Kuntatekniikan lautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Lausunto Jorvaksen aseman ratasuunnitelmasta

KIRDno-2017-1439

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunta on Liikenneviraston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti laatinut ratasuunnitelman Jorvaksen asemasta. Tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason, sekä toiminnallisuuden parantaminen. Laadittavilla suunnitteluratkaisuilla pyritään seisakkeen liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tavoittamaan paremmin alueen väestö esteettömillä yhteyksillä. Tavoitteena on teknisesti, liikenteellisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti hallittu kokonaisratkaisu. 

Ratasuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 14.5.-12.6.2018. Sitä koskevat ilmoitukset on julkaistu kunnan virallisella ilmoitustaululla, Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä kunnan kotisivuilla. Lisäksi tieto tiesuunnitelman nähtävilläolosta on toimitettu postitse osallisille. Ratasuunnitelmaluonnosta on esitelty myös yleisötilaisuudessa. Nähtävilläoloaikana tuli yksi muistutus.

Lausunnossaan Kirkkonummen kunta edellyttää, että jatkosuunnittelu käynnistetään mahdollisimman pian ratasuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja että aseman rakentaminen käynnistetään välittömästi rakennussuunnitelmien valmistumisen jälkeen.

 

Liitteet:         Kirkkonummen kunnan lausunto ratasuunnitelmasta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1. esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy lausunnon Jorvaksen aseman ratasuunnitelmasta

2. esittää kunnanhallitukselle, että se lähettää Kirkkonummen kunnan lausunnon ratasuunnitelmasta, alkuperäisen muistutuskirjelmän, suunnitelma-asiakirjat, alkuperäisen todistuksen ratasuunnitelman nähtävillä olosta ja oikeaksi todistetut kaavaotteet Liikennevirastoon

3. hyväksyy pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus