Kuntatekniikan lautakunta, kokous 25.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Talkooavustusten myöntäminen vuonna 2019

KIRDno-2019-168

Valmistelija

  • Kia Forsell, hallintosihteeri, kia.forsell@kirkkonummi.fi
  • Sari Soini, ympäristöpäällikkö, sari.soini@kirkkonummi.fi
  • Harry Eklund, Kunnanpuutarhuri, harry.eklund@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntatekniikan lautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelmassa on 75 000 euron suuruinen määräraha avustuksille (kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi ympäristön parantamiseen, vesien suojeluun, nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen).

Määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti:
25 000 € Puistojen, liikuntapaikkojen, istutusten ja leikkipaikkojen rakentamiseen sekä järvien kunnostukseen liittyviin toimenpiteisiin
30 000 € Nuorisoseuratalojen peruskorjauksiin
20 000 € Yhdistystalojen peruskorjauksiin

Kuntatekniikan lautakunta on 25.1.2018 § 8 hyväksynyt talkooavustusten myöntämisehdot.
Talkoomäärärahat ilmoitettiin haettavaksi 14.3.2019 klo 23.30 mennessä kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä Kirkkonummen Sanomissa julkaistuilla suomen- ja ruotsinkielisillä kuulutuksilla.

Oheismateriaali:
- talkooavustusten myöntämisehdot

Liite:
- yhteenveto avustushakemuksista ja määrärahaesitykset

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
jakaa vuoden 2019 talkoomäärärahat liitteen mukaisesti.

2.
että avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan tilitysten perusteella.

3.
että tilitykset tulee toimittaa kunnan kirjaamoon 30.11.2019 mennessä.

4.
että pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa tämän pykälän osalta.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Carl-Johan Kajanti ja Matti Kaurila poistuivat esteellisenä (edustusjäävi) kokouksesta § 72 käsittelyn ajaksi klo 17.58 - 18.06.
Timo Haapaniemi saapui esittelyn aikana klo 18.01. Kunnanpuutarhuri Harry Eklund poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.06.
Sanni Jäppinen toimi pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta.

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____