Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Tilan ASTRA RN:o 8:0 määräalan ostaminen Masalassa

KIRDno-2019-196

Valmistelija

  • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Masalan keskustan kaava-alueella Sundsbergintien eteläpuolella on kunnan toteutettavaksi tarkoitettuja yleisiä alueita sekä luonnonsuojelualuetta. Tonttipalvelut on neuvotellut maanomistajan kanssa tällaisen tilan ASTRA RN:o 8:0 noin 7240 m2:n suuruisen rakentamattoman määräalan ostamisesta. Määräalan yleiset alueet ovat asemakaavassa Eteläisen Salmitien katualuetta ja lähivirkistysaluetta (kaavamerkintä VL). Lisäksi määräalasta noin 1200 m2 on luonnonsuojelualuetta (kaavamerkintä SL). Määräala on myös osa vireillä olevaa Masalanportin asemakaavamuutoksen aluetta ja rajoittuu kunnan ennestään omistamaan alueeseen. Maanomistajalle jäävä kantatila on osa toimitilatonttia. Kauppahinnaksi on neuvoteltu 35 600 euroa. Kauppa tehdään tavanomaisin kauppaehdoin.

Päätöksen liitteet:
Kartta ostettavasta määräalasta

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta

1.
päättää, että Kirkkonummen kunta hankkii tilasta ASTRA RN:o 8:0, kiinteistötunnus 257-460-8-0, liitekartalla osoitetun noin 7240 m2:n suuruisen rakentamattoman määräalan kauppahintaan 35 600 euroa siten, että kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa ostopäätöksen saatua lainvoiman.

2.
oikeuttaa kuntatekniikan toimialajohtajan laatimaan määräalan kauppakirjan tarkemmat ehdot ja valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Liikennesuunnittelija Marko Suni saapui kokoukseen käsittelyn aikana klo 18.14.

Tiedoksi

maanomistaja, vs. kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____