Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kuntatekniikan lautakunnan 2. osavuosikatsaus, käyttösuunnitelman toteutuminen 31.8.2017

KIRDno-2017-672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

 

Palvelutuotannon lautakunta päätti kokouksessaan 26.1.2017 § 3, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Kunnan hallintosääntö ja toimielinrakenne on muuttunut 1.6.2017 ja kunnanhallitus päätti, että toimielinrakenteen muutoksen vuoksi 1. osavuosikatsaus esitettiin tilanteessa 31.5.2017, silloin voimassa olleen toimielinrakenteen mukaisesti. 1.6.2017 alkaen palvelutuotannon lautakunnan alaisuuteen kuuluneet tehtävät hoitaa kuntatekniikan lautakunta ja kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimiva palvelutuotannon jaosto sekä Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta.


Kirjanpito elokuun osalta sulkeutuu vasta 15.9., mutta kokousaikataulujen vuoksi osavuosikatsaus esitellään jaostolle ennen kokousta käytettävissä olevilla tiedolla. Osavuosikatsausraportti ja esittelijän päätösehdotus lisätään pykälään ennen kokousta ja mahdolliset tekniset korjaukset suoritetaan 15.9 jälkeen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus:

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
merkitä osavuosikatsauksen tilanne 31.8.2017 tiedoksi ja lähettää sen kuntatekniikan lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle.

2.
valtuuttaa kuntatekniikan johtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset osavuosikatsaukseen.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että kuntatekniikan hallintopäällikkö Sirpa Salminen saapui tämän kokousasian käsittelyn alussa klo 21.25.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 19.1.17 § 9 ja palvelutuotannon lautakunta 26.1.17 § 3, että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4, 31.8., ja 31.12. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa kuukausittain, te­ke­vät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä tarvittaessa korjaavia toi­men­pi­tei­tä talousarvioylitysten välttämiseksi.

1.6.2017 alkaen yhdyskuntatekniikan lautakunnan alaisuuteen kuuluneet tehtävät hoitaa kuntatekniikan lautakunta,  Palvelutuotannon lautakunnan alaisuuteen kuuluneet tehtävät hoitaa kuntatekniikan lautakunta ja kuntatekniikan lautakunnan alaisuudessa toimiva palvelutuotannon jaosto sekä Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta. Lisäksi kuntatekniikan lautakunta ja palvelutuotannon jaosto vastaavat Eerkinkartanon johtokunnan vastuulla olleista tehtävistä.

Kuntatekniikan lautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen  ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen to­teu­tu­mi­sen tilanteessa 31.8.2017. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on toimielimen toimintakate, palvelutuotannon lautakunnan osalta toimintamenot ja toimintakate. Erik­seen sitovana yhdyskuntatekniikan lautakunnan osalta oli todettu joukkoliikenteen (HSL) toimintakate.

Palvelutuotannon jaoston osavuosikatsaus

Palvelutuotannon jaosto päätti 13.9. § 22 merkitä merkitä osavuosikatsauksen tilanne 31.8.2017 tiedoksi ja lähettää sen kuntatekniikan lautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle sekä valtuuttaa yhdyskuntatekniikan johtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset osavuosikatsaukseen.

Kuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsaukseen sisältyvään palvelutuotannon jaoston osavuosikatsauksen tiedot on korjattu elokuun kirjanpidon sulkeutumisen jälkeen (15.9.) päivitetyt tiedot.

Kuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsaus

Lautakunnan toiminnan (poislukien palvelutuotannon jaosto) osalta taloudellinen tilanne 31.8.2017 on seuraava:

  TP2016 TA2017 Tot. 31.8. % %
Käyttötalous        
Toimintatuotot    1.308.764  892.000 482.746 54%    
Toimintakulut   -16.104.942   -16.240.458  -10.547.618 65%
Toimintakate   -14.796.178 -15.348.458  -10.064.872 66%
         
         

Tilanteessa 31.8.2017 arvioidaan, että kuntatekniikan lautakunnan toimintakate kokonaisuutena sekä joukkoliikenteen toimintakate, toteutunevat talousarvon mukaisesti. Lautakunnan asettamat toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 voidaan pääosin saavuttaa.

Kunnallistekniikan investoinneista osa on viivästynyt. Investointien toteutumista ja aikataulua on selvitetty osavuosikatsausraportissa.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsaus 31.5.2017 liitteineen on tämän kokousasian liitteenä.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä omalta osaltaan kuntatekniikan lautakunnan osavuosikatsauksen 31.8.2017 liitteineen ja lähettää sen  kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

2.
kehottaa lautakunnan tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuraamaan vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioidenkertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta toimintakatteen tasosta.

Käsittely:

Viveca Lahti esitti seuraavan evästyksen: toimiala kartoittaa kuinka paljon kunnan omistamilla alueilla on tekemättömiä metsänhoitotöitä. Puheenjohtaja totesi, että evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta evästi toimialaa kartoittamaan kuinka paljon kunnan omistamilla alueilla on tekemättömiä metsänhoitotöitä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____