Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022

KIRDno-2017-332

Valmistelija

  • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perustelut

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää kuntien käyttöön ja mahdollista lausuntoa varten tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuosille 2019 - 2022. Lausunnot suunnitelmasta pyydetään lähettämään 31.10.2018 mennessä.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Suomen vilkasliikenteisimmät tiet ja lähes puolet koko maan työpaikoista sijaitsee Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategiaan 2025 on koottu näkemys toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista ja linjauksista. Keskeisenä tavoitteena on tarjota toimiva liikennejärjestelmä ja turvallinen tieverkko elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Liikennestrategia ja linjaukset ohjaavat ELY-keskuksen rahoituksen kohdentamista.

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpito perustuu valtion talousarvion perusväylänpidon määrärahaan lukuun ottamatta Liikenneviraston toteuttamia suuria yksittäisiä kehittämisinvestointeja. Tienpidon lisäksi Uudenmaan ELY-keskukselle on osoitettu määräraha myös joukkoliikennepalveluihin.

Liikenteen ja tienpidon toimintaympäristössä on käynnissä huomattavia muutoksia. Valtakunnallinen maakuntauudistus ja ELY-keskusten mahdollinen lakkauttaminen vuoden 2021 alussa muuttavat merkittävästi tienpidon organisointia. Uudistuksen valmistelussa maantiet on tarkoitus säilyttää valtion omistuksessa ja tienpidon rahoitus siirretään maakunnille korvamerkittynä erillisrahoituksena. Varmaa tietoa tulevista uudistuksista ei edelleenkään ole.

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2019-2022

Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oleva vuotuinen perustienpidon rahoitus ilman lisärahoitusta on suunnitelmakaudella 2019 - 2022 noin 90 miljoonaa euroa. Perusrahoitustaso on säilynyt lähes samana, hieman alle 100 miljoonaa euroa, noin kymmenen vuoden ajan. Hallituksen myöntämä valtakunnallinen 600 miljoonan euron korjausvelkaohjelma vuosille 2016 - 2018 ja 364 miljoonan euron perusväylänpidon lisärahoitusohjelma vuosille 2017 - 2019 ovat tuoneet 60 miljoonan lisän teiden korjauksiin ja 72 miljoonan lisän perusväylänpitoon Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Kyseiset ohjelmat ovat päättymässä, eikä vuoden 2019 jälkeen ole osoitettu lisämäärärahoja. Korjausvelka uhkaa jatkaa kasvuaan, jos valtio ei nosta rahoitustasoa. Tienpidon perusrahoituksen ostovoima on laskenut kymmenessä vuodessa neljänneksellä ja samaan aikaan liikennesuorite tieverkollamme on kasvanut yli 12 prosenttia.

Liikenneverkon parantamisinvestoinnit liittyvät liikenteen palvelutason nostoon, kuten matkojen ja kuljetusten turvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseen. Parantamiseen liittyviin infrainvestointeihin on käytettävissä vain hyvin niukasti rahoitusta, joten se ohjataan pitkälti pieniin, kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Helsingin seudulla erillinen MAL-hankkeiden (maankäyttö, asuminen ja liikenne) rahoitusohjelma tuo pienen, mutta tärkeän lisän investointirahoitukseen.

Elinkeinoelämän ja logistiikan tarpeet on nostettu merkittäväksi teemaksi tienpidon toimenpiteiden kohdentamisessa. Esimerkiksi kuljetusreittien parantaminen ja raskaan liikenteen levähdysalueiden kehittäminen ovat keskeisiä toimenpiteitä.

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma löytyy internetistä osoitteesta www.tienpidonsuunnitelma.fi

Uudenmaan ELY-keskus on nostanut suunnitelmakaudella 2019-2022 Kirkkonummen alueella kiireellisimmiksi hanketarpeiksi Kirkkonummen eritasoliittymän ramppien päiden liikennevalojärjestelyt, Kehä III valaistus välillä Kauklahti – KT 51, mt 1130 Lapinkylä – Siuntio kk rakenteen parantaminen ja mt 110 Pikkaraisenpuron sillan (U9) uusiminen. Näistä kaksi jälkimmäistä olivat jo viime vuonna listalla. 

Kirkkonummen kunta antaa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022 liitteenä olevan lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kirkkonummen kunta antaa liitteenä olevan lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen. Kolmanneksi alimman kappaleen viimeinen lause muutetaan seuraavaksi; Suunnittelu tulisi viipymättä aloittaa myös jaksolla Haapajärvi-Lapinkylä sekä lasten koulumatkojen turvallisuuden kannalta Turuntien kevyenliikenteen väylä välillä Soidentaantie-Haapapurontie. Esitystä kannattivat Santtu Vainionpää ja Kati Kettunen. Puheenjohtaja totesi, että kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti

Matti Kaurila teki seuraavan muutosesityksen. Toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause korvataan; "Kirkkonummen kunta esittää, että ELY-keskus käynnistää mt 11277 Överbyntien, mt 11229 Isonsuontie sekä mt 11287 Lamminpääntien päällysrakenteen parantamishankkeen toteutuksen pikaisesti, jne.
Esitystä kannattivat Santtu Vainionpää ja Kati Kettunen. Puheenjohtaja totesi, että kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti

Carl-Johan Kajanti teki seuraavan muutosesityksen. Lisätään toiseksi viimeiseen kappaleeseen Porkkalantie. Esitystä kannattivat Kim Männikkö, Kati Kettunen ja Bodil Lindholm. Puheenjohtaja totesi, että kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.


Pekka Jäppinen teki seuraavan muutosesityksen. Tekstin konditionaalimuodot pois, tilalle "tulee". Muutetaan "ensi alkuun pitäisi.. muotoon Välittömästi on ... Lisäksi Masalantien kunnostus muutetaan muotoon "Masalantien päälystys uusittava välillä Jorvas-Espoon raja". Perusteluihin lisätään, että ko tie on erikoiskuljetusten reitti. Esitystä kannattivat Sanni Jäppinen ja Carl-Johan Kajanti. Puheenjohtaja totesi, että kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti
1. esittää kunnanhallitukselle, ​ että Kirkkonummen kunta antaa liitteenä olevan lausunnon Uudenmaan ELY-​keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-​2022 seuraavin muutoksin
2. Kolmanneksi alimman kappaleen viimeinen lause muutetaan seuraavaksi; Suunnittelu tulisi viipymättä aloittaa myös jaksolla Haapajärvi-Lapinkylä sekä lasten koulumatkojen turvallisuuden kannalta Turuntien kevyenliikenteen väylä välillä Soidentaantie-Haapapurontie.
3. Toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäinen lause korvataan; "Kirkkonummen kunta esittää, että ELY-keskus käynnistää mt 11277 Överbyntien, mt 11229 Isonsuontie sekä mt 11287 Lamminpääntien päällysrakenteen parantamishankkeen toteutuksen pikaisesti, jne.
4. Lisätään toiseksi viimeiseen kappaleeseen Porkkalantie
5. Tekstin konditionaalimuodot pois, tilalle "tulee". Muutetaan "ensi alkuun pitäisi.. muotoon Välittömästi on ... Lisäksi Masalantien kunnostus muutetaan muotoon "Masalantien päälystys uusittava välillä Jorvas-Espoon raja". Perusteluihin lisätään, että ko tie on erikoiskuljetusten reitti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus