Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Talkooavustuksen käyttötarkoituksen muutosanomus, Pro Morsfjärden ry

KIRDno-2018-126

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harry Eklund, Kunnanpuutarhuri, harry.eklund@kirkkonummi.fi
Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnan vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa on talkooavustuksia varten 75 000 euron suuruinen määräraha, jolla on tarkoitus avustaa kunnassa toimivia asukasyhdistyksiä, kalastuskuntia, nuorisoseuroja ja yhdistystalojen peruskorjauksia.

Käyttösuunnitelman mukaisesti määräraha on jaettu seuraavasti:
25 000 € Puistojen, liikuntapaikkojen, istutusten ja leikkipaikkojen rakentamiseen sekä järvien kunnostukseen liittyviin toimenpiteisiin
30 000 € Nuorisoseuratalojen peruskorjauksiin
20 000 € Yhdistystalojen peruskorjauksiin

Kuntatekniikan lautakunta on 25.1.2018 § 8 hyväksynyt talkooavustusten myöntämisehdot.
Talkoomäärärahat on ilmoitettu haettavaksi 19.3.2018 mennessä kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Kirkkonummen Sanomissa julkaistulla kuulutuksella.


Liite:
- yhteenveto avustushakemuksista ja määrärahaesitykset

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
jakaa vuoden 2018 talkoomäärärahat liitteen mukaisesti.

2.
että avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan tilitysten perusteella.

3.
että tilitykset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 30.11.2018 mennessä.

4.
että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tämän pykälän kohdalla kolme jäsentä ilmoittivat esteellisyydestään. Matti Kaurila (edustusjäävi), Carl-Johan Kajanti ( edustusjäävi) sekä Kim Männikkö (edustusjäävi) poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 20.25 - 20.34.

Esteellisyys

Kim Männikko, Carl-Johan Kajanti, Matti Kaurila

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Pro Morsfjärden ry on 29.8.2018 lähestynyt kuntatekniikan toimialaa sähköpostilla, jonka mukaan yhdistys hakee kuluvalle vuodelle myönnetyn talkooavustuksen käyttötarkoituksen täydennystä.

Kuntatekniikan lautakunta on 19.4.2018 § 57 myöntänyt yhdistykselle avustusta 700 € seuraaviin toimenpiteisiin:

Ruovikkoleikkurin huolto: hydrauliöljy ja suodatin, moottorien öljyt + huolto, merimerkkien ankkurointiköysien tarkastus/vaihto, polttoaine yhdistyksen veneeseen ruovikon leikkuuta varten, talkootarjoilut syksylle 2018 suunniteltuun tähkä-ärviän rannoilta siivoamispäivään, yhden jäsenkirjeen ja tiedotteen postikulut, latuhöylän hankinta ladun hiihtoladun tekemiseksi talkootyönä Morsfjärdenin lahdelle talvella 2019.

Yhdistys pyytää, että em. toimenpiteiden lisäksi talkooavustusta myönnetään myös kaislanleikkaukseen.

 

Oheismateriaalit:

- Talkooavustukset 2018, yhteenveto avustushakemuksista ja määrärahaesitykset (Liite ktltk 19.4.2018)
- Talkooavustusten myöntämisehdot

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1. hyväksyä Pro Morsfjärden ry:n  esityksen heille myönnetyn vuoden 2018 talkooavustuksen käyttötarkoituksen täydennyksestä.
Avustusta myönnetään seuraaviin toimenpiteisiin:
Ruovikkoleikkurin huolto: hydrauliöljy ja suodatin, moottorien öljyt + huolto, merimerkkien ankkurointiköysien tarkastus/vaihto, polttoaine yhdistyksen veneeseen ruovikon leikkuuta varten, talkootarjoilut syksylle 2018 suunniteltuun tähkä-ärviän rannoilta siivoamispäivään, yhden jäsenkirjeen ja tiedotteen postikulut, latuhöylän hankinta ladun hiihtoladun tekemiseksi talkootyönä Morsfjärdenin lahdelle talvella 2019 sekä kaislanleikkaukseen.

2. todeta, että kaislanleikkuusta tulee ilmoittaa Uudenmaan Ely-keskukselle. Niittojäte tulee kuljettaa pois.

3. että avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan tilitysten perusteella.

4. että Pro Morsfjärden ry:n tulee toimittaa kuntaan tilitys v. 2018 avustusmäärärahojen käytöstä viimeistään 30.11.2018.

5. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pro Morsfjärden ry