Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Vastaus Valtuustoaloitteeseen nro 16/2017 Raskaan liikenteen liikennejärjestelyt Sokeritehtaantiellä

KIRDno-2017-1651

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Erkki Majanen ja Ari Harinen jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017 seuraavan aloitteen:

"Kantvikin alueella on paljon teollisuutta, josta johtuen raskasta kalustoa, erityisesti rekka- ja kuorma-autoliikennettä on paljon. Tämä liikenne kulkee tiheään asutun asujamiston läpi Sokeritehtaantietä pitkin teollisuusalueelle. Alueella on myös päiväkoti ja koulu, sekä tuleva lähiliikuntapuisto. Tienylityksiä jalankulkijoilla on paljon ja liikenteen suuri määräaiheuttaa toistuvasti uhkaavia vaaratilanteita. Liikenneturvallisuus vaarantuu merkittävästi. Liikenteestä aiheutuu myös meluhaittoja.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että raskaan kaluston liikenne kielletään Sokeritehtaantiellä ja se ohjataan kulkevaksi Båtvikintien kautta suoraan tielle 51. Edellytämme, että kunta aloittaa toimenpiteet ja liikennejärjestelyt välittömästi ja toteuttaa sen 1.5.2018 mennessä.

Esitämme myös, että kunta tekee suunnitelman ja toteuttaa tieyhteyden Haapionrinteen uudelta asuinalueelta tai sen välittämästä läheisyydestä suoraan Upinniementielle. Tämä lisää myös oleellisesti liikenneturvallisuutta ja ohjaa lisääntyvää liikennettä pois kapeilta asuinkaduilta."

Aloitteen olivat Erkki Majasen ja Ari Harisen lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Pekka Oksanen, Anni-Mari Syväniemi, Kati Kettunen, Katariina Helander, Antti Salonen, Kim Åström, Petri Ronkainen, Pekka M. Sinisalo, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Elina Utriainen, Pekka Rehn, Noora Piili, Jukka Tammi, Raija Vahasalo, Fredrik Pelin, Patrik Lundell, Linda Basilier, Miika Engström, Tony Björk, Antti Kilappa, Pirkko Lehtinen, Johanna Fleming, Tero Suominen ja Irja Bergholm.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa esitetään, että raskaan kaluston liikenne kielletään ja se ohjataan kulkevaksi Båtvikin tietä suoraan Länsiväylälle eli kantatielle numero 51. Lisäksi esitetään, että kunta tekee suunnitelman ja toteuttaa tieyhteyden Haapionrinteen asemakaava-alueelta suoraan Upinniemen tielle.

Kunta käynnisti syksyllä 2018 yhteistyöhankkeen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa Båtvikin alueen liikennejärjestelyistä. Tällöin käynnistyi Kt 51 Båtvikin alueen liikennejärjestelyt, Kirkkonummi ja Siuntio –toimenpideselvityksen tekeminen, joka käsittelee Länsiväylän (kt 51) liittymäjärjestelyiden kehittämismahdollisuuksia Pikkalanlahden ja Kantvikin teollisuusalueiden kohdalla Kirkkonummen ja Siuntion kuntarajalla. Selvityksessä on pohdittu nykyisten tasoliittymien pikaisia parantamistoimia sekä tarkennettu kantatielle vuonna 2017 laaditun aluevaraussuunnitelman pohjalta selvitysjaksolle esitetyn Vuohimäenportin eritasoliittymän kytkentöjä alempaan tie- ja katuverkkoon. Lisäksi selvityksessä hahmoteltiin etenemispolkua kohti Vuohimäenportin eritasoliittymää, jonka rakentaminen on Båtvikin ja Kantvikin alueiden kannalta ensisijainen tavoite liikenneverkon kehittämiseksi.

