Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kuntatekniikan lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018

KIRDno-2018-115

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
  • Markku Korhonen, paikkatietopäällikkö, markku.korhonen@kirkkonummi.fi
  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel­vi­tys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden to­teu­tu­mi­ses­ta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2017 § 82 vuoden 2018 talousarvion ja ta­lous­suun­ni­tel­man vuosille 2019-2020. Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi puolestaan vuoden 2018 käyttösuunnitelman 25.1.2018 § 10. Kuntatekniikan lautakunnan talousarvion sitovuus val­tuus­toon nähden on kunnanvaltuuston päätöksen mukaan toimintakate eli tuloarvioiden ja menomäärärahojen erotus.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma, joiden toteutumaa on seurattu osavuosikatsauksissa.

Mahdolliset vuosien 2018 ja 2019 väliset tuottojen ja kulujen jaksotukset saattavat vielä muuttaa tilinpäätöksen toteumaa.

Esityslistan liitteeltä kuntatekniikan lautakunnan toimintakertomus 2018 ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumat, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset sekä tunnusluvut ja suoritteet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti

1
vuoden 2018 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kun­nan­hal­li­tuk­sen ja -valtuuston käsiteltäväksi

2
vuoden 2018 sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____