Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Palvelutuotannon jaoston osavuosikatsaus II / 2018

KIRDno-2018-115

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
Toini Linnanmäki, ruokapalvelujohtaja, toini.linnanmaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan (Kv 4.5.2015 § 39) kunnanhallitukselle toimitetaan talouden ja toiminnan seurantaraportti (osavuosikatsaus) kahdesti vuodessa. Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan taloustilannetta ja päättää, millaisiin toimiin toimialoilla ja toimintayksiköissä tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Kunnanhallituksen päätös ja seurantaraportti viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi ja mikäli taloudellinen tilanne edellyttää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osavuosikatsaus sisältää sitovien tavoitteiden, suoritteiden ja määrärahojen toteutumisen tilanteessa 31.8.2018. Osana osavuosikatsausta on sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka toteuttamisesta toimielinten tulee raportoida osavuosikatsausten yhteydessä sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate eli toimintatulojen ja menojen erotus.

Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat:  

- ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit  
- Muut pitkävaikutteiset menot  
- Irtain omaisuus  
 
Investointiosan määrärahoista hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:  
- Maa- ja vesialueet  
- Liikenneväylät ja puistot 
- Liikunta- ja virkistysalueet  
- Muut kiinteät rakenteet ja laitteet  
- Vesi- ja viemärilaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet  
- Osakkeet ja osuudet  

Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia siten kuin ne on esitetty investointiosan hanketaulukossa talousarviokirjan lopussa. Talonrakentamishankkeen ”tilahallinnon korjausohjelma” osalta korjausinvestointien määrärahat kohdennetaan tarkemmin eri kohteisiin Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelmassa, ja yli kahdenkymmenen prosentin ylitykset tuodaan palvelutuotannon jaoston käsittelyyn.

Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

Tilanteessa 31.8.2018 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteuman tulisi laskennalliseesti olla 66,6 %. Palvelutuotannon jaoston 31.8.2018 tilanteen mukainen toimintakate on 448 272 € eli 13,6 %. Toimintatuotoista on toteutunut 59,8 % eli 15 212 222€ ja toimintakuluista 66,7 % eli - 14 763 950 €. Myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat arvioidut tulokertymät, mutta pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisessä laskutuksessa. Toimintamenot ovat ylittyneet, mitä selittää pääasiassa tilahallinnon rakennuskannan kunnossapidon kustannusten ylittyminen. 
Arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa.

Osavuosikatsauksen liitteenä on investointihankkeen "tilahallinnon korjausohjelma" toteuma sekä tilanteessa 31.8. arvioidut tarkistamistarpeet siihen.

Liite:
- vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus liitteineen
- vuosikorjausohjelma

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää:

1.
hyväksyä omalta osaltaan toisen osavuosikatsauksen

2.
valtuuttaa yhdyskuntatekniikan johtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset osavuosikatsaukseen

3.
toimittaa osavuosikatsausliitteen kuntatekniikan lautakunnalle / kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

4.
hyväksyä palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelman investointihankkeen "tilahallinnon korjausohjelma" osalta tarkennuksen:
Nissnikun koulu, rakenne- ja kosteustekn. tutkimuksen toimenpiteet ja vesikaton kunnostus, korjaustarve on ennakoitua laajempi, kustannusennuste 400 000 euroa

5.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liitteet:
- vuoden 2018 toinen osavuosikatsaus liitteineen
- vuosikorjausohjelma

Oheismateriaali:
- tuloslaskelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1. hyväksyä palvelutuotannon jaoston toisen osavuosikatsauksen

2. valtuuttaa yhdyskuntatekniikan johtajan tekemään mahdolliset tekniset korjaukset osavuosikatsaukseen

3. toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus