Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Sarvvikinrannan asemakaavan (hanke 34302) asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti (kh)

KIRDno-2017-831

Valmistelija

  • Annika Pousi, kaavoitusarkkitehti, annika.pousi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Suunnittelualue

Sarvvik sijaitsee Kirkkonummen itäosassa, Länsiväylän eteläpuolella rajautuen Espoonlahteen. Suunnittelualue käsittää osan Sarvvikin noin 2000 asukkaan asemakaava-alueesta. Kaava-alueen länsipuolella Sarvvikinkallion asemakaavan alueella on rakennettu uusia asuinkerrostaloja. Kaava-alueen pinta-ala on noin 11,03 ha.

Sarvvik on saavutettavuudeltaan hyvä: liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet toimivat Masalan ja kuntakeskuksen sekä pääkaupunkiseudun suuntiin. Länsimetron tuleva pääteasema Kivenlahti sijaitsee reilun kilometrin etäisyydellä suunnittelualueelta. Sarvvikin puistotien kautta on alueelta yhteys Länsiväylälle ja edelleen Sundsbergintien kautta Kehä III:lle. Linja-autopysäkit sijaitsevat Sarvvikin puistotiellä suunnittelualueen läheisyydessä.  

 

Hankkeen taustaa

Sarvvikinrannan asemakaavahanke on tullut vireille alueen maanomistajien hakemuksesta ja kaavoituksen käynnistämistä varten on laadittu sopimus, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa 9.5.2016 (§ 135).

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.6.2016 (§ 49) ja asemakaava tuli vireille 26.8.2016. Sarvvikinrannan asemakaavalla muutetaan Sarvvikin asemakaavaa mahdollistamaan merkittävä määrä asuinrakentamista Espoonlahden rannalle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä lautakunnassa käytiin evästyskeskustelu alustavien maankäyttöluonnosten pohjalta. Yhdyskuntatekniikan lautakunta antoi käydyn keskustelun jälkeen jatkosuunnittelulle seuraavat evästykset:

- Esitettyjen vaihtoehdot herättivät mielenkiintoa. Molempien pohjalta voidaan jatkaa suunnittelua.

- Edelleen tulee pitää voimassa tavoite erottua Espoosta ja muodostaa selkeä kuva, että tultiin Kirkkonummen puolelle

- Tuodaan esiin Kirkkonummen oma "tarina", josta käy ilmi, että vaihdettiin astetta parempaan kuntaan. Tarinassa selitettävä miksi näin on.

- Kaavassa tulee ottaa huomioon ja jättää tilaa palveluille, esimerkiksi kesäkahvila voi kiinnostaa rannallaliikkujia ja vierailevia veneilijöitä.

- Lautakunta evästää lisäämään pysäköintitiloja, jotta mahdollinen lisäkysyntä ja vierailijoiden tarpeet voidaan tyydyttää maanalaisella pysäköintitilalla.

- Lautakunta esittää vahvan tahtotilan rakentaa venesatama, jossa on tilaa myös vierailijoille.

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli Sarvvikinrannan kaavaluonnosta 31.5.2017 (§ 42) ja päätti asettaa luonnoksen nähtäville. Luonnos oli nähtävillä 21.8.-22.9.2017 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin 22 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Nähtävillä olon aikana järjestettiin asukastilaisuus 7.9.2017, jossa oli paikalla kahdeksan lähialueen asukasta tai muuta osallista sekä kaksi kunnan edustajaa ja kaksi konsultin edustajaa.

 

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutos on osa Sarvvikin alueen kehittä­mis­prosessia, jonka tavoitteena on merkittävä merenranta-asumiselle sekä pienimuotoiselle liike- ja yritystoiminnalle varattu uusi alue. Kaavan tavoitteena on myös osoittaa julkista ulkotilaa Espoonlahden rannalle.

 

Kaavaehdotuksen sisältö

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan korkealuokkaista asuinkerros- ja pientalorakentamista merellisessä ympäristössä. Ranta-alue varataan virkistykseen, ja rantaan on kaavassa osoitettu pienvenesatama (LV). Tavoiteltava maankäyttö mahdollistaa myös uutta pienen määrän liiketilaa ranta-alueella.

