Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Yksityisteiden tievalaistus - Järvelä-Rinteelä tiekunta

KIRDno-2018-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyinen käytäntö

Kirkkonummen kunta on myöntänyt yksityistieavustusta valaistukseen kokouksessaan 10.6.1974 § 4. Myönnetty avustus on ollut 20-30 % valaistuksen rakentamisesta. Tievalaistuksen käyttökustannuksista on vastannut tiekunta.

Kirkkonummen kunnahallitus päätti kokouksessaan 12.1.1976 § 53 Teknisen lautakunnan 11.12.1975 § 374 esityksestä seuraavaa:

 1. Kunta periaatteessa ottaa vastattavakseen kaikkien yksityistiekuntien valaistuksien kunnossapidon sekä käyttökustannukset sen jälkeen, kun valaistuslinjat on hyväksytty kunnan puolesta.
 2. Siirtymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka laatii rakennustoimito ja hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

 • Energiakustannukset esiintyvät tien kunnossapitokustannuksissa ja sitä kautta kunta osallistuu niihin avustuksien muodossa.
 • Espoon Sähkö Oy on edellyttänyt, että kunta on sopiskumppani.
 • tiekunnat ovat rakentaneet tarpeettomasti energianmittauspisteitä ja kytkimiä, vaikka kunnan tievalaistus on välittömässä läheisyydessä.

Seuraavaksi asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 13.1.1994 § 108. Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että päätös yksityistievalaistuksen maksamisesta perutaan ja tiekuntien valaistuskustannukset vähennetään niille maksettavista avustuksista. Kunnanhallitus ilmoitti tekniselle lautakunnalle, että kunnanhallituksen päätös 12.1.1976 § 53 ei estä teknistä lautakuntaa sopeuttamasta tievalaistuksen määrää käytettävissä oleviin resursseihin silloinkin, kun on kysymys kunnan rahoittamasta yksityistien tievalaistuksesta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on 15.1.2007 § 3 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sähköurakoitsijan mahdollisesti perimä liittymismaksu ei sisälly kunnan myöntämään tievalaistusavustukseen.

Yhteenveto

Yksityistievalaistusavustusta saaneita tiekuntia on 1.1.1963 - 31.12.2017  yhteensä 62 kpl ja valaistus kattaa noin 80 km yksityistietä. Avustuksia on myönnetty nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Nykyiset avustusehdot

Yksityistievalaistusta koskevat avustusehdot on viimeksi hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71. Avustusehtojen 5. §:n mukaan:

 • Tievalaistusavustusta myönnetään tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti perimää tievalaistuksen liittymismaksua.
 • Hankkeen suunnitelmat sekä vähintään kahden sähköurakoitsijan antama tarjous tulee toimittaa avustushakemuksen yhteydessä kunnalle.
 • Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy kohdekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin kytketään erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta mittaava sähkönkulutusmittari.

Avustusehtojen 3. §:n mukaan kunta avustaa ainoastaan normaaleja tien kunnossapitoon kuuluvia hoito- ja kunnostustöitä. Tievalaistuksen energiakustannukset eivät siten kuulu avustuksen piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto ottaa asian valmisteluun.

Päätös

Tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset.

Jotta tiekunnat saatettaisiin samanarvoiseen asemaan, tiejaosto esittää kuntatekniikan lautakunnalle seuraavaa:

 1. Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit, mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2. Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.
 3. Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.
 4. Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kokouksessaan 29.3.2018 § 19 käsitellyt yksityisteiden tievalaistukseen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää seuraavasti:

1.
Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit,​ mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.
Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.

3.
Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.

4.
Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Järvelä-Rinteelä tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K19665) esittää 30.8.2018 jättämällä kirjeellään, että tiekunnan valaistuksen yllä- ja kunnossapito säilytetään kunnalla.

Tiekunnan esittämät perustelut valaistuksen säilyttämiseksi kunnan vastuulla

 1. Päivärinteentie sekä siitä jatkuva Päivärinteenpolku on ainoa tieyhteys kunnan omistamalle yleisesti merkittävälle virkistysalueelle Peräläntien rantaan.
 2. Tiekunnan valaistus on alun perin perustettu nimenomaan kunnan aloitteesta. Edistääkseen tiealueen valaistusta kunta maksoi valaistuksen perustamiseen liittyvät kustannukset täysimääräisinä sekä sitoutui huolehtimaan tievalaistuksen yllä- ja kunnossapidosta (Liite 1)
 3. Päivärinteentie jatkuu kunnan kaava-alueella Päivärinteenpolkuna ja kaava-alueen valaistuksesta huolehtiminen kuuluu joka tapauksessa kunnan piiriin. Välillä olevien yksittäisten valaisimien erillinen mittaaminen ja laskuttaminen on mielestämme perusteetonta.
 4. Kunnalla on alueella merkittävä maaomistus ja kulku sinne on Päivärinteen tien kautta.

Yllä mainittujen perusteluiden perusteella tiekunta vaatii, että kunta vastaa ja hoitaa tiekuntamme kaava-alueen ulkopuolisten tieosuuksien yllä- ja kunnossapidosta.

Yleistä

Järvelä-Rinteelä tiekunta sijaitsee Veikkolan Kalljärven kylässä. Tiekunta käsittää seuraavat tiet: Orhissuontie, Järveläntie, Päivärinteenpolku, Takkumäentie, Pengertie, Kaskiniityntie sekä osan Peräläntiestä ja Päivärinteentiestä. Tiekunnan tien pituus on yhteensä noin 5230 metriä. Kartta liitteenä.

Tiekunta vastaa kokonaan Orhissuon, Järveläntien ja Päivärinteenpolun kunnossapidosta sekä osan Päivärinteentien kunnossapidosta. Tiekunnan ylläpitämän tien osuus on noin 1489 metriä.

Tiekunta sijaitsee osittain Yleiskaava 2020, Perälänkannaksen sekä Veikkolan asemakaava-alueilla.

Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta. Kunta on tiekunnan osakas.

Ympäristönsuojeluyksikön vastine

Perälänjärven rannalla sijaitseva virkistysalue palvelee lähialueen asukkaita. Tievalaistus ei ole virkistyksen kannalta oleellinen.

Kunnossapitopalveluiden vastine

Peräläntien loppuosa rakennetaan suunnitelman mukaisesti vuosina 2021-2022.

Yhteenveto

Kunnassa on ollut yleinen käytäntö, että asemakaava-alueella olevien yksityisteiden tievalaistus pidetään kunnan yllä- ja kunnossapidossa. Asemakaava-alueella olevien Järvelä-Rinteelä tiekuntaan kuuluvien teiden ja tienosien jääminen kunnan yllä- ja kunnossapitoon on siten perusteltua.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että

1. seuraavien Järvelä-Rinteelä tiekunnan kaava-alueilla olevien teiden tievalaistus jää kunnan yllä- ja kunnossapitoon:

 • Kaskiniityntie
 • Pengertie
 • Takkumäentie

2. seuraavien Järvelä-Rinteelä tiekunnan kaava-alueilla olevien tienosien tievalaistus jää kunnan yllä- ja kunnossapitoon

 • Peräläntie
 • Päivärinteentie

 

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Järvelä-Rinteelä tiekunta

Käsitellyt asiat