Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Yksityisteiden tievalaistus - Sjövikin ja Luomanrannan tiekunnat

KIRDno-2018-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyinen käytäntö

Kirkkonummen kunta on myöntänyt yksityistieavustusta valaistukseen kokouksessaan 10.6.1974 § 4. Myönnetty avustus on ollut 20-30 % valaistuksen rakentamisesta. Tievalaistuksen käyttökustannuksista on vastannut tiekunta.

Kirkkonummen kunnahallitus päätti kokouksessaan 12.1.1976 § 53 Teknisen lautakunnan 11.12.1975 § 374 esityksestä seuraavaa:

 1. Kunta periaatteessa ottaa vastattavakseen kaikkien yksityistiekuntien valaistuksien kunnossapidon sekä käyttökustannukset sen jälkeen, kun valaistuslinjat on hyväksytty kunnan puolesta.
 2. Siirtymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka laatii rakennustoimito ja hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

 • Energiakustannukset esiintyvät tien kunnossapitokustannuksissa ja sitä kautta kunta osallistuu niihin avustuksien muodossa.
 • Espoon Sähkö Oy on edellyttänyt, että kunta on sopiskumppani.
 • tiekunnat ovat rakentaneet tarpeettomasti energianmittauspisteitä ja kytkimiä, vaikka kunnan tievalaistus on välittömässä läheisyydessä.

Seuraavaksi asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 13.1.1994 § 108. Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että päätös yksityistievalaistuksen maksamisesta perutaan ja tiekuntien valaistuskustannukset vähennetään niille maksettavista avustuksista. Kunnanhallitus ilmoitti tekniselle lautakunnalle, että kunnanhallituksen päätös 12.1.1976 § 53 ei estä teknistä lautakuntaa sopeuttamasta tievalaistuksen määrää käytettävissä oleviin resursseihin silloinkin, kun on kysymys kunnan rahoittamasta yksityistien tievalaistuksesta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on 15.1.2007 § 3 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sähköurakoitsijan mahdollisesti perimä liittymismaksu ei sisälly kunnan myöntämään tievalaistusavustukseen.

Yhteenveto

Yksityistievalaistusavustusta saaneita tiekuntia on 1.1.1963 - 31.12.2017  yhteensä 62 kpl ja valaistus kattaa noin 80 km yksityistietä. Avustuksia on myönnetty nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Nykyiset avustusehdot

Yksityistievalaistusta koskevat avustusehdot on viimeksi hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71. Avustusehtojen 5. §:n mukaan:

 • Tievalaistusavustusta myönnetään tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti perimää tievalaistuksen liittymismaksua.
 • Hankkeen suunnitelmat sekä vähintään kahden sähköurakoitsijan antama tarjous tulee toimittaa avustushakemuksen yhteydessä kunnalle.
 • Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy kohdekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin kytketään erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta mittaava sähkönkulutusmittari.

Avustusehtojen 3. §:n mukaan kunta avustaa ainoastaan normaaleja tien kunnossapitoon kuuluvia hoito- ja kunnostustöitä. Tievalaistuksen energiakustannukset eivät siten kuulu avustuksen piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto ottaa asian valmisteluun.

Päätös

Tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset.

Jotta tiekunnat saatettaisiin samanarvoiseen asemaan, tiejaosto esittää kuntatekniikan lautakunnalle seuraavaa:

 1. Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit, mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2. Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.
 3. Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.
 4. Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kokouksessaan 29.3.2018 § 19 käsitellyt yksityisteiden tievalaistukseen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää seuraavasti:

1.
Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit,​ mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.
Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.

3.
Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.

4.
Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Sjövikin tiekunta (KTJ-tunnus 000-2005-K1284) ja Luomanrannan tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K16880) esittävät, että päätös yksityisteiden tievalaistuksen siirtämiseksi tiekuntien vastuulle käsiteltäisiin uudelleen. Katsomme, että päätös kuormittaa kohtuuttomasti tiekuntien taloutta, jonka lisäksi tielinjan valaistus sisältää useita eri vastuutahoja, joka tuottaa paljon selvittelytyötä niin kunnan kuin tiekuntienkin toimesta.

