Kuntatekniikan lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kantvikin osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)

KIRDno-2017-1201

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 3.2.2014 (§ 5) päättänyt asettaa Kantvikin osayleiskaava-alueen rakennuskieltoon maankäyttö- ja rakennuslain § 38:n ja 128 §:n mukaisesti kaavan lainvoimaiseksituloon saakka, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Rakennuskielto ei koske olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia ta­lous­ra­ken­nuk­sia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennuskielto päättyy 18.3.2019.

 

Kaavoitustilanne

Kantvikin osayleiskaavan laatiminen on pantu käyntiin kaavoitusohjelman mukaisesti vuonna 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin 3.10.2013 (§ 78). Osayleiskaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnos) oli kuntatekniikan lautakunnan käsittelyssä 26.10.2017 (§ 53), jolloin lautakunta päätti palauttaa asian uutta valmistelua varten.

Osayleiskaavatyötä on viivästyttänyt hankkeen vastaavien kaavoittajien vaihtumiset kaavaprosessin aikana. Tällä hetkellä uuden, hankkeesta vastaavan kaavoittajan hakeminen on vireillä.

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen voimassaoloajan pidentäminen

MRL:n mukaan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja tämän jälkeen erityisestä syystä vielä enintään viidellä vuodella 1.5.2017 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen perusteella..

Osayleiskaavoitettavan alueen rakennuskiellon voimassaoloaikaa esitetään pidennettäväksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 38 §:n mukaisesti viidellä vuodella. Alueelle esitetään MRL:n 38 §:n mukaista rakennuskieltoa ja 128 §:n mukaista toimenpiderajoitusta.

Poikkeukset ja lievennykset

Kielto ei koske asemakaavoitettuja alueita. Kielto ei koske myöskään olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, rakennusten vähäisiä laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia rakennusjärjestyksen mukaisia talous­ra­ken­nuk­sia, eikä maatilatalouden harjoittamisen kannalta välttämättömien talousrakennusten tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten rakentamista. Rakennuskielto ei myöskään koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

Toimenpidekiellolla tarkoitetaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (toimenpiderajoitus). Kyseiset toimenpiteet edellyttävät erillisen luvan. Lupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Perustelut

Kaavoitettavalle alueelle kohdistuu rakentamispainetta. Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen perusteluna on antaa suunnittelurauha kaavoittamiselle ja varmistaa alueen säilyminen muuttumattomana suunnittelun ajan siten, ettei alueen rakentumisesta aiheudu haittaa myöhemmälle kaavan toteuttamiselle.

MRL:n pykälät ilmenevät asian liitteestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se

1.
päättää pidentää Kantvikinn osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen aikaa karttaliitteen ja siinä esitettyjen rajoitusten mukaisesti enintään viidellä vuodella tai kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman.

2.
tiedottaa rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta rakennusvalvonnalle.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti siirtää asian käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn: kunnanhallitus

Käsitellyt asiat