Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Yksityisteiden tievalaistus - Heparin tiekunta

KIRDno-2018-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyinen käytäntö

Kirkkonummen kunta on myöntänyt yksityistieavustusta valaistukseen kokouksessaan 10.6.1974 § 4. Myönnetty avustus on ollut 20-30 % valaistuksen rakentamisesta. Tievalaistuksen käyttökustannuksista on vastannut tiekunta.

Kirkkonummen kunnahallitus päätti kokouksessaan 12.1.1976 § 53 Teknisen lautakunnan 11.12.1975 § 374 esityksestä seuraavaa:

 1. Kunta periaatteessa ottaa vastattavakseen kaikkien yksityistiekuntien valaistuksien kunnossapidon sekä käyttökustannukset sen jälkeen, kun valaistuslinjat on hyväksytty kunnan puolesta.
 2. Siirtymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka laatii rakennustoimito ja hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

 • Energiakustannukset esiintyvät tien kunnossapitokustannuksissa ja sitä kautta kunta osallistuu niihin avustuksien muodossa.
 • Espoon Sähkö Oy on edellyttänyt, että kunta on sopiskumppani.
 • tiekunnat ovat rakentaneet tarpeettomasti energianmittauspisteitä ja kytkimiä, vaikka kunnan tievalaistus on välittömässä läheisyydessä.

Seuraavaksi asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 13.1.1994 § 108. Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että päätös yksityistievalaistuksen maksamisesta perutaan ja tiekuntien valaistuskustannukset vähennetään niille maksettavista avustuksista. Kunnanhallitus ilmoitti tekniselle lautakunnalle, että kunnanhallituksen päätös 12.1.1976 § 53 ei estä teknistä lautakuntaa sopeuttamasta tievalaistuksen määrää käytettävissä oleviin resursseihin silloinkin, kun on kysymys kunnan rahoittamasta yksityistien tievalaistuksesta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on 15.1.2007 § 3 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sähköurakoitsijan mahdollisesti perimä liittymismaksu ei sisälly kunnan myöntämään tievalaistusavustukseen.

Yhteenveto

Yksityistievalaistusavustusta saaneita tiekuntia on 1.1.1963 - 31.12.2017  yhteensä 62 kpl ja valaistus kattaa noin 80 km yksityistietä. Avustuksia on myönnetty nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Nykyiset avustusehdot

Yksityistievalaistusta koskevat avustusehdot on viimeksi hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71. Avustusehtojen 5. §:n mukaan:

 • Tievalaistusavustusta myönnetään tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti perimää tievalaistuksen liittymismaksua.
 • Hankkeen suunnitelmat sekä vähintään kahden sähköurakoitsijan antama tarjous tulee toimittaa avustushakemuksen yhteydessä kunnalle.
 • Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy kohdekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin kytketään erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta mittaava sähkönkulutusmittari.

Avustusehtojen 3. §:n mukaan kunta avustaa ainoastaan normaaleja tien kunnossapitoon kuuluvia hoito- ja kunnostustöitä. Tievalaistuksen energiakustannukset eivät siten kuulu avustuksen piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto ottaa asian valmisteluun.

Päätös

Tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset.

Jotta tiekunnat saatettaisiin samanarvoiseen asemaan, tiejaosto esittää kuntatekniikan lautakunnalle seuraavaa:

 1. Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit, mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2. Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.
 3. Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.
 4. Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kokouksessaan 29.3.2018 § 19 käsitellyt yksityisteiden tievalaistukseen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää seuraavasti:

1.
Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit,​ mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.
Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.

3.
Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.

4.
Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Heparin tiekunta (KTJ-tunnus 000-2007-K19744) anoo 4.10.2018 kuntatekniikan lautakunnalle osoittamallaan kirjeellä, että Heparintien tievalaistus jää Kirkkonummen kunnan hoitoon.

