Kuntatekniikan lautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Hankintapäätös/ konepalvelujen hankinta (Tarjouspyyntö KT196020/ KIR dno 2018/1453)

KIRDno-2018-1453

Valmistelija

 • Ari Hasu, Controller, ari.hasu@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tausta

Kirkkonummen kunta (kuntatekniikan toimiala) on pyytänyt tarjouksia puitejärjestelynä toteutettavista, lähinnä yleisten alueiden ylläpitämiseen liittyvistä konepalveluista. Hankintailmoituksen perusteella sopimuskauden kesto on maaliskuu 2019- helmikuu 2023.     

HANKINTAKERTOMUS

Konepalveluiden hankintaan liittyvä tarjouspyyntö (tarjouspyyntö ”Konepalveluiden hankinta/ Tarjouspyyntö KT 196020/KIR dno 2018/ 1453, tarjouspyynnön päiväys 27.11.2018) koskee tarjouspyynnössä yksilöityjä, lähinnä yleisten alueiden ylläpitämiseen liittyviä konepalveluita.

Hankintamenettely

Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Puheena olevan hankinnan kokonaisarvo ylittää siihen sovellettavan, tavara- ja palveluhankintoja koskevan EU-kynnysarvon (221.000 euroa/ alv 0%).

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Euroopan yhteisöjen virallisen lehden täydennysosassa (TED-tietokanta) 28.11.2018 (ilmoituksen numero  2018/S 229-524178).  Lisäksi hankinnasta on ilmoitettu  työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituspalvelussa (HILMA)  27.11.2018 (ilmoituksen numero 2018-024639 ). Edellä tarkoitetuissa hankintailmoituksissa on ollut linkki Tarjouspalvelu.fi – portaaliin (https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi), jossa hankintaan liittyvät asiakirjat (tarjouspyyntö ja sen liitteet) liittyvät asiakirjat ovat olleet tarjousaikana saatavilla sähköisesti täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta.

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on tullut esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa 10.12.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymyksiin on vastattu em. portaalissa 15.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Tarjoukset on tullut tarjouspyynnön ehtojen perusteella jättää 4.1.2019 klo 12.00 mennessä tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalissa. Annettuun määräaikaan mennessä todettiin saapuneeksi kaksikymmentä (20) tarjousta: Pekka Harjanne Oy, Rahtikeskus Oy, Vihdin rakennustekniikka vrt oy, Kuljetus Ky R.Liljestrand Kb, PS Maanrakennus OY, Bimu Oy, Rotapi Oy, Antin Maanrakennus, Oy Göran Hagelberg Ab, T:mi Konetyö Nakari, Kuljetus B. Böckerman Oy, VJ Maa-aines oy, Maanrakennus Markku Vikstedt Oy, Kuljetus V. Cavonius, Oy Ingvald Lindberg, Kiinteistöpalvelu Jaarola Tmi, Oy K Nyberg Ab, ktp Tekniikka Oy, Matti Sorvari Oy, Bengt Forsman.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Hankintalain 80:n mukaan hankintayksikön on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:ssa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoajan, jota koskee hankintalain 81 §:ssa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84—86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia ilmoittamalla tästä hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. 

Hankintalain 87 § perusteella hankintayksikkö voi käyttää tarjoukseen liitettyä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) alustavana näyttönä tarjoajan soveltuvuudesta.

Hankintayksikkö on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden ennen hankintapäätöksen tekemistä. Kuitenkin eräiltä osin soveltuvuutta koskevia selvityksiä ei ole tarjoajista johtumattomista syistä ole ehditty toimittaa ennen hankintapäätöksen tekemistä (oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisteriotteet).

Hankintapäätös on esitetty tehtäväksi ehdollisena, niiden tarjoajien osalta, joiden soveltuvuutta ei ole voitu todistuksin tarkistaa ennen hankintapäätöksen tekoa (Vihdin rakennustekniikka Vrt Oy, T:mi Konetyö Nakari, Maanrakennus Markku Vikstedt Oy, Oy Ingvald Lindberg, Oy K.Nyberg Ab, KTP Tekniikka Oy, Matti Sorvari Oy, Rotapi Oy).

Tarjouspyynnön mukaisuus

Kaikkien tarjousten on todettu vastaavan tarjouspyynnön ehtoja, tarjouksia ei ole hylätty.

