Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kuntatekniikan lautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

KIRDno-2019-45

Valmistelija

  • Esa Lindell, Controller, esa.lindell@kirkkonummi.fi
  • Sirpa H. Salminen, hallintopäällikkö, sirpa.salminen@kirkkonummi.fi
  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi
  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi
  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi
  • Markku Korhonen, paikkatietopäällikkö, markku.korhonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2018 § 112 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-21 taloussuunnitelman ja § 113 hankintavaltuudet 2019.

Kunnanhallitus vahvistaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohje on vahvistettu kunnanhallituksessa 14.1.2019.  Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä toimielimissä 1.3.2019 mennessä ja ne lähetetään tiedoksi kunnanhallitukselle. Hallintosäännön 97 §:n mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Kuntatekniikan lautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelma käsittää maankäytön tulosalueen eli kuntatekniikan hallinnon, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tontti- ja paikkatietopalveluiden, kunnallistekniikan investointipalvelut sekä kunnossapitopalvelut. Lisäksi lautakunnan toimivaltaan kuuluu joukkoliikenteen ja palo- ja pelastuspalveluiden toiminnan järjestäminen. Tiejaosto toimii kuntatekniikan lautakunnan alaisena.

Käyttösuunnitelmassa toimielimet jakavat kunnanvaltuuston talousarviopäätöksessään hyväksymät sitovat määrärahat ja tuloarviot edelleen vastuulleen kuuluville toiminnoille ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien uuden kuntastrategian mukaisten sitovien tavoitteiden kanssa yhteneväiset, tarkennetut tavoitteet toimielintasolle. Toimielimet nimeävät käyttösuunnitelmissaan käyttötalous- ja investointiosan tilivelvolliset vastuuhenkilöt, jotka vastaavat käyttösuunnitemassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävyydestä ja mahdollisten toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Toimielin päättää tilivelvollisen vastuuhenkilön hankintavaltuudet. Toimielin päättää myös käyttösuunnitelman liitteessä toimialan viranhaltijoiden ja työsuhteisten tilausoikeuksista.

Kunnanvaltuuston 4.5.2015 hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan toimielinten tulee vuosittain laatia käyttösuunnitelmaan perustuva sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet sisältävä suunnitelma. Tämä sisäisen valvonnan suunnitelma esitetään käyttösuunnitelman liitteenä.

Hankintoja voivat tehdä henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Käyttösuunnitelmassa määritellyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät hankinnoista vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa. Yksittäisessä hankinnassa noudatetaan kunnanvaltuuston antamia hankintavaltuuksia eli toimielin tekee hankintapäätökset. Lautakunnan määrärahoista yhdyskuntatekniikan johtajalla on oikeus tehdä hankintoja 300 000 € (alv 0%) saakka ja muilla tilivelvollisilla vastuuhenkilöillä hankintavaltuus on tavara- ja palveluhankinnoissa 60 000 € (alv 0%)  ja rakennusurakoissa 150 000 € saakka.

Käyttösuunnitelman liitteinä olevien asiakirjojen sisältöä voidaan esim. henkilövaihdoksista johtuen päivittää ilman erillistä päätöstä tai osamäärärahoista vastuussa oleva viranhaltija voi delegoida toimivaltaa tarvittaessa edelleen viranhaltijapäätöksin, kuten muuttaa tilausvaltuuksia.

Käyttösuunnitelmassa määritellään myös toiminnan ja talouden seuranta. Toimielinten on kiinnitettävä erityistä huomiota talousarvion toteutumisen seurantaan ja talousarviosta poikkeamisten edellyttämään käsittelyyn.  Käyttösuunnitelman toteutumista raportoidaan toimielimelle vähintään osavuosikatsauksen yhteydessä. Osavuosikatsaukset viedään tiedoksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. 

Liitteet: (toimitetaan myöhemmin)
- Kuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2019 liitteineen

Käyttösuunnitelman liitteenä on
- Kuntatekniikan lautakunnan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2019
- Kaavoitusohjelman seurantataulukko
- Luettelo tilivelvollisista vastuuhenkilöistä, asiatarkastajista / tiliöijistä sekä ostoja / tilauksia tekevistä henkilöistä ja hankintavaltuuksista

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä kuntatekniikan lautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi;

2.
että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla

3.
nimetä tilivelvolliset vastuuhenkilöt esityslistan liitteen mukaisesti ja siirtää heille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tai –yksikön tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tai -yksikön tositteet, päättää tulosalueen –tai yksikön hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä talousarvion täytäntöönpano- ohjeiden mukaisesti;

4.
nimetä asiatarkastajat / tiliöijät sekä ostoja / tilauksia suorittavat henkilöt;

5.
hyväksyä lautakunnan alaisten viranhaltijoiden hankintavaltuudet oheisen liitteen mukaisesti;

6.
oikeuttaa yhdyskuntatekniikan johtajan tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteenä olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä, asiatarkastajista / tiliöijistä sekä tilausoikeuksista.

7.
lautakunta myöntää investointien vastuuhenkilöille käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeuden ko. investoinnin kokonaiskustannusten puitteissa.

8.
että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektien vetäjät toimivat turvallisuuskoordinaattorina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

kunnanhallitus, tilivastuuhenkilöt, asiatarkastajat/tiliöijät, tilauksia/ostoja suorittavat henkilöt

Käsitellyt asiat