Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 - 2023 (kh, kv)

KIRDno-2018-582

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Taustaa

Kunta on osallistunut Helsingin ja Turun välisen uuden, nopean rautatieyhteyden linjauksen suunnitteluun sen alusta lähtien. Vuonna 2010 on valmistunut Espoo - Salo -oikoradan alustava yleissuunnitelma, jonka taustatietona on käytetty vuonna 2009 valmistunutta Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitystä. Siinä tutkittiin Espoon, Kirkkonummen, Vihdin ja Lohjan radanvarren taajamien maankäyttövalmiuksia sekä kehitysmahdollisuuksia asutuksen ja työpaikkojen osalta. Kehityskuva pitää sisällään kolme vaiheittaista maankäyttövaihtoehtoa, joissa esimerkiksi Veikkolaan sijoitettiin merkittävä määrä uusia asukkaita. Alustavan yleissuunnitelman yhteydessä tehtiin myös hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden ohjaus- ja hankeryhmissä vaikuttavat kunnan nimetyt edustajat. Todettakoon, että MAL 2019 -hankkeessa rautatieyhteys tunnetaan Länsiratana, jolla tarkoitetaan lähijunayhteyttä pääkaupunkiseudulta Lohjan suuntaan. Seuraavalla MAL-suunnittelukaudella käynnistyy kaupunkiradan rakentaminen Espoon keskukseen yhteensopivasti uuden junayhteyden kanssa.

Vuoden 2018 aikana tapahtunutta

Syksyllä 2018 (4.9.2018) kunnan edustajille esiteltiin vireillä olevaa Veikkolan kautta kulkevaa Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelmaa Liikenneviraston konsultin toimesta. Sen linjaus on Kirkkonummen kohdalla vuonna 2010 laaditun alustavan yleissuunnitelman mukainen. Konsultin esityksen jälkeen Liikenneviraston edustajat ottivat yhteyttä kuntaan ja rautatien suunnittelua koskeva keskustelutilaisuus järjestettiin suunnittelukonsultin ja kuntatekniikan edustajien kanssa 9.10.2018. Keskustelutilaisuudessa Liikenneviraston edustajat nostivat esille tarpeen tehdä tarvittavat toimenpiteet radanvarren kunnissa maankäytön suunnitteluvalmiuden osalta niin, että valtakunnallisesti tärkeän radan yleissuunnitelma olisi hyväksyttävissä. Kirkkonummen kuntaa lukuun ottamatta radanvarren muissa kunnissa maankäytön suunnittelu on joko ratkaistu tai se on käynnissä. Vireillä oleva yleissuunnitelma voidaan hyväksyä ainoastaan, mikäli kaikkien radanvarsikuntien maankäyttö sen mahdollistaa. Toisin sanoen Kirkkonummella yleiskaavaa on muutettava niin, että uusi ratayhteys on osoitettu joko yleiskaavassa tai asemakaavoissa.

Rautatievaraus Veikkolan kriittisimmillä alueilla on otettu huomioon laadituissa asemakaavojen muutoksissa. Tosin radan aiheuttamia vaikutuksia eikä maankäyttöön tulevia muutoksia ei niissä ole ennakoitu, koska otaksuttiin ettei rataa toteuteta lähivuosikymmeninä. Muuttuneessa tilanteessa Väyläviraston tavoitteena on saada Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma hyväksyttyä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Liikenneviraston kanssa käydyn keskustelutilaisuuden jälkeen kunnan edustajat pyrkivät saamaan kaavoitusta ohjaavilta viranomaisilta tietoa, voitaisiinko uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamaa vaiheittaista kaavanlaatimista soveltaa ratahankkeen mahdollistavassa maankäytössä siten, että kunta voisi edetä mahdollisimman kevein toimenpitein ja muuttaa Kirkkonummen yleiskaavaa 2020 mahdollisimman vähäisesti kuitenkin niin, että uusi rautatie voitaisiin osoittaa kaavakartalla. Todettiin ettei vaiheittaista kaavoitusta voida käyttää ja tämän johdosta tultiin selkeään johtopäätökseen, jonka mukaan on perusteltua laatia ratakäytävän alueelle osayleiskaava lainvoimaisen yleiskaavan muuttamisen sijaan. Kokouksessa Väyläviraston edustajat ennakoivat, että uuden rautatien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2030 jälkeen. Näin on oletettu myös vireillä olevassa MAL 2019 -hankkeessa.

