Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Palvelutuotannon jaoston ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 talousarviosuunnitelmaksi

KIRDno-2018-1175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Hörkkö, talousjohtaja, juha.horkko@kirkkonummi.fi
Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi
Toini Linnanmäki, ruokapalvelujohtaja, toini.linnanmaki@kirkkonummi.fi
Nina Sandström, puhtauspalvelupäällikkö, nina.sandstrom@kirkkonummi.fi
Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Talousarvioesityksen laadinnassa on ollut lähtökohtana kunnanhallituksen 21.5.2018 hyväksymä suuunnitteluohje, joka sisälsi mm. väestömäärien muutosvaikutuksen toimintaan, yleisen palkkaratkaisun mukaiset korotukset henkilöstömenoihin ja muiden menojen sallitut indeksimuutokset vuoden 2018 talousarvion toteumaennusteeseen nähden.

Talousarvioesityksessä on oman otsikon alla todettu reunaehdoista poikkeavat muutokset talouteen. Palvelutuotannon jaoston osalta merkittäviä poikkeamia aiheuttavat väliaikaiset koulurakennukset kunnanvaltuuston 28.5.2018 § 52 päätöksen mukaisesti, sisäiset vuokrat kunnanhallituksen 27.8.2018 § 266 päätöksen mukaisesti sekä rakennuskannan vuosikorjaukset.

Henkilöstölisäyksistä ja –muutoksista sekä investoinneista on esitykset omina liitteinään.

Liite:
- talousarvioehdotus liitteineen

Oheismateriaali:
- kuntatekniikan vakanssiesitykset 2019 perustelut

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun­nan­val­tuus­tol­le sekä tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle palvelutuotannon jaoston ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 ta­lous­suun­ni­tel­maksi liitteen mukaisesti.

2.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely:

Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Noora Piili teki seuraavan ehdotuksen:
Esitetään perustettavaksi, ja lisäämään tarvittava määräraha talousarvioehdotukseen, peruskorjaus- ja perusparannushankkeiden projektipäällikön vakanssi 1.1.2019 alkaen

ja jäsen Kim Åström seuraavan ehdotuksen:
Muutetaan investointiohjelman toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeiden määräraha 2.5 miljoonaan euroon. Perustelut: Korjausvelan kasvun taittaminen ja peruskorjausohjelman pitkän aikavälin toteuttaminen edellyttää suunnittelu- ja toteutusmäärärahojen nostamista.

Puheenjohtaja totesi, että molempia ehdotuksia kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun­nan­val­tuus­tol­le sekä tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle palvelutuotannon jaoston ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020–2021 taloussuunnitelmaksi liitteen mukaisesti.

2.
esittää perustettavaksi, ja lisäämään tarvittava määräraha talousarvioehdotukseen, peruskorjaus- ja perusparannushankkeiden projektipäällikön vakanssi 1.1.2019 alkaen

3.
muuttaa investointiohjelman toimitilapalveluiden peruskorjaushankkeiden määräraha 2.5 miljoonaan euroon. Perustelut: Korjausvelan kasvun taittaminen ja peruskorjausohjelman pitkän aikavälin toteuttaminen edellyttää suunnittelu- ja toteutusmäärärahojen nostamista.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oheismateriaali:
- Liite Patu 25.9.2018, Talousarvio liitteineen, palvelutuotannon jaosto 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää merkitä tiedoksi palvelutuotannon jaoston päätöksen 25.9.2018 § 75 liitteineen.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.