Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tontin osan myyminen Veikkolasta, kiinteistön 257-449-2-671 määräala

KIRDno-2019-183

Valmistelija

  • Markku Ikonen, kiinteistöteknikko, markku.ikonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kastelli-talot Oy haluaa ostaa kunnalta 183 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 257-449-2-671, joka on asemakaavassa tarkoitettu sisältymään yhtiön muutoin omistamaan asemakaavan mukaiseen rakentamattomaan erilllispientalotonttiin K19T11 (AO).

Tonttipalvelut on neuvotellut kauppahinnaksi 13.400 euroa.

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön mukaan kuntatekniikan lautakunta päättää asemakaavojen toteuttamiseksi tarvittavista kiinteän omaisuuden myymisestä (tontin osat). Kuntatekniikan toimialajohtajalle on lautakunta delegoinut tontin osien myynnistä päättämisen kun kauppahinta on enintään 10.000 euroa.

Liitteet: kauppakirjaluonnos ja liitekartta
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
myydä Kastelli-talot Oy:lle noin 183 m2:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 257-449-2-671 Koskis-Navala kauppahinnalla 13.400 euroa. Määräala on osa Veikkolan asemakaavan korttelin 19 erilllispientalotonttia 11.

2.
oikeuttaa kuntatekniikan toimialajohtajan laatimaan allekirjoitettavan kauppakirjan.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____