Tiekunnan esittämät perustelut valaistuksen säilyttämiseksi kunnan vastuulla

 1. Heparintien tieosakkaista 30 osakasta on ympärivuotisia talouksia ja 94 osakasta on kesäkäyttöisiä talouksia.
 2. Liikenne Heparintiellä on pääsääntöisesti läpiajoliikennettä. Läpiajoliikenteen (työmatkat, koulukyyditykset ja kauppareissut) määrä on tiekunnan muutama vuosi sitten suorittaman liikennelaskennan mukaan noin 330 autoa päivässä. Tämä johtuu matkan lyhentymisestä Kylmälästä Veikkolaan ja päinvastoin. Läpiajoliikenne säästää sekä usean kilometrin matkan että aikaa verrattuna Heparinjärven kiertämisen yleistä tietä käyttäen.
 3. Tieosakkaiden tienkäyttö on noin 145 autoa päivässä kesäisin jolloin tievalaistusta ei juuri tarvita. Talvikuukausina, pimeän aikana, jolloin tievalaistusta jo turvallisuuden takia tarvitaan, on tieosakkaiden käyttämät kulkuneuvot noin 32 autoa vuorokaudessa.

Tämän johdosta tiekunta anoo, että kunta jatkaisi Heparintien tievalaistuksen yllä- ja kunnossapitoa kuten tähän asti.

Yleistä

Heparin tiekunta sijaitsee Kylmälässä. Tiekunta käsittää seuraavat tiet: Heparintie, Toukotie ja Heparinkuja. Tiekunnan tien pituus on 2200 metriä. Heparintie on vanha paikallistie. Liiteenä kartta.

Heparintie kuuluu Kylmälän osayleiskaava-alueeseen, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 § 87. Osayleiskaavaehdotus on uudelleen valmistelussa ja se tullee kuntatekniikan lautakunnalle keväällä 2019 käsiteltäväksi.

Tiekunnan tiellä on 11.11.2018 suoritettu katselmus, jonka perusteella voidaan todeta, että Heparintiellä on 45 valaisinpylvästä, joista kaksi on vinossa. Valaisimia ei ole vaihdettu. Valaistuslinjalla on oksia monessa kohtaa.

Tiekunta saa kunnan kunnossapitoavustusta.

Heparin tiekunta on saanut yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaoston 24.6.2008 § 3 luvan rajoittaa ulkopuolista liikennettä tekstillisellä lisäkilvellä.

Kunnossapitopalvelujen vastine

Kunnossapitopalvelut toteavat, että mikäli Heparintien tievalaistus otetaan kunnan yllä- ja kunnossapitoon, niin tiekunnan lupa rajoittaa ulkopuolista liikennettä tulisi peruuttaa ja merkit tulee poistaa. Lisäksi tiekunnan tulisi luopua käyttömaksujen perimisestä läpikulkuliikenteeltä.

Liikenneturvallisuuden kannalta on järkevää, että kevyt liikenne käyttää Heparintietä Sjökullantien sijaan. Sjökullantie on kapea ja sitä kautta ajaa HSL:n bussi.

Yhteenveto

Heparintie on vanha paikallistie, jota käytetään yleisesti läpikulkuun Veikkolan suuntaan. Tiekunta on pystynyt laskennallisesti osoittamaan huomattavan läpiajoliikenteen. Liikennettä lisää vielä uusi Sjökullan oppimiskeskus.

Tiekunta on poistanut lisäkilven syksyllä 2018.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että

 1. tiekunnan tievalaistus jätetään kunnan yllä- ja kunnossapitoon
 2. yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaoston 24.6.2008 § 3 lisäkilpeä koskevan päätös kumotaan
 3. tiekunnan tulee luopua käyttömaksujen perimisestä läpikulkuliikenteeltä

Lisäksi kuntatekniikan lautakunta painottaa, että tienpidon vastuu säilyy edelleen tiekunnalla.

 

Käsittely:

Toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja esitteli yhdessä 3 § – 8 §.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Heparin tiekunta

Käsitellyt asiat