Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kirkkonummen liikekeskustan pysäköintimitoitus

KIRDno-2018-127

Valmistelija

 • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi
 • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykytilanne ja tarve muuttaa pysäköintimitoitusta

Kirkkonummen liikekeskustan ydinalueen muutettavien ja muutokseen tulevien asemakaavojen osalta on noussut esille tarve uudistaa liikekeskustan pysäköintimitoitusta, vaikka päätökset siitä ovatkin verraten tuoreita. Voimassa oleva pysäköintimitoitus perustuu yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätökseen 19.1.2017 (§ 1), jonka mukaan asemanseutujen läheisyydessä kuten Kirkkonummen liikekeskustassa kerrostaloasuntojen autopaikkamitoitus on seuraava: 1 ap. / 100 k-m2, vähintään 0,6 ap. / asunto.

Tarve tarkistaa kahden vuoden takaista mitoitusta on noussut esille Tallinmäen asemakaavahankkeen maankäytön suunnittelun edetessä. Asemakaavoituksen tavoitteena on liikekeskustan ideakilpailun voittaneen ehdotuksen (Seneca) mukainen maankäyttö ja kaupunkikuvatavoitteet, jotka perustuvat mm. pysäköinnin järjestämiseen ensisijaisesti laitoksissa. Liikekeskustan ydinalueella ja rautatien eteläpuolella uudistettavien kortteleiden pysäköinti keskitetään korttelikohtaisiin pysäköintilaitoksiin, joiden toteuttamiskustannukset ovat verraten suuret. Tämän johdosta on perusteltua tarkistaa asuinrakennusoikeuden sekä myymälä- ja toimistotilojen pysäköintimitoitus Kirkkonummen liikekeskustassa, jotta rakentaminen olisi riittävän houkuttelevaa rakennuttajatahoille. Mikäli lievennyksiä nykyiseen pysäköintimitoitukseen ei tehdä, saattaa syntyä tilanne, jossa ideakilpailun voittaneen ehdotuksen (Seneca) mukainen maankäyttö jää vain tavoitteeksi eikä rakentaminen käynnisty odotusten mukaisesti.

Tallinmäen kaavahankkeen maanomistajatahon esitys pysäköintimitoitukseksi kerrostalojen asuintilojen osalta on 1 ap. / 140 k-m2, lisäksi hoiva-asumisen (senioriasuminen) mitoitukseksi esitettiin 1 ap. / 200 k-m2. Kuntatekniikan toimiala on pitänyt esitettyä tavanomaista asumista koskevaa mitoitusta liian löyhänä, koska Helsingin seudulla Kirkkonummen verrokkikuntien liikekeskuksissa Keravalla, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä käytetään kerrostaloasumisen pysäköintimitoitus on korkeintaan 1 ap. / 120 k-m2.

Kirkkonummella on havahduttu keskusta-alueiden ja asemanseutujen asuinkerrostalojen rakennushankkeiden toteuttamisessa huolestuttavaan kehitykseen, joka ilmenee asuinkerrostalojen huoneistojakauman yksipuolistumisena. Kysynnän ja asuntojen hintakehityksen seurauksena esimerkiksi kerrostaloyksiöiden rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta Kirkkonummella. Viimeisimmissä asuinkerrostalojen kaavahankkeissa on otettu käyttöön asuntotyyppijakaumaan ja asuntojen kokoon vaikuttavat seuraavat kaavamääräykset:

 • yksiöiden osuus asuntojen huoneistoalasta saa olla enintään 40 %
 • yksiöiden keskimääräisen huoneistoalan on oltava vähintään 27,5 h-km2
 • neliöiden ja sitä suurempien perheasuntojen toteuttamiseen on asuntojen huoneistoalasta osoitettava vähintään 10 %.