Hankinnan jakaminen osiin

Tarjouspyynnön ehtojen perusteella hankinta on jaettu osiin (kohteisiin). Tarjouspyynnön kohteet ovat:

- kohde 1/  Traktoripalvelut kuljettajineen koneluokassa TR 30-60

- kohde 2/  Traktoripalvelut kuljettajineen koneluokassa TR 70-120

- kohde 3/  Kaivurikuormaajat kuljettajineen  koneluokissa KKT04-06 N ja R

- kohde 4/  2-5-akseliset kuorma-autot kuljettajineen  

- kohde 5/ Pyöröalustaiset kaivukoneet kuljettajineen  koneluokassa KKHp 08-16

- kohde 6/ Tela-alusteiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 05-11

- kohde 7/ Tela-alusteiset kaivukoneet kuljettajineen koneluokassa KKHt 14-21

Tarjouksen on voinut tehdä yhdestä osasta (kohteesta) tai useammasta osasta (kohteesta). 

Tarjouksen valintaperuste

Tarjouskilpailu ratkaistaan tarjouspyynnössä tarkoitetuin kohtein (1-7), kukin kohde erikseen. Kussakin kohteessa tarjousten valintaperuste on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus. Kussakin kohteessa muodostettavaan puitejärjestelyyn otetaan kaksikymmentä (20) kohteessa suoritetun kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella parasta tarjousta. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan sellaiset tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat, joiden tarjous vastaa tarjouspyyntöä.

Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteena kussakin kohteessa (kohteet 1-7) perusteena on paras hinta-/laatusuhde.  Parasta hinta-laatusuhdetta arvioidaan vertailuperusteilla, jotka ovat hinta ja laatu. Hinnan painoarvo on vertailussa 85 %, ja laadun 15,00 %.

Hinnan osalta vertailuperusteena on kussakin kohteessa tarjoushinta, jolla tarkoitetaan yhden (1) konetyötunnin hintaa. Edullisinta konetyötunnin hintaa kohteessa tarjonnut saa hinnan osalta 85,00 vertailupistettä, muiden vertailupisteet hinnan osalta kohteessa lasketaan kaavalla 85,00 x edullisin tarjoushinta kohteessa/ tarjottu tarjoushinta.

Laadun osalta vertailuperusteena on kussakin kohteessa tarjouksen tekijän sopimuksen kohteessa käyttämän kaluston käyttöönottovuosi, kun käyttöönottovuoden osalta noudatetaan seuravaa pisteytystapaa:

 • Vuosi 2018 15p
 • Vuosi 2017 14p
 • Vuosi 2016 13p
 • Vuosi 2015 12p
 • Vuosi 2014 11p
 • Vuosi 2013 10p
 • Vuosi 2012 8p
 • Vuosi 2011 6p
 • Vuosi 2010 4p
 • Vuosi 2009 2p
 • Vuosi 2008 1p
 • Vuosi 2007 0p

Suurimman pistemäärän saanut saa laadun osalta vertailtavassa kohteessa 15,00 vertailupistettä. Muut tarjoajat saavat vertailupisteitä seuraavasti: tarjoajan käyttöönottovuoden perusteella saama pistemäärä / suurin käyttöönottovuoden perusteella saatu pistemäärä x 15,00vertailupistettä.

Kokonaistaloudellisesti edullisin (hinta-/ laatusuhteeltaan paras) tarjous on vertailtavassa kohteessa (kohteissa 1-7) tarjous, jonka saama vertailupisteiden yhteismäärä (hinnan ja laadun perusteella saatu vertailupisteiden yhteismäärä).

Kussakin kohteessa suoritussa tarjousten kokonaistaloudellisuutta koskevassa vertailussa vertailuun otetut tarjoukset on asetettu keskinäiseen etusijajärjestykseen näiden kohteessa saaman vertailupisteiden yhteismäärän perusteella (yhteismäärä (hinnan ja laadun perusteella saatu vertailupisteiden yhteismäärä). Tarjouspyynnön ehtojen perusteella kohteen puitejärjestelyssä  noudatetaan alle 30.000 euron (alv 0%) tilauksissa kohteen kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella muodostuvaa, etusijajärjestykseen perustuvaa tilausmenettelyä. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu (sekä etusijajärjestys kohteessa/ alle 30.000 euron tilaukset) on esitetty liitteellä 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu/ konepalvelu  

Hankinnassa sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Saapuneet tarjoukset ja niihin liittyvät asiakirjat (lukuun ottamatta liikesalaisuuksia ja EU-hankinnassa liikesalaisuuksiin verrattavissa olevia hinnan muodostumisen perusteita ja osahinnoittelua) tulevat julkisiksi muille kuin asianosaisille kun hankintasopimus puheena olevassa hankinnassa on tehty. Hankinta-asiakirjoja (kuten saapuneita tarjouksia) säilytetään Kirkkonummen kunnan asiakirjahallinnossa. Hankinta-asiakirjoja voi tiedustella controller Ari Hasulta (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi). Hankintaprosessin aikana viranomaisella on harkintavalta (harkinnanvaraisesti julkiset asiakirjat) sen suhteen, mitä tietoja ja kenelle se voi antaa hankintaprosessin eri vaiheissa hankintapäätöksen teon ja sopimuksen allekirjoittamisen välisenä aikana.

Hankintasopimus: Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 1,2 miljoonaa euroa (alv 0%).

Toimivalta Kirkkonummen kunnanvaltuusto: 15.12.2018, § 113

Päätöksen liitteet

 • Liite 1 / Valittavat toimittajat/ konepalvelut
 • Liite 2/ Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu/ konepalvelu  (salainen liite sopimuksen allekirjoittamiseen saakka, salassapidon peruste JulkL 7 § 2 mom.)
   

Oheismateriaali

 • Konepalveluita koskeva tarjouspyyntö (tarjouspyyntö ”Konepalveluiden hankinta/ Tarjouspyyntö KT 196020/KIR dno 2018/ 1453, tarjouspyynnön päiväys 27.11.2018) sekä sen liitteet 1-2 ja 4 (liite 3 on luettavissa osoitteessa: https://vm.fi/hankinnat).

Keskeiset sovelletut oikeussäännökset:

 • laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista: § 74, § 80-86, § 93 ja § 138
 • laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 §:n 3-, 6- ja 8-kohdat
 • Kirkkonummen kunnanvaltuusto 15.12.2018, § 113

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä puitejärjestelyyn valittavat toimittajat liitteen  1 Valittavat toimittajat/ konepalvelut  mukaisesti puitejärjestelyn kohteisiin 1-7,

2.
todeta, että sopimus hankinnasta ei synny tällä päätöksellä, vaan erillisellä hankintasopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa tämän päätöksen saatua lainvoiman

3.
valtuuttaa kuntatekniikan toimialajohtajan allekirjoittamaan konepalveluiden hankintaan liittyvään puitejärjestelyyn kuuluvat hankintasopimukset ja päättää muista puheena oleviin hankintasopimuksiin liittyvistä toimista

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.   

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarjouksen tehneet yritykset, kuntatekniikan toimiala: Wahlström

Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Tämä muutoksenhakuohje koskee julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
 

I   Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viestin lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä myös ilmi, mitä päätöstä se koskee (päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin, päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero), sekä oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Kirjaamo
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Kunnantalo, Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1. krs, Kirkkonummi
Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00
puh. vaihde 09 29671, faksi 09 8786 053
sähköposti: kirjaamo(at)kirkkonummi.fi
 

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan (HL 43 § 3 mom. mukainen puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kilpailuttaminen) ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viestin lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I (Hankintaoikaisuohje) mainittuun toimitusosoitteeseen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, mitä päätöstä se koskee (päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin, päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero).

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Markkinaoikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan julkisia hankintoja koskevien asioiden käsittelystä hankinnan arvon mukaan porrastettuja oikeudenkäyntimaksuja.
Jos hankinnan arvo on alle miljoona euroa, on käsittelymaksu 2.000 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, on käsittelymaksu 4.000 €.
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, on käsittelymaksu 6.000 euroa.

Edellä mainitun maksun sijasta peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos markkinaoikeus poistaa asian käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, markkinaoikeus jättää asian tutkimatta tai asia jää sillensä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Maksu peritään asian vireillepanijalta eli muutoksenhakijalta tai hänen sijaansa tulleelta.