Samassa yhteydessä ELY-keskus käynnisti Kt 51 Kirkkonummi – Inkoo toimenpiteiden vaiheistusselvityksen, joka liittyy kt 51 aluevaraussuunnitelmassa esitettyihin parantamistoimenpiteisiin Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueella. Vaiheistusselvityksessä aluevaraussuunnitelman toimenpiteet on jaettu vaiheen 0+ pieniin ja nopeasti toteutettaviin toimenpiteisiin, ensimmäisen vaiheen parantamistoimenpiteisiin ml. Vuohimäenportin eritasoliittymä ja toisen vaiheen toimenpiteisiin, jotka tähtäävät lopputilanteen nelikaistaistamiseen. Selvityksessä on otettu kantaa toteuttamisvaiheisiin ja sitä kautta hankkeiden toteutusjärjestykseen, mutta ei oteta kantaa toteutusajankohtaan, joka on riippuvainen hankkeiden suunnittelun etenemisestä ja ennen kaikkea niiden rahoituksesta.

Kesällä 2018 kunta käynnisti Liikenneturvallisuuden parantaminen Sokeritehtaantiellä, Kirkkonummi -selvityksen (29.8.2018 Ramboll). Lautakunta evästi 15.3.2018 kokouksessaan liikenneturvallisuuden kokonaisvaltaista kartoittamista liittyen myös käsittelyssä olevaan valtuustoaloitteeseen. Kyseisellä selvityksellä pyrittiin vastaamaan evästykseen ja tarpeeseen parantaa liikenneturvallisuutta Sokeritehtaantiellä.

Selvityksessä laskettiin liikennemääriä Sokeritehtaantiellä, jolla keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on 1030 ajoneuvoa marraskuun 2018 laskentojen perusteella. Siitä raskaan liikenteen osuus on 23 %, josta suuri osa muodostuu HSL:n linja-autoliikenteestä eli noin 15 % KVL:stä. HSL ja Kirkkonummen kunta yhteistyössä paransivat Kantvikin suunnan puutteellisia joukkoliikenneyhteyksiä 4.3.2019 alkaen, jolloin linja-autojen määrä kasvoi lähes 20 ajoneuvoa vuorokaudessa. Toisin sanoen Sokeritehtaantiellä HSL:n linja-autojen osuus on lähes kaksikolmasosaa ja kuorma-autoliikenne runsas kolmannes kokonaismäärän ollessa yli 250 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa.

Raskaan liikenteen kieltäminen Sokeritehtaantiellä tarkoittaisi HSL:n linja-autoliikenteen palvelun lopettamista Kantvikissä Sokeritehtaantiellä. Vaihtoehtoisia reittejä ei ole. Lisäksi kuorma-autoliikenteen ohjaaminen ei ole perusteltua nykyisen yksityistien, Satamatien kautta Båtvikintielle, koska tietä ei ole suunniteltu raskaan liikenteen läpiajo huomioiden, eikä tien kunto ole kovin hyvä. Myös Båtvikintien risteys vilkkaalla Länsiväylällä on jo nykyisin erittäin ongelmallinen. Liittymä ei kestä lisäliikennettä ja varsinkaan raskasta liikennettä. Båtvikintien liittymä toimii äärirajoilla nykyisillä Länsiväylän liikennemäärillä. Liikenteen lisäys tarkoittaisi merkittävää viiveiden ja liikenneturvallisuusriskien lisäkasvua Båtvikintien liittymässä.

Båtvikin toimenpideselvityksen tavoitteena oli selvittää liittymän parantamisvaihtoehdot. Raportissa todetaan, että jo nykyisin Båtvikintien liittymän palvelutaso on huonolla tasolla. Maankäytön ja liikennemäärien kasvaessa tarvitaan Vuohimäenportin eritasoliittymä ja sinne johtavat uudet katuyhteydet Kantvikistä ja Pikkalanlahdesta. Kunta on edistänyt virkamiestasolla Vuohimäenportin toteutusta, josta ensimmäinen vaihe on ollut kyseinen toimenpideselvitys. Kunta on nostanut Vuohimäenportin Kt 51 vaiheistussuunnitelmassa ensimmäiseen vaiheeseen. Lisäksi ELY:n suuntaan on tuotu esiin, että Vuohímäenportin tiesuunnitelman käynnistäminen tulisi aloittaa toimenpideselvityksen jälkeen. Hanketta on tarjottu myös MAL-suunnitelmaan KUHA-hankkeeksi. Todettakoon tässä, että hankkeen toteutus optimaalisessa tilanteessa tiesuunnitelman käynnistymisestä kestää vähintään viisi vuotta. Mahdolliset valitukset tiesuunnitelmasta voivat viivästyttää hankkeen toteutusta. Hankkeen toteutus tarkoittaisi myös kunnan taloudellista osallistumista eritasoliittymäjärjestelyiden toteutukseen. Lisäksi yhteys Vuohimäenportista vaatii noin kahden kilometrin katuyhteyden Kantvikiin ja Pikkalanlahteen, joka lisää kunnalle koituvia kustannuksia.