Kuntakehitysjaoston evästys

Kaavakonsultin kuntakehitysjaoston kokoukseen 18.12.2018 (§ 102) valmistellut Tallinmäen asemakaavan alustavat maankäyttöluonnokset oli laadittu kuntatekniikan ja kaavakonsultin kanssa yhteistyössä ja niiden autopaikkojen mitoitusperiaatteet olivat: 

 • kerrostalojen asuintilat: 1 ap. / 125 k-m2
 • myymälä- ja toimistotilat: 1 ap. / 50 k-m2.

Kuntatekniikan toimialan valmisteltuun esitykseen liittyi kartta (18.12.2018), jossa esitetylle alueelle ehdotettiin pysäköintimitoituksen lieventämistä sekä asuinkerrostalojen asuintilojen ja liiketilojen osalta.

Kuntakehitysjaosto antoi liikekeskustan jatkosuunnittelua varten seuraavan evästyksen:

 • kaavamuutosalueen asuntorakentamisen (kerrostalot) pysäköintinormi on 1 autopaikka / 150 k-m2.

Ehdotus uudeksi asuinkerrostalojen asuin- sekä myymälä- ja toimistotilojen pysäköintimitoitukseksi

Kuntatekniikan toimiala on tarkistanut esitystään kuntakehitysjaostolle laatimastaan ja ottanut huomioon jaoston melko radikaalin esityksen asuinkerrostalojen asuintilojen pysäköinnin lieventämisestä 1 ap. / 150 k-m2:iin.

Vaikka Kirkkonummi kuuluu HINKU-verkostoon (HINKU = hiilineutraali kunta) ja kuntasuunnittelun on tähdättävä pitkälle tulevaisuuteen, on kuitenkin syytä olla varovainen liian löyhän autopaikkamitoituksen käyttöönotosta, varsinkaan kun kokemusperäistä tietoa esimerkiksi muista KUUMA-kunnista ei ole. Pääkaupunkiseudun keskusta-alueiden autopaikkamitoitukset vaihtelevat eikä Kirkkonummen liikekeskustaa voi verrata pääkaupunkiseudun keskuksiin, koska esimerkiksi ne ovat toiminnoiltaan hyvin monipuolisia ja niiden joukkoliikenteen palvelutaso on poikkeuksetta Kirkkonummen liikekeskustaa parempi. Toisaalta liikekeskustassamme joukkoliikenteen palvelutaso on poikkeuksellisen hyvä verrattuna useaan Kirkkonummen verrokkikunnan keskusta-alueeseen. Edellisen johdosta kuntatekniikan toimiala on tarkistanut kuntakehitysjaoston evästyksen perusteella pysäköintimitoitusperiaatteita seuraavasti:

 • kerrostalojen asuintilat: 1 ap. / 135 k-m2, vähintään 0,3 ap. / asunto
 • hoiva-asuminen: 1 ap. / 200 k-m2
 • myymälä- ja toimistotilat: 1 ap. / 40 k-m2 (ei koske kaupan suuryksiköitä).

Kuntatekniikan lautakunnalle valmistellun asumista koskevan pysäköintimitoitusperiaatteen löyhentäminen lähenee mm. Tallinmäen maanomistajien tahtotilaa (1 ap. / 140 k-m2). Toisaalta myymälä- ja toimistotilojen autopaikkamitoitus palautetaan kuntakehitysjaostolle valmistellusta Kirkkonummella käytössä olevaan (1 ap. / 40 k-m2) mitoitusperiaatteeseen lukuun ottamatta kaupan suuryksiköitä (KM) ja elintarvikekauppaa, jonka osalta kunnassa on käytetty mitoitusta (1 ap. / 20 k-m2). Tallinmäen asemakaavan alustavissa, kaavakonsultin laatimissa maankäyttösuunnitelmissa (24.1.2019, § 10) pyritään siihen, että korttelissa 110 ja 119 toimisi liikekeskustassa palvelevat elintarvikekaupat. Liikekeskustassa sijaitsevien elintarvikekauppojen asiakkaista huomattava osa on alueella asuvia sekä joukkoliikenteen käyttäjiä. Tämän takia kuntatekniikan toimiala on tullut johtopäätökseen, että myös elintarvikekauppa tämän päätöksen liitteen mukaisella alueella on perusteltua yhdenmukaistaa muiden liiketilojen autopaikkamitoituksen kanssa.

Alue, jota uudistettava pysäköintimitoitus koskee, on rajattu tämän asian liitekartalla (24.1.2019). Kyseisellä, Kirkkonummen liikekeskustan alueelle on joko vireillä (Tallinmäki ja kortteli 108) tai tulossa vireille useita tärkeitä kaavamuutoshankkeita. Vuonna 2019 käynnistyvät Kirkkolaakson kauppakeskuksen, Villa Hagan puiston ja Munkinmäenpuiston kaavahankkeet. Seuraavalla kaavoitusohjelman kaudella tullee vireille liikekeskustassa mm. Ervastinpuistikon ja Kirkkoniityn kaavahankkeet. Valtaosa kaavahankkeista on ns. maanomistajavetoisia ja siksi tietoisuus kunnan pysäköintiperiaatteista on tärkeää kaavan valmistelua käynnistäville tahoille.

Muuta

Kirkkonummen liikekeskustan autopaikkamitoituspäätöstä tehtäessä on tiedostettava vallitsevia yhteiskunnallisia trendejä, joihin myös Kirkkonummella on syytä varautua. Tällaisia ovat mm. elämäntapojen monimuotoistuminen kuten yksinasumisen, yhteisöllisyyden ja jakamistalouden yleistyminen sekä ilmaston torjuntaan vaikuttavien toimenpiteiden vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin. Jo tällä hetkellä on havaittavissa mm. keskusta-asumisen suosion kasvu, mikä pohjautuu haluun asua hyvien palvelujen ja toimivan joukkoliikenteen alueilla. Kehitys voi johtaa tilanteeseen, jossa auton käytön tarve vähenee tai oman auton omistusta ei pidetä enää arvona, vaan asukkaat käyttävät esimerkiksi yhteiskäyttöautoja liikkumiseen. Joukkoliikenteen lisäksi kävely ja pyöräily kasvattanee suosiotaan liikkumismuotona lähitulevaisuudessa. Näin voidaan vaikuttaa myös tehokkaasti Kirkkonummen HINKU-tavoitteisiin, joihin kunta on sitoutunut.

Kirkkonummen liikekeskustassa on hyvä rajoittaa turhaa ajoneuvoliikennettä ja autopaikkamitoituksen tarkistamisella voi vaikuttaa siihen. Liikekeskustassa on vireillä ja tulossa suuria liikennehankkeita, joista merkittävimmät ovat radan alittava katuyhteys rautatieaseman länsipuolella sekä rautatiesillan korvaaminen nelikaistaisella uudella sillalla. Niin ikään liikekeskustaan toteutetaan kehämäinen katu, joka yhdistää Vanhan Rantatien, Kirkkotallintien ja Wiikintien kautta asemanseutuun. Usea bussilinja on suunniteltu kulkevan uutta yhteyttä myöten ja sen varrella sijaitsevat bussipysäkit palvelevat alueen asukkaita ja asiakkaita.

Liikkumistarpeen vähentäminen on myös tavoitteena vireillä olevassa MAL 2019 -suunnitteluhankkeessa, jossa linjataan Helsingin seudun kehittymistä vuosille 2030 ja 2050. Kirkkonummen liikekeskusta lukeutuu kuntastrategian ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti hyvän joukkoliikenteen vaikutusalueelle.

Kokoukseen on kutsuttu tämän pykälän käsittelyn ajaksi arkkitehti Petri Pussinen (Arkkitehtikonttori Petri Pusinen Oy, Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava), arkkitehti Jukka Turtiainen (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, Tallinmäen asemakaava) sekä vanhempi suunnittelija Olli Himainen (Sitowise Oy, Tallinmäen asemakaava).

