Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kuntatekniikan lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 talousarviosuunnitelmat

KIRDno-2017-484

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion suunnitteluohje

Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 § 56 vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan toimintakate kokonaisuutena saa kasvaa 2% verrattuna vuoteen 2016. Lautakuntakohtaista kehystä toimintakatteelle ei annettu. Suunnitteluohjeessaan kunnanhallitus ohjeisti yleisestä kustannustason noususta. Sisäisten palvelujen osalta talousarvion tulee perustua palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin ja mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Lisäksi kunnanhallitus kehotti ottamaan huomioon toimintatapojen muutokset talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti, ja että otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.

Lautakuntien ehdotukset talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 4.10.2017. Palvelutuotannon jaosto antaa talousarvioesityksensä jaoston vastuulla olevan toiminnan osalta kuntatekniikan lautakunnalle.

Kunnan toimielinrakenne on muuttunut 1.6.2017 alkaen ja talousarvio 2018 laaditaan uudistetulla tilirakenteella (ns. Taitoan kuntamallin mukaisesti). Näiden muutosten takia vertailu toimielintasolla suoraan vuoden 2016 tilinpäätöksen ja 2017 talousarvion lukuihin ei ole mahdollista. Palvelutuotannon jaoston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2018-2019 on esitetty vertailulukuna vuoden 2016 tilinpäätös ja 2017 talousarvio nykyisen palvelutuotannon jaoston alaisen toiminnan osalta. Luvut saattavat vielä tarkentua, koska kunnan käyttöön tuleva uusi budjetointiohjelma ja ohjelmaan tehdyt talouden vertailulukujen konversiot eivät ole olleet käytössä Palvelutuotannon jaoston talousarviota laadittaessa.


Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Käyttötalous

Jaoston toiminta käsittää kunnan tilapalvelut (rakennusten kunnossapito ja investoinnit) puhtauspalvelut sekä ruokapalvelut.

Jaoston talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta noin 21,86 milj. euroa, tuloarvion osalta noin 25,4 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja –kulujen erotus) on noin 3,5 milj. euroa.

 

TP 2016

TA2018 (jaosto)

Toimintatuotot

25 113 554

 25 440 712

Toimintakulut

-21 725 177

-21 861 688

Toimintakate

3 388 377

3 579 024

 

Talousarvioesityksessä on oletettu, että sääolosuhteet taloussuunnitelmavuosina ovat normaalit ja että yleinen kustannustason nousu on kunnanhallituksen antaman suunnitteluohjeen mukainen.

Talousarvioesityksessä rakennuskannan ylläpidon ja korjausten sekä vuokrauksen määrärahoja on kasvatettu. Rakennuskannan ylläpitomenojen määrärahat eivät ole olleet riittävällä tasolla ja niiden tarpeen arvioidaan edelleen kasvavan. Ylläpidon määrärahoja tulisi kasvattaa vuosittain myös suhteessa valmistuviin investointeihin. On myös varauduttava siihen, että korjauksia ja väliaikaisia väistötiloja tarvitaan lisää havaittujen ja ennakoimattomien sisäilmaongelmien takia.

Sisäiset erät

Jaoston toimintatuotoista pääosa on kunnan sisäisiä (sisäiset vuokrat, ruokapalvelumaksut ja puhtauspalvelujen maksut), jotka jaosto budjetoi sisäisinä tuloina ja palveluita käyttävät toimialat sisäisinä toimintamenoina. Sisäiset erät on määritetty kunnanhallituksen antaman suunnitteluohjeen mukaisesti siten, että tuotot kattavat toimintamenot sekä arvioidut poistot (poistot huomioidaan vuosikatteessa ja ne eivät ole mukana jaostolle esitettävässä toimintakatteessa).  Kunnan sisäisten vuokrien perusteet uusitaan talousarviovuonna siten, että mm. peruskorjausinvestoinnit sisällytetään nykyistä selkeämmin kohteiden sisäisen vuokran pääomavuokraosuuteen. Tämä ohjaa myös käyttäjiä arvioimaan toimitilatarpeitaan ja –kustannuksiaan sekä investointihankkeita.

Toiminnan tavoitteet

Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä toimielimet asettavat toimintansa strategisen tason tavoitteensa sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Operatiivisen toiminnan tarkemmat tavoitteet ja mittarit asetetaan käyttösuunnitelmassa.

Investoinnit

Jaoston talousarvioesityksen investointiosa sisältää talonrakentaminen hankkeet. Merkittäviä rakentamisvaiheessa olevia hankkeita vuonna 2018 ovat pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen rakentamisen jatkaminen, hyvinvointikeskuksen ja Jokirinteen oppimiskeskuksen suunnittelu ja rakentaminen. Hankesuunnitteluvaiheessa on Gesterbyn koulukeskuksen peruskorjaus. Talousarviovuonna 2018 ja suunnittelukaudella 2019-2020 esitettyjen vuosittaisten investointien määrä on todella suuri, vuonna 2018 noin 23 milj. euroa, lisäksi hyvinvointikeskus on talousarviossa esitetty rahoitettavaksi kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunnan taseen ulkopuolisella rahoituksella. Investointiohjelman toteuttaminen edellyttää, että kunta soveltaa erilaisia toteutus- ja rahoitustapoja, tavoitteena varmistaa hankkeiden laatu, parantaa kustannustehokkuutta sekä tehostaa aikataulua.

Rakennuskannan korjausinvestointeihin on osoitettu 2,9 milj. euroa. Sisäilmaongelmia vähennetään elinkaarta jatkavilla korjauksilla ja ylläpitoa tehostamalla. Rakennuskannan korjausohjelmassa varaudutaan korjaamaan myös ennakoimattomat, erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa havaitut sisäilmaongelmat. Vuosikorjausinvestoinneilla pyritään hillitsemään kunnan kiinteistöjen korjausvelan kasvua. Korjausvelan pienentäminen vaatii huomattavia peruskorjauksia tai uudisrakennuksia, joita suunnitelmakaudella esitetään käynnistettäväksi.


Liite: Palvelutuotannon jaoston vuoden 2018 talousarvioesitys ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaehdotus

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää esittää kuntatekniikan lautakunnalle vuoden 2018 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2020 ja investointiehdotuksen vuosille 2018-2020 liitteen mukaisesti.


Käsittely:

Jäsen Kim Åström esitti seuraavan muutosesityksen:

Vastaisuudessa korjausohjelma, investointipäätökset ja kuntoarvio tuodaan yhdistettyyn näkymään.
Esimerkki näkymästä: https://1drv.ms/b/s!AlIpc7q5dBFUh7tQteT99OvgOzs5KA
Vuodelle päätetty 2018 korjausohjelma sovitetaan uudistetulle pohjalle ja esitellään palvelutuotannon jaostolle kevään aikana.

Perustelut: Rakennusten teknisen tilanteen, korjausohjelman ja investointiohjelman kokonaisuuden hahmottaminen on erittäin vaikeaa nykytilanteessa, myös korjaussuunnittelun kannalta. Tilannekuvan kehittäminen on linjattu strategiseksi tavoitteeksi, mikä edellyttää parempia seurantatyökaluja.

Puheenjohtaja totesi, että jaosto kannatti muutosehdotusta yksimielisesti.

Merkittiin tiedoksi, että kuntatekniikan hallintopäällikkö Sirpa Salminen poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 22.28.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että vastaisuudessa korjausohjelma, investointipäätökset ja kuntoarvio tuodaan yhdistettyyn näkymään. Vuodelle päätetty 2018 korjausohjelma sovitetaan uudistetulle pohjalle ja esitellään palvelutuotannon jaostolle kevään aikana.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvion laadintakehys

Kunnanhallitus päätti 26.6.2017 § 56 vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kunnan toimintakate kokonaisuutena saa kasvaa 2% verrattuna vuoteen 2016. Lautakuntakohtaista kehystä toimintakatteelle ei annettu. Suunnitteluohjeessaan kunnanhallitus ohjeisti yleisestä kustannustason noususta. Sisäisten palvelujen osalta talousarvion tulee perustua palvelutuotannon todellisiin kustannuksiin ja mahdollisista lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat muutokset tulee huomioida talousarvioesityksiä laadittaessa.

Lisäksi kunnanhallitus kehotti ottamaan huomioon toimintatapojen muutokset talousarviosuunnittelussa mm. kuntastrategiassa mainittujen megatrendien mukaisesti, ja että otetaan huomioon digitaalisuuden vaikutukset toimintaan sekä toiminnan kehittäminen tehokkaammaksi ja mielekkäämmäksi kulujen kasvattamisen sijasta.

Lautakuntien ehdotukset talousarviosta 2018 ja taloussuunnitelmasta 2019-2020 tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään 4.10.2017.

Palvelutuotannon jaoston talousarvioesitys

Palvelutuotannon jaosto päätti 13.9.2017 § 24 esittää talousarvioesityksensä jaoston vastuulla olevan toiminnan osalta kuntatekniikan lautakunnalle. Jaoston toiminta käsittää kunnan tilapalvelut (rakennusten kunnossapito ja investoinnit) puhtauspalvelut sekä ruokapalvelut.

Jaoston kokouksen jälkeen jaoston talousarvioesitykseen on tehty vähäisiä tarkistuksia.

Jaoston talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta noin 22,1 milj. euroa, tuloarvion osalta noin 25,4 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja –kulujen erotus) on noin 3,27 milj. euroa.

Kuntatekniikan lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Käyttötalous

Kuntatekniikan lautakunta sovittaa yhteen palvelutuotannon jaoston talousarvioesityksen sekä lautakunnan muun toiminnan talousarvioesityksen.

Kuntatekniikan lautakunnan talousarvioesitys 2018 ilman palvelutuotannon jaostoa on määrärahojen osalta -13.465.274 euroa, tuloarvion osalta 742.000 euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja –kulujen erotus) -12.723.274 euroa. Taloussuunnitelmassa 2018-2019 toimintakatteen kasvu on noin 1 % vuodessa.

 

TP 2016

 

TA2018 (ltk)

Toimintatuotot

1.308.764

 

742.000

Toimintakulut

-16.354.583

 

-13.465.274

Toimintakate

-15.045.819

 

-12.723.274

Palvelutuotannon jaosto huomioiden lautakunnan talousarvioesityksen 2018 loppusumma on määrärahojen osalta -35.635.955 euroa, tuloarvion osalta 26.180.295 euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja –kulujen erotus) -9.455.660 euroa. Taloussuunnitelmassa 2018-2019 toimintakatteen kasvu on noin 1 % vuodessa.

Lautakunnan talousarvioehdotuksessa on huomioitu yleinen kustannustason nousu sekä lainsäädännön muutosten vaikutukset toimintaan. Yleisten alueiden kunnossapitomäärärahoja, joiden tasoa on viime vuosina jouduttu laskemaan, on pyritty hallitusti nostamaan.

Lautakunnan taloussuunnitelmaehdotus sisältää esityksen vakanssien nimike- ym. muutoksista kohdistuen vuodelle 2018 liitteellä "Vakanssiesitykset 2018-2020/ kuntatekniikan lautakunta".

Mikäli kunnanhallituksen vuoden 2018 talousarvion valmisteluohjetta koskevassa päätöksessä (kh 26.6.2017, § 50) kahden (2) prosentin toimintakatteen enimmäiskasvua (vuoden 2016 tilinpäätöksestä laskettuna) koskeva määräys suhteutetaan lautakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotukseen, alittaa lautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakatteen kasvu noin 2,6 milj. eurolla kunnanhallituksen päättämän tason. Alitus johtuu joukkoliikenteen toimintamenojen arvioidusta laskusta.

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen toimintakustannukset on budjetoitu HSL:n esittämän alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Kirkkonummen arvioitu HSL:n kuntaosuus on vuonna 2018 vähennysten jälkeen yhteensä 3,58 milj. euroa (TP 2016: 7,59 milj.euroa)

Toiminnan tavoitteet

Talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä lautakunnat asettavat kuntastrategiasta johdetut toiminnalliset (strategiset) tavoitteensa sekä määrittelevät kullekin tavoitteelle mitattavissa olevan tavoitetason, joka on tarkoitus saavuttaa talousarviovuonna. Operatiivisen toiminnan tarkemmat tavoitteet ja mittarit asetetaan käyttösuunnitelmassa.