Kuntatekniikka esittää, että samanaikaisesti edistetään sekä Vuohimäenportin eritasoliittymäratkaisun suunnittelua että Sokeritehtaantien liikenneturvallisuustoimenpiteiden jatkosuunnittelua ja toteutusta, joista yhtenä mainittakoon Kantvikin koulun kohdan suojatien havaittavuuden parantaminen. Jos tämä ei riitä, niin sen jälkeen voidaan tutkia liikennevalojen toteutusta. Sokeritehtaantiellä on nykyisin 40 km/h -nopeusrajoitus, joka on käypä nopeusrajoitus pääkadulle. Jos suunnitellut liikenneturvallisuustoimenpiteet eivät riitä, niin niitä on mahdollisuus myöhemmin lisätä kuten liikennevalot, nopeusnäytöt, keskisaarekkeellisia suojateitä ja muita toimenpiteitä. Sokeritehtaantie tulee jollain aikavälillä myös perusparannuksen kohteeksi.

Valtuustoaloitteessa esitettiin myös uutta tieyhteyttä Haapiorinteen asuinalueelta tai sen välittömästä läheisyydestä suoraan Upinniementielle. Haapionrinteen alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut nykyisen katuverkon hyödyntäminen, eli liikenteen johtaminen alueen kokoojakatua Sokerimestarintietä pitkin Sokeritehtaantielle ja edelleen Upinniementielle. Täysin uudelle tielinjaukselle ei ole liikenneteknisiä, eikä yhteiskuntataloudellisia perusteita, koska Haapionrinteen pientaloalueen asukasmäärän tuottama liikenne jää suhteellisen vähäiseksi. Nykyisen katuverkon kapasiteetti riittää hyvin kuten se on ollut suunnittelun lähtökohtanakin. Esitetylle tieyhteydelle ei ole kaavavarausta, eikä siltäkään osin ole toteutettavissa.

Kantvikin osayleiskaavassa selvitetään Sokeritehtaantien liittämistä Kantvikinrannan ja Prikirannan asemakaavoitettavien asuntoalueiden kautta Strömsbyntielle. Kyseinen tieyhteys on suunniteltu toimivaksi osin bussiliikenteen seudullisena runkoverkkona. Mikäli kyseinen tieyhteys toteutuu, niin uusien asuntoalueiden asukkaat voisivat käyttää Kantvikistä Pikkalanlahden läpi kulkevaa suunniteltua kokoojakatua ajoyhteytenä Vuohimäen tulevaan eritasoliittymään ja edelleen Länsiväylälle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi valtuustoaloitteeseen 16/2017 Raskaan liikenteen liikennejärjestelyt Sokeritehtaantiellä.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Sanni Jäppinen teki seuraavan lisäysehdotuksen; lautakunta esittää, että suunnittelua edistetään Vuohimäenportin eritasoliittymän ja Vuohimäentien ja katusuunnitelmien osalta.
Esitystä kannattivat Miisa Jeremejew, Carl-Johan Kajanti ja Pekka Jäppinen.
Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä evästysesityksen.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti ja lisäksi lautakunta totesi, että suunnittelua edistetään Vuohimäenportin eritasoliittymän ja Vuohimäentien ja katusuunnitelmien osalta.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____