Tiekunnan esittämät perustelut valaistuksen säilyttämiseksi kunnan vastuulla

 1. Sjövikintien ja Luomanrannan tiet ovat osa virkistykseen käytettyä ulkoilureittiä. Reitin käyttäjiä ovat Masalan ja Sundsbergin asukkaat sekä Hotelli Majvikin asiakkaat.
 2. Luomarannan kautta menee kulku kunnan omistamalle lähivirkistysalueelle, jossa on venepaikkoja. Uudessa Masalan osayleiskaavassa Luomanranta on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).
 3. Luomanranta 11 vastapäätä sijaitsee kunnan hallinnoima pumppuasema, jossa on huoltotoimintaa viikoittain.
 4. Alueella asuu myös koulukuljetusoppilaita, joiden turvallisuutta emme halua vaarantaa asettamalla heitä pimeän tien varrelle odottamaan koulukuljetusta.
 5. Sjövikintien ja Luomanrannan tien sähkönsyöttö on yhteinen Luomankujan kanssa, jossa on vielä 4 valaisinta lisää. Tällä osuudella ei ole tiekuntaa. Väylävirasto (Liikennevirasto) vastaa ylläpidosta. Eli tievalaistuksen sähkönsyöttö kattaa Sjövikintien, Luomanrannan sekä Luomankujan valaistuksen tasoristeykseen saakka.
 6. Tiekunnan tekemän arvion mukaan valaistuskustannus on vuodessa noin 250 euroa. Arvioon sisältyy siirto-, perus ja energiakustannus.
 7. Mikäli tiekunta joutuu hankkimaan uuden sähkömittarin, hankinnan kokonaiskustannus asennustöineen tulee olemaan 2000-3000 euron välillä. Sjövikintien ja Luomanrannan tiekunta pitää kustannusta kohtuuttomana suhteessa kunnan maksamaan tämänhetkiseen valaistuskustannukseen.

Esitämme edellä mainituin perustein, että Sjövikintien ja Luomanrannan tiekunnat vapautetaan tievalaistuksen yllä- ja kunnossapidosta.

Yleistä

Molemmat tiekunnat sijaitsevat Luoman kylässä, Kehä III:n itäpuolella. Luomanrannan tiekunta käsittää Luomanpolun sekä osan Luomanrannasta. Tiekunnan tien pituus on yhteensä 365 metriä. Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta ja kunta on tiekunnan osakas.

Sjövikin tiekunta käsittää Sjövikintien ja osan Majvikintiestä. Tiekunnan tien pituus on 600 metriä, josta kunta kunnossapitää noin 123 metriä. Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta.

Luomanrannan tiekunnan vaikutusalue rajoittuu yleiskaavan mukaiseen VL alueeseen.

Majvik kokous- ja kongressihotelli sijaitsee Sjövikin tiekunnan alueella.

Vastineet

Vesilaitos: Pumppuaseman käyttö ei edellytä valaistusta.

Ympäristönsuojeluyksikkö: Virkistysalue palvelee alueen asukkaita. Valaistus ei ole virkistyksen kannalta oleellinen.

Yhteenveto

Luoman alueella on kesken useita suunnitelmia, jotka koskevat Luoman seisakkeen aluetta sekä Kehä III aluevaraussuunnitelmaa. Koska alueen yksityisteiden valaistus on kytketty yhteen, tässä vaiheessa niiden purkaminen ja siirtäminen osin kunnan ja tiekuntien yllä- ja kunnossapitoon, ei ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa.

Suunnitelmat selkiytynevät parin lähivuoden aikana. Tämän jälkeen voidaan tehdä uusi tilannearvio tuomalla hakemus uudelleen lautakunnan käsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

 1. Tiekuntien tievalaistus jätetään kunnan yllä- ja kunnossapitoon siihen saakka kunnes Luoman seisaketta ja lähialuetta koskevat järjestelyt ovat selkiytyneet.
 2. Kunta ja tiekunnat tekevät sopimuksen, jonka mukaan tiekunnat osallistuvat valaistuskustannukseen arvion mukaan.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sjövikin tiekunta, Luomanrannan tiekunta

Käsitellyt asiat