Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Yksityisteiden tievalaistus - Svinvallen - Gränsnäs tiekunta

KIRDno-2018-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyinen käytäntö

Kirkkonummen kunta on myöntänyt yksityistieavustusta valaistukseen kokouksessaan 10.6.1974 § 4. Myönnetty avustus on ollut 20-30 % valaistuksen rakentamisesta. Tievalaistuksen käyttökustannuksista on vastannut tiekunta.

Kirkkonummen kunnahallitus päätti kokouksessaan 12.1.1976 § 53 Teknisen lautakunnan 11.12.1975 § 374 esityksestä seuraavaa:

 1. Kunta periaatteessa ottaa vastattavakseen kaikkien yksityistiekuntien valaistuksien kunnossapidon sekä käyttökustannukset sen jälkeen, kun valaistuslinjat on hyväksytty kunnan puolesta.
 2. Siirtymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka laatii rakennustoimito ja hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

 • Energiakustannukset esiintyvät tien kunnossapitokustannuksissa ja sitä kautta kunta osallistuu niihin avustuksien muodossa.
 • Espoon Sähkö Oy on edellyttänyt, että kunta on sopiskumppani.
 • tiekunnat ovat rakentaneet tarpeettomasti energianmittauspisteitä ja kytkimiä, vaikka kunnan tievalaistus on välittömässä läheisyydessä.

Seuraavaksi asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 13.1.1994 § 108. Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että päätös yksityistievalaistuksen maksamisesta perutaan ja tiekuntien valaistuskustannukset vähennetään niille maksettavista avustuksista. Kunnanhallitus ilmoitti tekniselle lautakunnalle, että kunnanhallituksen päätös 12.1.1976 § 53 ei estä teknistä lautakuntaa sopeuttamasta tievalaistuksen määrää käytettävissä oleviin resursseihin silloinkin, kun on kysymys kunnan rahoittamasta yksityistien tievalaistuksesta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on 15.1.2007 § 3 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sähköurakoitsijan mahdollisesti perimä liittymismaksu ei sisälly kunnan myöntämään tievalaistusavustukseen.

Yhteenveto

Yksityistievalaistusavustusta saaneita tiekuntia on 1.1.1963 - 31.12.2017  yhteensä 62 kpl ja valaistus kattaa noin 80 km yksityistietä. Avustuksia on myönnetty nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Nykyiset avustusehdot

Yksityistievalaistusta koskevat avustusehdot on viimeksi hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71. Avustusehtojen 5. §:n mukaan:

 • Tievalaistusavustusta myönnetään tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti perimää tievalaistuksen liittymismaksua.
 • Hankkeen suunnitelmat sekä vähintään kahden sähköurakoitsijan antama tarjous tulee toimittaa avustushakemuksen yhteydessä kunnalle.
 • Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy kohdekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin kytketään erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta mittaava sähkönkulutusmittari.

Avustusehtojen 3. §:n mukaan kunta avustaa ainoastaan normaaleja tien kunnossapitoon kuuluvia hoito- ja kunnostustöitä. Tievalaistuksen energiakustannukset eivät siten kuulu avustuksen piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto ottaa asian valmisteluun.

Päätös

Tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset.

Jotta tiekunnat saatettaisiin samanarvoiseen asemaan, tiejaosto esittää kuntatekniikan lautakunnalle seuraavaa:

 1. Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit, mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2. Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.
 3. Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.
 4. Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kokouksessaan 29.3.2018 § 19 käsitellyt yksityisteiden tievalaistukseen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää seuraavasti:

1.
Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit,​ mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.
Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.

3.
Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.

4.
Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Svinvallen-Gränsnäs tiekunta (KTJ-tunnus 000-2005-K1599) on tehnyt 6.10.2018 esityksen kuntatekniikan lautakunnalle tiekunnan valaistuksen yllä- ja kunnossapidon säilyttämiseksi kunnalla.

Svinvallen-Gränsnäs tiekunta katsoo, että valaistus palvelee myös muita tienkäyttäjiä kuin tiekunnan osakkaita ja esittää, että kunta säilyttäisi Gränsnäsintien valaistuksen edelleen kunnalla.

Tiekunnan esittämät perustelut valaistuksen säilyttämiseksi kunnan vastuulla

 1. Tien alkupäässä sijaitsee n. 130 oppilaan koulu, Bobäcks skola.
 2. Tien alkupäässä sijaitsee myös urheilukenttä, jota käyttävät koulu ja urheiluseurat.
 3. Koulun pysäköintipaikalla on kaksi valaisinpylvästä, samoin kuin koululle johtavan tien valaisinpylväs. Luoman kyläyhdistyksen urheilukentän päähän asennuttamat kaksi valonheitintä ottavat myös sähkönsä tievaloista. Sen sijaan varsinaiset urheilukenttää valaisevat kolme valonheitintä ottavat sähkönsä koululta
 4. Koulun pysäköintipaikka on myös linja-autojen kääntöpaikka.
 5. Gränsnäsintie on läpiajotie, jota käyttävät mm. Hommaksen kaava-alueen kouluun kulkevat oppilaat.
 6. Tiellä on runsaasti virkistyskäyttöä; lenkkeilijöitä, koiran ulkoiluttajia ja ratsastajia.

Yleistä

Tiekunta sijaitsee Luomassa ja käsittää Gränsnäsitien. Tiekunnan tien pituus on 1650 metriä. Gränsnäsintien alkupäässä sijaitsee Bobäcks skola. Kartta liitteenä.

Aluella on voimassa yleiskaava 2020.

Gränsnästien alkupäähän on vuonna 1988 asennettu 14 valaisinpylvästä.

Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta. Kunta on tiekunnan osakas.

Vastineet

Koulun käytön kannalta tievalaistus on välttämätön. Valaistuksen ylläpito koulun läheisyydessä on myös merkittävä turvallisuustekijä. Osa valaistuksesta on siten yleisen käytön kannalta tarpeellinen

Yhteenveto

Valaistus on lähes kokonaisuudessaan tarpeen koulun takia.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1. kunta ottaa tievalaistuksen niltä osin yllä- ja kunnossapitoon, kun se hyödyntää kunnan yleisiä toimintoja

2. kunta ja tiekunta tekevät sopimuksen, jonka mukaan tiekunta osallistuu valaistuskustannuksiin arvion mukaan.

Lisäksi kuntatekniikan lautakunta painottaa, että tienpidon vastuu säilyy edelleen tiekunnalla.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Svinvallen - Gränsnäs tiekunta

Käsitellyt asiat