Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kvisin asemakaava (Hanke 35600), osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

KIRDno-2017-1065

Valmistelija

  • Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi
  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kvisin asemakaava käsittää keväällä 2015 kaavaluonnoksena nähtävillä olleen Länsi-Jorvaksen asemakaavahankkeen länsiosan. Kvisin asemakaavasta ei laadita uutta kaavaluonnosta, vaan kaavaehdotus laaditaan Länsi-Jorvaksen asemakaavaluonnosten pohjalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteena on tiedottaa alueen asukkaita kaavan aikataulusta sekä muuttuneista hankenimistä ja –rajauksista.

Länsi-Jorvaksen asemakaavaluonnos (ytl 22.1.2015, § 5) oli pinta-alaltaan suuri, joten mittakaavan tarkentuessa alkuperäisen kaava-alueen jakaminen kahdeksi on perusteltua. Nimistötoimikunta on esittänyt käytettäväksi seuraavia nimiä: Kvisin asemakaava ja Pohjois-Jorvaksen asemakaava. Alkuperäisen hankkeen läntisestä osasta käytetään jatkossa nimeä Kvis.

Kaavan tavoitteet

Maankäyttötavoitteena on tehostaa Jorvaksen asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä nykyistä yhdyskuntarakennetta täydentäen, että uusia pientaloval­tai­sia korttelialueita suunnitellen. Uusia asukkaita on suunnitteilla noin 500. Tavoitteena on myös selkeyttää Jorvaksen kylärakennetta, toteuttaa uusia virkistysalueita- ja reittejä sekä säilyttää suojelemalla tärkeimmät kulttuuriperintökohteet ja alueen viljely­maisemaperinne mm. varaamalla paikkoja palstaviljely­alueiksi ja säilyttämällä maisemallisesti tärkeät peltoalueet viljelykäytössä. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisten maaseutuelin­keinojen jatkuminen.

Kirkkonummen kunta on alueen suurin maanomistaja, mutta pienmaanomistajien hallussa on noin puolet suunnittelualueesta. Tämä edellyttää kaavaehdotusvaiheessa hyvää vuorovaikutusta kunnan puolelta. Kaava­luonnoksessa oli Kvisin asemakaavan alueelle osoitettu 16 pientalotonttia kunnan omist­a­malle alueelle, mikä vastaa kunnan tonttituotantotavoitteisiin.

Sijainti Jorvaksen junaseisakkeen vaikutusalueella sekä kunnan sisäisen bussirunkoverkon varrella on peruste alueen täydennysrakentamiselle, tosin paikoin varsin tiiviisti rakennetulle alueelle uuden rakentamisen sijoittaminen on haasteellista. Vaihtelevat maasto-olosuhteet ovat sekä haaste että voimavara, ja edellyttävät laadukasta suunnittelua ja merkittäviä investointeja katurakenta­misen ja hulevesien käsittelyn osalta.

Laaditut selvitykset

Alueelle on laadittu luontoselvitys (Keiron 2014), liito-oravaselvitys (Keiron 2015), arkeologinen selvitys (Museovirasto 2012) ja sen tarkkuusinventointi (Mikroliitti 2016), rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (Stadionark Oy 2014) sekä alustavia liikenne- ja rakennettavuusselvityksiä (Ramboll 2015).

Alustava aikataulu ja osallistuminen

Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava rajaus, jota tarkennetaan tarkoituksenmukaiseksi aluetta koskevien katujen-, kunnallistekniikan- ja vesihuollon yleissuunnitelmien edetessä. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2018.


Oheismateriaali:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee Kvisin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.

Käsittely:

Kuntatekniikan lautakunta käsitteli esityslistan §§ 44 ja 45 samanaikaisesti.

Pekka Rehn ilmoitti olevansa jäävi ja poistui §§ 44 ja 45 käsittelyn ajaksi klo 19.40 – 20.15

Matti Kaurila esitti, että lautakunta evästää, että jatkosuunnittelussa huomioidaan vielä molemmat lautakunnassa 22.1.2015 esitetyt vaihtoehdot ja kaavoituksessa huomioidaan erityisesti olemassa oleva asutus.

Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä:

Jatkosuunnittelussa huomioidaan vielä molemmat lautakunnassa 22.1.2015 esitetyt vaihtoehdot ja kaavoituksessa huomioidaan erityisesti olemassa oleva asutus.

Esteellisyys

  • Pekka Rehn

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____