Liikenneviraston, konsultin ja kunnan edustajien lisäksi kaavoitusta ohjaavat viranomaistahot (jatkossa työryhmä) kokoontuivat ratalinjausta koskevaan kokoukseen 29.11.2018. Kyseisessä kokouksessa linjattiin, että Kirkkonummen kunnan on pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin yleiskaavan muuttamiseksi pohjoisella Kirkkonummella. Samassa kokouksessa esiteltiin Liikenneviraston toimeksiannosta laaditut selvitykset, jotka on tehty ratasuunnittelun yhteydessä sekä hahmoteltiin tavoitteellinen aikataulu kaavahankkeelle. Väyläviraston johdolla työryhmä kokoontui 9.1.2019 ja tuolloin kunta esitteli mm. Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan alustavan aluerajauksen.

Osayleiskaavan suunnittelun käynnistäminen

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuodaan kuntatekniikan lautakuntaan keväällä 2019, mikäli kunnanvaltuusto päättää kaavahankkeen käynnistämisestä ja hanketta koskevat selvitystarpeet ovat tiedossa. Ennen hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyä kuntatekniikan lautakunnassa järjestetään viranomaisneuvottelu. Lähtökohtaisesti verraten tuoreiden suunnittelualueeseen kuuluvien Veikkolan taajaman asemakaavojen maankäyttöä ei ole tarkoitus muuttaa lukuun ottamatta esimerkiksi uuden aseman edellyttämiä maankäytön mahdollisia tehostamistoimenpiteitä.

Kevään ja kesän 2019 aikana on tarkoitus laatia mm. luontoselvitys tarvittavilta osin. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman paljon ratayhteyden yleissuunnitteluvaiheessa laadittuja selvityksiä. Kaavahankkeen lähtötietoanalyysin ja viranomaisneuvottelun jälkeen aloitetaan valmisteluaineiston laatiminen siten, että se saataisiin päättäjäkäsittelyyn vuoden 2019 loppuun mennessä. Tässä vaiheessa on selvitettävä mm. kaavatalous, Natura-arviointi (Nuuksion kansallispuisto) sekä uuden maankäytön liikenteellinen toiminnallisuus ennakoiden myös Veikkolan taajaman mahdollinen laajamittainen kehittäminen. Lisäksi on tiedostettava, että kunnan on varauduttava tarpeellisten selvitysten käynnistämiseen mahdollisesti jo ennen kunnanvaltuuston päätöstä.

Vuonna 2020 laaditaan kaavaehdotus ja saman vuoden lopulla kaava on tarkoitus saada hyväksyttäväksi.

Osayleiskaavahankkeiden priorisointi

Nykyisen kaavoitusohjelman uudistamisen yhteydessä sovittiin periaatteesta, jonka tavoitteena on enimmillään kahden osayleiskaavahankkeen vireilläolo. Vuoden 2019 alussa kunnassa on vireillä seuraavat osayleiskaavat:

  • Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava; kaavaehdotus on valmistelussa ja se tulee käsittelyyn aikaisintaan keväällä 2019
  • Kylmälän osayleiskaava; tarkistettu kaavaehdotus on valmistelussa ja tulee käsittelyyn aikaisintaan keväällä 2019
  • Masalan osayleiskaava; kaavaehdotus on valmistelussa ja se tulee käsittelyyn aikaisintaan syksyllä 2019
  • Kantvikin osayleiskaava; hankkeen suunnittelu on tällä hetkellä keskeytetty, mutta sitä jatketaan ja kaavan valmisteluaineisto on määrä saada vuoden 2019 loppuun mennessä
  • Luoman osayleiskaava, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivittäminen on tarpeen tehdä ennen varsinaisen maankäytön suunnittelun käynnistämistä.

Tällä hetkellä on vireillä peräti viisi osayleiskaavahanketta, joista neljän suunnittelu on edennyt jo huomattavan pitkälle. Edellisen johdosta kuntatekniikan toimiala esittää, että Luoman osayleiskaavoitusta hidastetaan. Kunnanhallituksen käsittelyyn laaditaan Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan hankekortti.

 

Liitteet:                                         
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava, alustava aluerajaus 24.1.2019

Oheismateriaali:

Espoo-Salo oikoradan aikataulu, Väylä 2019
Länsiradan maankäytön kehittämisselvitys (v. 2009)
Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma, kokousmuistio 29.11.2018
Espoo - Salo -oikoradan yleissuunnitelma, kokousmuistio 9.1.2019

                                                         

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkkonummen kaavoitusohjelmaa 2019 – 2023 (kv 3.9.2018, § 72) muutetaan seuraavasti:

1.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laatiminen käynnistetään välittömästi kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen.

2.
Luoman osayleiskaavan laatiminen keskeytetään toistaiseksi.

3.
Kuntatekniikan toimiala päivittää kaavoitusohjelman päätöksen mukaisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn: Kunnanhallitus

Käsitellyt asiat