Investoinnit

Lautakunnan talousarvioehdotukseen sisältyvät katujen, puistojen ja liikunta-alueiden investoinnit, paikkatietojärjestelmään liittyvät kartoitusinvestoinnit sekä palvelutuotannon jaoston talousarvioehdotukseen sisältyvät talonrakentamisen ym. investoinnit. Investointiohjelmassa on mukana vain välttämättömiksi arvioidut hankkeet, mutta investointien kokonaismäärä kasvaa talousarviovuonna ja taloussuunnitelmavuosina huomattavan suureksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2018 talousarvioehdotuksen, taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2020 ja investointiehdotuksen vuosille 2018-2020 liitteen mukaisesti lähetettäväksi kunnanhallitukselle.


Käsittely:

Matti Kaurila teki keskustelun aikana seuraavat muutosehdotukset:

1.
tulevana vuonna sääolosuhteista riippuvaiset kustannukset tulee budjetoida omalle momentilleen.

2.
Veikkolanportin valmistumisajankohdan aikaistamista vuodella ja Veikkolanpuron siirtämistä vuodella myöhemmäksi sekä Veikkolan koirapuiston toteuttamiseen 20 000 € määrärahaa vuodelle 2019 alla olevan mukaisesti:

  TA2018 TSS2019 TSS2020 TSS2021 TS2022
Veikkolanpuro      -130 000   -410 000  - 410 000
Veikkolan koirapuisto    -20 000      
Veikkolanportti   -80 000 -200 000 - 1 520 000  -2 210 000

 

 


3.
ennen kunnanhallitukselle lähettämistä on esitettävä perustettavaa ylläpitopäällikön vakanssia kohtaan lakkautettava vakanssi voimassa olevan vuoden 2017 talousarviokirjausten mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että Matti Kaurilan kaikkia muutosehdotuksia kannatettiin yksimielisesti.

Jukka Heikkinen teki seuraavan muutosehdostuksen:

Erillispientalojen määrä 50, ei ole realistinen, joten se olisi syytä poistaa tekstistä eikä myöskään 40 000 kem määrä, joten ehdotetaan niiden poistamista.

Nina Serow kannatti Heikkisen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdostusta ei kannatettu yksimielisesti, joten asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jukka Heikkisen ehdotusta, äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja että äänet jakautuivat seuraavasti:
9 kpl JAA -ääniä (Männikkö, Liuhta, Kajanti, Kaurila, Lahti, Lindholm, Rehn, Vainionpää ja Kettunen) ja 2 kpl EI- ääniä (Heikkinen ja Serow).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän pohjaehdotus voitti äänestyksen.
 

Viveca Lahti teki keskustelun aikana seuraavan lisäyksen: Finnsbackan ja Pitäjänmäen puistojen kävelyreittien toteuttaminen tulee ottaa huomioon. Puheenjohtaja totesi, että lisäystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen hyväksyä talousarvioehdotuksen seuraavin muutoksin:

1.
tulevana vuonna sääolosuhteista riippuvaiset kustannukset tulee budjetoida omalle momentilleen.

2.
Veikkolanportin valmistumisajankohdan aikaistamista vuodella ja Veikkolanpuron siirtämistä vuodella myöhemmäksi sekä Veikkolan koirapuiston toteuttamiseen 20 000 € määrärahaa vuodelle 2019 alla olevan mukaisesti:

  TA2018 TSS2019 TSS2020 TSS2021 TS2022
Veikkolanpuro      -130 000   -410 000  - 410 000
Veikkolan koirapuisto    -20 000      
Veikkolanportti   -80 000 -200 000 - 1 520 000  -2 210 000

 

 


3.
ennen kunnanhallitukselle lähettämistä on esitettävä perustettavaa ylläpitopäällikön vakanssia kohtaan lakkautettava vakanssi voimassa olevan vuoden 2017 talousarviokirjausten mukaisesti.

4.
Finnsbackan ja Pitäjänmäen puistojen kävelyreittien toteuttaminen tulee ottaa huomioon.

_____

Todettiin, että Pekka Rehn saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.57 ja, että hallintopäällikkö Sirpa Salminen ja kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.26.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____