Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Yksityisteiden tievalaistus - Vanha Porkkalantie, Drusibackankuja, Lövkullantie

KIRDno-2018-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyinen käytäntö

Kirkkonummen kunta on myöntänyt yksityistieavustusta valaistukseen kokouksessaan 10.6.1974 § 4. Myönnetty avustus on ollut 20-30 % valaistuksen rakentamisesta. Tievalaistuksen käyttökustannuksista on vastannut tiekunta.

Kirkkonummen kunnahallitus päätti kokouksessaan 12.1.1976 § 53 Teknisen lautakunnan 11.12.1975 § 374 esityksestä seuraavaa:

 1. Kunta periaatteessa ottaa vastattavakseen kaikkien yksityistiekuntien valaistuksien kunnossapidon sekä käyttökustannukset sen jälkeen, kun valaistuslinjat on hyväksytty kunnan puolesta.
 2. Siirtymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka laatii rakennustoimito ja hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

 • Energiakustannukset esiintyvät tien kunnossapitokustannuksissa ja sitä kautta kunta osallistuu niihin avustuksien muodossa.
 • Espoon Sähkö Oy on edellyttänyt, että kunta on sopiskumppani.
 • tiekunnat ovat rakentaneet tarpeettomasti energianmittauspisteitä ja kytkimiä, vaikka kunnan tievalaistus on välittömässä läheisyydessä.

Seuraavaksi asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 13.1.1994 § 108. Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että päätös yksityistievalaistuksen maksamisesta perutaan ja tiekuntien valaistuskustannukset vähennetään niille maksettavista avustuksista. Kunnanhallitus ilmoitti tekniselle lautakunnalle, että kunnanhallituksen päätös 12.1.1976 § 53 ei estä teknistä lautakuntaa sopeuttamasta tievalaistuksen määrää käytettävissä oleviin resursseihin silloinkin, kun on kysymys kunnan rahoittamasta yksityistien tievalaistuksesta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on 15.1.2007 § 3 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sähköurakoitsijan mahdollisesti perimä liittymismaksu ei sisälly kunnan myöntämään tievalaistusavustukseen.

Yhteenveto

Yksityistievalaistusavustusta saaneita tiekuntia on 1.1.1963 - 31.12.2017  yhteensä 62 kpl ja valaistus kattaa noin 80 km yksityistietä. Avustuksia on myönnetty nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Nykyiset avustusehdot

Yksityistievalaistusta koskevat avustusehdot on viimeksi hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71. Avustusehtojen 5. §:n mukaan:

 • Tievalaistusavustusta myönnetään tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti perimää tievalaistuksen liittymismaksua.
 • Hankkeen suunnitelmat sekä vähintään kahden sähköurakoitsijan antama tarjous tulee toimittaa avustushakemuksen yhteydessä kunnalle.
 • Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy kohdekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin kytketään erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta mittaava sähkönkulutusmittari.

Avustusehtojen 3. §:n mukaan kunta avustaa ainoastaan normaaleja tien kunnossapitoon kuuluvia hoito- ja kunnostustöitä. Tievalaistuksen energiakustannukset eivät siten kuulu avustuksen piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto ottaa asian valmisteluun.

Päätös

Tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset.

Jotta tiekunnat saatettaisiin samanarvoiseen asemaan, tiejaosto esittää kuntatekniikan lautakunnalle seuraavaa:

 1. Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit, mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2. Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.
 3. Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.
 4. Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kokouksessaan 29.3.2018 § 19 käsitellyt yksityisteiden tievalaistukseen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää seuraavasti:

1.
Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit,​ mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.
Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.

3.
Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.

4.
Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vanhan Porkkalantien tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K218), Drusibackankujan tiekunta (KTJ-tunnus 000-2005-K235) ja Lövkullantien tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K20599) ehdottavat Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan lautakunnalle 23.10.2018 jättämällään ehdotuksella, että Vanha Porkkalantien, Drusibackankujan ja Lövkullantien tiekuntien ja kunnan välille laaditaan sopimus poikkeusmenettelystä. Sopimuksen mukaan Tolsanjärven kaavoituksen aikana ei ryhdytä tievalaistusta koskeviin rakenteellisiin muutostöihin ja tänä aikana tiekunnat osallistuvat tievalaistuksen energiakuluihin erikseen sovittavan arvion mukaan.

Yleistä

Tiekunnat sijaitsevat Tolsan asema kohdalla Länsiväylän eteläpuolella. Vanha Porkkalantien tiekuntaan kuuluu Vanha Porkkalantie ja Drusibackantie sekä Länsiväylän ylittävä kevyen liikenteen silta. Tiekunnan tien pituus on 1500 metriä, josta kunta kunnossapitää noin 200 metriä (kvl silta). Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta. Kunta on tiekunnan osakas.

Drusibackankujan tiekunta käsittää Drusibackankujan, jonka pituus on 560 metriä.

Lövkullantien tiekunta käsittää Lövkullantien, jonka pituus on 640 metriä. Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta. Kunta on tiekunnan osakas.

Tiekuntien sijainti on esitetty liitekartalla.

Kirkkonummen kunnan kunnanvaltuusto on 3.9.2018 § 72 hyväksynyt kaavoitusohjelman vuosille 2019-2023. Tolsanjärven kaavavalmistelut alkavat kaavoitusohjelman mukaan keväällä 2019.

Yhteenveto

Tiekuntien tiealueet sijoittuvat kokonaisuudessaan Tolsanjärven kaava-alueelle ja ne muodostavat myös jalankulun ja kevyen liikenteen pääväylän Tolsan asemalta lähtevältä kevyen liikenteen ylikulkusillalta etelän suuntaan mm. Peuramaalle ja kahdelle ratsastustallille.

Tolsanjärven kaavoituksen alkaminen 2019 johtaa tiekuntien lakkauttamiseen ja teiden siirtymiseen kunnan katualueiksi lähitulevaisuudessa. Kaavoituksen jo käynnissä ollessa ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä pitkäaikaiseksi tarkoitettuihin tiekuntien sähkökeskusten rakentamiseen eikä myöskään kunnan omien verkostojen muutostöihin.

Alueen tievalaistus palvelee myös yleistä turvallisuutta laajalle joukolle kuntalaisia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

 1. tiekuntien tievalaistus jätetään kunnan yllä- ja kunnossapitoon
 2. kunta ja tiekunnat tekevät sopimuksen, jonka mukaan tiekunnat osallistuvat valaistuskustannukseen arvion mukaan.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vanha Porkkalantien tiekunta, Drusibackankujan tiekunta ja Lövkullantien tiekunta

Käsitellyt asiat