Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kuntatekniikan toimialan periaate koskien kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimista

KIRDno-2017-794

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen 1.6.2017 voimaan astuneen hallintosäännön mukaisesti kuntatekniikan lautakunta ei enää hyväksy kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Jatkossa nämä tuodaan lautakunnalle tiedoksi.

Uusi hallintosäännön mukainen toimintatapa mahdollistaa kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittämisen ketterästi tilanteessa, jossa suunnittelun keskeiset lähtökohdat ovat muuttuneet merkittävästi. Päivitetty suunnitelma tuodaan tiedoksi lautakunnalle. Tarpeesta päivittää hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma vastaa hankkeen kaavavastaava. Suunnitelman päivittämistä ei tehdä, jos esimerkiksi osallisten määrää tarkistetaan, kaava-alueen rajausta muutetaan vähäisesti tai jos kunnan vastaava kaavoittaja vaihtuu. 

Maankäyttö- ja rakennuslakin muutokset hyväksyttiin eduskunnassa 1.5.2017. Muutos koski myös kaavahankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimista (MRL 63 §). Uusi laki antaa mahdollisuuden olla laatimatta kaavahankkeelle osallistus- ja arviointisuunnitelman, mikäli kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen kaavamuutos.

Kirkkonummen kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut ovat perinteisesti tiedottaneet uusista kaavahankkeista laajemmin kuin mitä laki on edellyttänyt. Se on saanut siitä kiitosta sekä päättäjiltä että hankkeen osallisilta. Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointiuunnitelmasta ilmenee mm. kaavoituksen yleiset tavoitteet, hankkeen aikataulu sekä yhteystiedot. Näin ollen hyvää vuorovaikutteista toimintatapaa on syytä jatkaa. Lisäksi suunnitelman laatimisen yhteydessä käydään läpi mm. lähtötiedot ja selvitystarpeet, mikä palvelee hankkeen toteuttamista. Tämän johdosta kuntatekniikan toimiala esittää, että myös jatkossa kaikista kunnassa käynnistyvistä kaavahankkeista laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ennen muuta sen takia, että alueen asukkaat ja muut intressiryhmät, joita hanke koskee, saavat riittävän tiedon hankkeesta.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että kaikkiin kunnassa käynnistettäviin kaavahankkeisiin laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta siirtää tämän pykälän käsiteltäväksi seuraavaan lautakunnan kokoukseen 28.9.

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että kaikkiin kunnassa käynnistettäviin kaavahankkeisiin laaditaan MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____