Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kt 50 Kehä III välillä kt 51 – Mankki, 1. vaihe, tiesuunnitelman laadinnan kustannusten jakaminen kunta / Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

KIRDno-2017-1076

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kt 50 Kehä III välillä kt 51 – Mankki, 1. vaihe sisältää Masalan (Sundsbergin) eritasoliittymän tiesuunnitelman laadinnan. Lisäksi hankkeeseen on sisällytetty joitakin liittymän lähialueelle sijoittuvia liikenneturvallisuusparannuksia. ELY-keskus on esittänyt kunnalle 13.9.2017 päivätyllä kirjeellään, että tiesuunnitelman kustannukset jaettaisiin kunnan ja ELY-keskuksen kesken.

Uudenmaan ELY-keskus on hakenut suunnitteluun rahoitusta Liikennevirastosta mainittuun työhön vuosille 2018-2019. Tiesuunnitelman arvioidut kustannukset ilman arvonlisäveroa ovat 500 000 €. ELY-keskus esittää, että mikäli Liikenneviraston rahoitus hankkeelle myönnetään, kustannukset jaetaan tasan Uudenmaan ELY-keskuksen ja Kirkkonummen kunnan kesken, jolloin kummankin osuus tiesuunnitelman laadinnasta on 250 000 €, alv 0 %.

Alustava arvio vuosijaosta on, että vuonna 2018 rahoitusta tarvittaisiin 100 000 € ja 2019 vuonna 400 000 €, jolloin Kirkkonummen kunnan osuus olisi 50 000 € vuonna 2018 ja 200 000 € vuonna 2019. Kehä III:n parantamisen aluevaraussuunnitelma valmistui vuonna 2016.

Kirkkonummen kunta pitää erittäin tärkeänä Masalan eritasoliittymän suunnittelua ja rakentamista ja on yrittänyt nopeuttaa sitä, sillä nykyinen risteysjärjestely ei vastaa tämän hetken sujuvuus- eikä liikenneturvallisuustarpeita. Suunnittelualue sijaitsee vireillä olevan Masalanportin asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä ja lähellä sijaitsee myös muita vireillä olevia asemakaavahankkeita. Lisäksi eritasoliittymä tulee valmistuttuaan parantamaan Masalan keskusta-alueen liikenteen sujuvuutta.

Esitetään, että Kirkkonummen kunta suostuu esitettyyn kustannusjakoon tiesuunnitelman laadinnan osalta ja että hankkeeseen varataan tiesuunnitelman laadintaa varten 50 000 € vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ja 200 000 € vuoden 2019 investointiohjelmassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että

1.
Kt 50 Kehä III välillä kt 51 – Mankki, 1. vaihe, tiesuunnitelman laadinnan kustannukset jaetaan tasan Uudenmaan ELY-keskuksen ja Kirkkonummen kunnan kesken, jolloin kummankin osuus tiesuunnitelman laadinnasta on 250 000 €, alv 0 %

2.
varata tiesuunnitelman laadintaa varten 50 000 € vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ja 200 000 € vuoden 2019 investointiohjelmassa.

3.
tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Käsittely:

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja kunnossapitopäällikkö Ylva Wahlström esittelivät tiesuunnitelman laadinnan kustannukset lautakunnalle.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____