Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Vastaus kuntalaisaloitteeseen Kirkkonummi-Kamppi linja-autoyhteyden palauttamiseksi

KIRDno-2018-369

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua jätettiin kunnanvaltuustolle kuntalaisaloite. Kuntalaisaloitteen tekijä on Lemme Krimm ja hänen lisäkseen aloitteen on allekirjoittanut 1080 henkilöä.

Aloitteen sisältö:

"Nykyinen joukkoliikenneyhteys Kirkkonummelta Kamppiin on pidentänyt matka-aikoja merkittävästi. Ihmiset eivät pääse työhön eikä lääkäriin.

Lisäksi esim. kulkeminen Kirkkonummelta Itämeren laivoille on muuttunut epämiellyttäväksi, sillä se edellyttää usean joukkoliikennevälineen käyttöä.

Vaadimme Länsimetroa edeltävän Upinniemi-Kirkkonummi-Gesterby-Kamppi (linja 173) linja-autoyhteyden palauttamista (ottaen huomioon mm. työskentelyajat ja laivojen lähtöajat)!"

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti merkitä kuntalaisaloitteen tiedokseen.

Valmistelija

  • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kuntaan on toimitettu 5.3.2018 kuntalaisaloite Kirkkonummi-Kamppi linja-autoyhteyden palauttamiseksi. Kuntalaisaloitteeseen on kerätty 1080 allekirjoitusta.

Aloitteen sisältö on seuraava. ”Nykyinen joukkoliikenneyhteys Kirkkonummelta Kamppiin on pidentänyt matka-aikoja merkittävästi. Lisäksi esim. kulkeminen Kirkkonummelta Itämeren laivoille on muuttunut epämiellyttäväksi, sillä se edellyttää usean joukkoliikennevälineen käyttöä”. Aloitteessa vaaditaan ”Länsimetroa edeltävän Upinniemi-Kirkkonummi-Gesterby-Kamppi (linja 173) linja-autoyhteyden palauttamista (ottaen huomioon mm. työskentelyajat ja laivojen lähtöajat)”.

Kuntalaisaloitteen vastaus on liitteenä. Vastauksessa viitataan HSL:n kanssa käytyyn keskusteluun ja HSL:n toimittamaan vastaukseen Kirkkonummen kunnanhallituksen selvityspyyntöön (KH kokous 11.6.2018).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa liitteenä olevan vastauksen kuntalaisaloitteeseen Kirkkonummi-Kamppi -linja-autoyhteyden palauttamiseksi.

Päätös

Käsittely:

Käsittelyn aikana Viveca Lahti teki esityksen, jossa todettiin, että Etelä-Espooseen on tulossa muutamia suoria linjoja Helsinkiin. Niihin tulisi linkittää Kirkkonummen ns. nopeat linjat Matinkylään siten että Kirkkonummelaiset voisivat vaihtaa Espoon pikalinjaan esim. Suomenojalla.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta päätti lisätä esityksen yksimielisesti.

Kati Kettunen teki esityksen, että vastauksen viimeinen lause poistetaan.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti poistaa vastauksen viimeisen lauseen.

 

Kuntatekniikan lautakunta päätti

  1. antaa liitteenä olevan vastauksen seuraavine muutoksineen kuntalaisaloitteeseen Kirkkonummi-Kamppi -linja-autoyhteyden palauttamiseksi.
  2. Etelä-Espooseen on tulossa muutamia suoria linjoja Helsinkiin. Niihin tulisi linkittää Kirkkonummen ns. nopeat linjat Matinkylään siten että Kirkkonummelaiset voisivat vaihtaa Espoon pikalinjaan esim. Suomenojalla.
  3. poistaa vastauksen viimeisen lauseen

 

Tiedoksi

aloitteentekijä

Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____