Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Tolsanjärvi asemakaava (hanke 14100), osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

KIRDno-2018-511

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tolsanjärven asemakaavaksi nimetty kaavahanke sijaitsee Tolsassa Länsiväylän etelä puolella, Tolsan aseman välittömässä läheisyydessä. Alue rajautuu pohjoisessa Rantarataan, etelässä Peuramaan hiihtokeskukseen, idässä Porkkalantiehen ja lännessä Peuramaalta Jerikonmäkeen vievään hiihtolatuun. Kaava-alue on kooltaan n. 250 ha josta kunta omistaa n. 19 ha.

Tolsanjärven asemakaava on kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa osoitettu aloitettavaksi vuosina 2019 -2020. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman 2050 mukainen hanke.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla. Tavoitteena on myös pientalotonttien kaavoittaminen kunnan omistamille maille.

Liikenneverkoston osalta keskeisimmät tavoitteet ovat pääkevytliikenneyhteyksien osoittaminen sekä paikallisiin että seudullisiin tarpeisiin, kuten yhteydet kuntakeskuksen palveluihin sekä seudulliseen pääpyöräilyverkostoon. Lisäksi ratkaistavaksi tulee katuyhteydet asuntoalueista Porkkalantielle.

Alustava aikataulu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältämän ja kaavoitusohjelman perusteella laaditun arvion mukaisesti kaavan valmisteluaineisto on tarkoitus saada käsittelyyn loppuvuodesta 2019. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka on tavoitteena saada nähtäville syksyllä 2020 ja asemakaava hyväksyttyä vuoden 2021 aikana.

Asiakirjat:
Tolsanjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee Tolsanjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki seuraavan evästysesityksen; alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida Jerikonmäen-Peuranmaan alueen virkistys- ja latuverkoston kehittämismahdollisuudet.
Esitystä kannattivat: Sanni Jäppinen, Carl-Johan Kajanti, Miisa Jeremejew, Pekka Jäppinen ja Kati Kettunen.
Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä evästysesityksen.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta merkitsi Tolsanjärven asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi seuraavalla evästyksellä; alueen jatkosuunnittelussa tulee huomioida Jerikonmäen-Peuranmaan alueen virkistys- ja latuverkoston kehittämismahdollisuudet.

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi ja kaavoitusteknikko Mikael Pettersson poistuivat asian käsittelyn jälkeen klo 17.55.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____