Liite:
- Kirkkonummen liikekeskustan autopaikkamitoitus (24.1.2019)

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää, että Kirkkonummen liikekeskustassa käytetään tämän päätöksen liitekarttaan rajatulla alueella seuraavia pysäköintimitoituksia:

- asuinkerrostalojen asuintilat: 1 ap. / 135 k-m2, vähintään 0,3 ap. / asunto
- hoiva-asuminen: 1 ap. / 200 k-m2
- myymälä- ja toimistotilat: 1 ap. / 40 k-m2 lukuun ottamatta kaupan suuryksiköitä (KM-korttelialueet).

 

Käsittely:

Konsultit esittelivät  9 § - 12 § tausta-aineistot 9 §:n alussa. Carl-Johan Kajanti ja Viveca Lahti ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) 12 § osalta ja poistuivat kokouksesta sen käsittelyn ajaksi.

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaan kuntatekniikan lautakunta pitää voimassa yhdyskuntatekniikan lautakunnan  19.1.2017 tekemän pysäköintinormipäätöksen.
Esitystä kannatti Pekka Rehn.

Pekka Jäppinen teki muutosesityksen, jonka mukaan kuntatekniikan lautakunta päättää, että Kirkkonummen liikekeskustassa käytetään tämän päätöksen liitekarttaan rajatulla alueella seuraavia pysäköintimitoituksia: - asuinkerrostalojen asuintilat: 1 ap. / 120 k-m2, vähintään 1 ap. / nn asuntoa - hoiva-asuminen: 1 ap. / 200 k-m2 - myymälä- ja toimistotilat: 1 ap. / 40 k-m2 lukuun ottamatta kaupan suuryksiköitä (KM-korttelialueet).
Esitystä kannatti Viveca Lahti

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja palautusehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: ensin äänestetään kahden pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen välillä ja voittava esitys äänestetään pohjaehdotusta vastaan. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.

Ensimmäisessä äänestyksessä Matti Kaurilan muutosesitys = JAA, Pekka Jäppisen muutosesitys = EI. Matti Kaurilan muutosesityksen puolesta äänesti kaksi (2); Matti Kaurila ja Pekka Rehn. Pekka Jäppisen muutosesityksen puolesta äänesti yhdeksän (9); Kim Männikkö, Miisa Jeremejew, Sanni Jäppinen, Viveca Lahti, Pekka Jäppinen, Anneli Granström, Kati Kettunen, Carl-Johan Kajanti ja Oskar Holopainen. Puheenjohtaja totesi, että ei äänet voittivat ja Pekka Jäppisen muutosesitys hyväksyttiin äänin yhdeksän (9) - kaksi (2).

Toisessa  äänestyksessä esittelijän pohjaehdotus = JAA, Pekka Jäppisen voittanut muutosesitys = EI. Esittelijän pohjaehdotusta äänesti kuusi (6); Sanni Jäppinen, Miisa Jeremejew, Kati Kettunen, Kim Männikkö, Carl-Johan Kajanti ja Oskar Holopainen. Pekka Jäppisen muutosehdotusta äänesti viisi (5); Matti Kaurila, Viveca Lahti, Pekka Jäppinen, Anneli Granström ja Pekka Rehn. Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin kuusi (6) - viisi (5).

 

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti äänestyksen jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, arkkitehti Seppo Mäkinen, liikennesuunnittelija Marko Suni, arkkitehti Petri Pussinen (Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy), arkkitehti Jukka Turtiainen (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy) sekä vanhempi suunnittelija Olli Himainen (Sitowise Oy) saapuivat kokoukseen.
Arkkitehdit ja vanhempi suunnittelija poistuivat tausta-aineiston esittelyn jälkeen.
Kuntatekniikan lautakunta piti taukoa klo 19.44-19.55.

 


Käsitellyt asiat