Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Korvauksen maksaminen Asunto Oy Kirkkonummen Melissalle

KIRDno-2017-1005

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnallistekniikkapalvelut on aloittanut Masalantien ensimmäisen vaiheen rakennusurakan. Urakan yhteydessä suljetaan nykyinen, kiinteistön 257-460-1-77 Karlbackan tonttiliittymä ja korvataan uudella tieyhteydellä. Uusi tieyhteys kulkee As Oy Kirkkonummen Melissan tontin 257-460-1-12 kautta. Tästä toimenpiteestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan kunnan maksettavaksi.

23.1.2019 pidettiin tiejärjestelymuutoksen edellyttämä lohkomisen loppukokous kiinteistöjen 257-460-1-12 Karlberg, 257-460-1-67 Talo-Aitta, 257-460-1-68 Ribacken, 257-895-2-26 yleinen tie/ Kirkkonummen kunta osuudella. Samassa tilaisuudessa perustettiin tieoikeus kiinteistöille 257-460-1-77 Karlbacka ja 257-460-1-83 Karlbacka 2.

Toimituksessa päätettiin, että kunnan tulee maksaa Asunto Oy Kirkkonummen Melissalle maapohjakorvausta 13.487,21 € ja kasvillisuuskorvausta 1443,00 €, yhteensä 14.930,21 €. Kustannukset rahoitetaan investointiprojektista 9460, kohteesta 9500.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että

1.
kunta maksaa As Oy Kirkkonummen Melissalle korvausta uuden tonttiyhteyden järjestämisestä aiheutuvina korvauksina maapohjasta ja kasvillisuudesta yhteensä 14.930,21 €

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.34.

Tiedoksi

As Oy Kirkkonummen Melissa

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____