Ehdotuksessa osoitettu kokonaisrakennusoikeus on 29 100 k-m2, joka jakautuu seuraavalla tavalla:

  • 25640 k-m² asuinkerrostilaa

  • 3260 k-m2 asuintiloja palvelevien aputilojen, kuten teknisten tilojen, väestönsuojien ja varastojen kerrosalaa

  • 200 k-m² liike-, palvelu- ja työtiloja

 

Sarvvikinrannan asemakaavan toteuttamisen myötä suunnittelualueen asukasluku kasvaa merkittävästi. Arvio uusien asukkaiden määrästä on enimmillään 640. Tällä hetkellä kaava-alueella ei ole asukkaita. Uusia asuntoja syntyy noin 290–350, joista pientaloasuntoja on noin 10. Uusia työpaikkoja syntynee alueen liiketilaan 0­–5. Uusi rakentaminen on sijoitettu siten, että maisemallisesti tärkeimmät kallion lakialueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Suuri osa lainvoimaisen asemakaavan erillispientalotonteista muutetaan lähivirkistysalueeksi, joka säilytetään pääosin luonnontilaisena. Lähivirkistysalueiden halki osoitettavat kulkureitit sijoitetaan maasto ja kasvillisuus huomioiden.

Kerrostalojen pysäköintipaikat toteutetaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Autopaikkoja pysäköintilaitokseen saadaan viitesuunnitelmien mukaan mahtumaan n. 440 kpl, mikä on enemmän kuin asemakaavan minimivaatimus (1ap/90 k-m2, vähintään 0,8ap/asunto).

Ehdotusvaiheen rinnalla on laadittu lähiympäristö- ja rakentamistapaohje (Sitowise Oy, Maanlumo Oy ja Arkkitehtiryhmä A6 Oy) sekä katujen ja vesihuollon yleissuunnitelmat. Näiden lisäksi kaavamääräyksissä on rakentamista  ja sen laatua ohjaavia määräyksiä.

Kaavaluonnosvaiheen jälkeen ja siitä saadun palautteen perusteella suunnitelmaa kehitettiin siten, että asuinkerrostalokorttelin pistetalojen kerrosluvuista tehtiin vaihtelevat. Joka toinen rakennus muutettiin nelikerroksiseksi ja joka toinen kahdeksankerroksiseksi. Tällä saavutettiin kaupunkikuvallisesti kiinnostavampi asetelma ja vähennettiin pohjoispuolista varjostusta kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavaluonnoksessa sijainnut yleinen pysäköintialue poistettiin kalliorinteestä maisemallisista ja esteettömyyteen liittyvistä syistä ja se korvattiin uudella yleisellä pysäköintialueella liikerakennuksen vieressä lähellä rantaa. Pienvenesataman muotoa ja kokoa muokattiin siten, että siihen esitettiin suojaava L-muotoinen laituri. Sataman kokoa myös kasvatettiin hieman merelle päin. Samalla koko asemakaavan muutosalue laajeni meren suuntaan.

 

Kaavaehdotuksen lautakuntakäsittely 15.11.2018

Kuntatekniikan lautakunta käsitteli Sarvvikinrannan kaavaehdotusta kokouksessaan 15.11.2018 §145. Lautakunta päätti palauttaa kaavaehdotuksen seuraavalla evästyksellä:
”Lautakunta palauttaa Sarvvikinrannan asemakaavaehdotuksen ja palautuksen aikana ratkaistaan ranta-alueen pysäköintijärjestelyn siten, että venesatamalle, kahvilaravintolalle sekä uimarannalle varataan huomattavasti enemmän pysäköintitilaa.”

Lautakunnan käsittelyn jälkeen kaavaehdotukseen on tehty muutoksia laajentamalla rantaan sijoittuvan LP-korttelialueen kokoa siten, että pysäköintialueelle pystytään toteuttamaan 29 autopaikkaa aiemman 15 autopaikan sijaan. Lisäksi Kaislaniitynkujan varteen on katujen yleissuunnitelmassa osoitettu toteutettavaksi kahdeksan autopaikkaa, jolloin rannan kokonaisautopaikkamäärä on 22 autopaikkaa enemmän kuin lautakunnalle 15.11.2018 esitetyssä versiossa.

Yleissuunnittelun yhteydessä on myös tutkittu pysäköintipaikkojen lisäämistä Sarvvikintien varteen, josta on kävely-yhteys lähiuimapaikalle. Sarvvikintien varteen voidaan toteuttaa kymmenen kadunvarsiautopaikkaa ilman, että kadun valaisimia joudutaan siirtämään. Autopaikat sijaitsevat kaava-alueen ulkopuolella, mutta Sarvvikinrannan asemakaavan yleissuunnittelun yhteydessä on Sarvvikintien yleissuunnitelmia päivitetty tältä osin.

Venesatamalle ei varattu kaavaehdotuksessa lisää pysäköintitilaa, sillä kyseessä on yksityinen venesatama, jonka venepaikat on tarkoitettu ainoastaan kohteesta asunnon ostaville. Venepaikat myydään osakkeina asunnonostajille ja niitä rakennetaan osissa sitä mukaa kuin asuntoja valmistuu.

 

Muuta

Maanomistajan valitsema konsulttitalo Sitowise Oy vastaa kaavoituksesta ja tarvittavien kunnallisteknisten yleissuunnitelmien laatimisesta. Rakennusten arkkitehtuurisuunnittelusta vastaa Arkkitehtiryhmä A6 Oy ja maisemasuunnittelusta Maanlumo Oy.

Arkkitehti Pekka Vehniäinen Sitowise Oy:stä on kutsuttu lautakunnan kokoukseen esittelemään kaavaehdotusta.

Asiakirjat:

  • Sarvvikinrannan asemakaavaehdotus, kaavakartta määräyksineen (piirustusnumero 3363)
  • Sarvvikinrannan asemakaavaehdotus, havainnekuva (piirustusnumero 3364)
  • Sarvvikinrannan asemakaavaehdotus, kaavaselostus liitteineen
  • Kaavoittajan vastineet saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
  • Sarvvikinrannan asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohje

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää 

1.
hyväksyä kaavan laatijaksi Sarvvikinrannan asemakaavaan arkkitehti Annina Vainion Sitowise Oy:stä.

2.
esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

3.
esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Sarvvikinrannan asemakaavaehdotuksen (piir.nro: 3352) asiakirjoineen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

4.
esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää kaavaluonnoksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Kirkkonummen kunta:

- Rakennusvalvonta
- Ympäristönsuojelu
- Kirkkonummen Vesi
- Kehitysjohtaja
- Nimistötoimikunta
- Perusturva
- Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut
- Vammaisneuvosto
- Vanhuusneuvosto

 

Muut viranomaiset:

- Uudenmaan liitto
- Uudenmaan ELY-keskus
- Espoon seudun ympäristöterveys
- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
- Museovirasto
- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
- Uudenmaan riistanhoitopiiri
- Espoon kaupunki

 

Yhdistykset ja järjestöt:

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- Kirkkonummen yrittäjät ry
- Kyrkslätts Natur och Miljö rf
- Kyrkslätts Hembygdsförening rf

 

Yritykset:

- Caruna Espoo Oy
- Fortum Power and Heat Oy
- Elisa Oyj
- TeliaSonera Finland Oyj
- DNA Oy
- Gasum Oy Ab
- Finngrid Oy
- Sarfvik Golfklubi ry

 

5.
esittää kunnanhallitukselle, että se edellyttää, että ennen Sarvvikinrannan asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa tulee kunnan ja alueen yksityisten maanomistajien välillä olla hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälän esittelyn alkaessa kokoukseen saapuivat arkkitehti Pekka Vehniäinen Sitowise Oy:ltä, kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, kaavoitusarkkitehti Annika Pousi ja kaavoitusteknikko Mikael Pettersson klo 17.35.

Arkkitehti Pekka Vehniäinen poistui esittelyn jälkeen klo 17.48.
Kaavoitusarkkitehti Annika Pousi poistui asian käsittelyn jälkeen klo 17.54.

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn: Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____