Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Oikaisuvaatimus Liikenneturvallisuuden parantamisen toimenpiteet vuonna 2018

KIRDno-2017-506

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Lähtökohtaisesti liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet tulisi kohdistua kunnan katualueisiin tai koulujen ja päiväkotien läheisyyteen. Toimenpiteet voivat myös edistää koulumatkojen turvallisuutta. Kohteita, joihin rakennetaan kunnallistekniikka, peruskorjataan tai laajennetaan (esim. koulujen kiinteistöjen yhteydessä olevat pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyt) tai kaavoitetaan lähivuosina, ei oteta tarkasteltavaksi. Kohteet tarkastellaan muun suunnittelun tai kaavoituksen yhteydessä.

Liikenneturvallisuuskohteet koostuvat kuntalaisten tai muiden tahojen tekemistä aloitteista sekä vuonna 2018 valmistuneen Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman toimenpideohjelmasta.

Vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa on varattu 45.000 euroa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Esitettyjen kohteiden kustannusarvio yhteensä on n. 45.000 €.

Kirkkonummen liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 5.3.2018 aloitteet sekä toimenpideohjelman ja tehnyt esityksen kuntatekniikan lautakunnalle vuoden 2018 suunniteltavista ja toteutettavista liikenneturvallisuuskohteista. Toimenpideohjelmasta otetut kohteet sekä saapuneet liikenneturvallisuusaloitteet ja niiden perustelut ovat oheismateriaalina.

Valmistelija: suunnittelupäällikkö Suvi Kylmänen, puh 040 541 8462, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Liite:

- Toimenpideohjelman kohteet sekä liikenneturvallisuusaloitteet ja niiden perustelut

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää,

1
että vuoden 2018 liikenneturvallisuuskohteet suunnitellaan ja toteutetaan liikenneturvallisuustyöryhmän esityksen mukaisesti

 

Käsittely
Suunnitteluinsinööri Suvi Kylmänen esitteli asian lautakunnalle.

Keskustelun aikana jäsen Sanni Jäppinen antoi seuraavan evästysehdotuksen:
Evästys aloitteen käsittelyyn: Että osana "raskaan liikenteen kieltämisen" -aloitetta (toimenpide lista kohta 17) Sokeritehtaantiellä kartoitetaan liikenneturvallisuus kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan/osoitetaan liikennevalo-ohjatun suojatien paikka. Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Pekka Jäppinen ehdotti evästykseksi, että teiden kunnossapitoon kuuluvia toimenpiteitä ei rahoiteta liikenneturvallisuuden määrärahoista, ostetaan dataa keräävät näyttötaulut. Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.  

Jäsen Matti Kaurila ehdotti evästykseksi seuraavaa:
Kunta neuvottelee Ely- keskuksen kanssa, jotta Veikkolan liikenneympyröiden välilillä voidaan liikkenneturvallisuutta vaarantava puusto ja pensaat poistaa. Evästys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunat päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaan seuraavilla evästyksillä:
- Evästys aloitteen käsittelyyn: Että osana "raskaan liikenteen kieltämisen" -aloitetta (toimenpide lista kohta 17) Sokeritehtaantiellä kartoitetaan liikenneturvallisuus kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan/osoitetaan liikennevalo-ohjatun suojatien paikka.
- Teiden kunnossapitoon kuuluvia toimenpiteitä ei rahoiteta liikenneturvallisuuden määrärahoista, ostetaan dataa keräävät näyttötaulut.
- Kunta neuvottelee Ely- keskuksen kanssa, jotta Veikkolan liikenneympyröiden välilillä voidaan liikkenneturvallisuutta vaarantava puusto ja pensaat poistaa.

Valuutettiin valmistelija tekemään liiteeseen tekninen korjaus.

Valmistelija

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimus kuntatekniikan lautakunnan päätökseen 15.3.2018 § 31 Liikenneturvallisuuden parantamisen toimenpiteet vuonna 2018

Liikenneturvallisuuskohteet valitaan kuntalaisten tai muiden tahojen tekemistä liikenneturvallisuutta parantavista aloitteista, sekä vuonna 2018 valmistuneen Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman toimenpideohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä.

Liikenneturvallisuutta parantaviin hankkeisiin on vuonna 2018 varattu investointiohjelmassa yhteensä 45.000 €. Määräraha riittävyyden varmistamiseksi esitykset ja aloitteet joudutaan priorisoimaan, eikä kaikkia kohteita voida toteuttaa. Toteutettavaksi valitaan ne kohteet, jotka tuottavat suurimman turvallisuustason nousun.

Kuntatekniikan lautakunta päätti vuoden 2018 liikenneturvallisuusmäärärahojen käyttökohteet. Samassa päätöksessä on käsitelty myös aloitteet, joita ei pidetä tarpeellisina tai esitetty toimenpide on karsittu, koska käytettävissä oleva määräaha on käytetty kohteisiin, joissa turvallisuustasoa on voitu korottaa enemmän.

Kuntatekniikan lautakunnan päätökseen on tehty oikaisuvaatimus 22.3.2018. Oikaisuvaatimus koskee aloitetta Kaskelantien kolmannen ajohidasteen rakentamisesta. Kaskelantiellä on 30 km/h nopeusrajoitus sekä kaksi rakennettua hidastetta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehty aloitteen kolmannesta hidasteesta Kaskelantielle lähelle päiväkotia.

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee kolmannen ajohidasteen rakentamista viitaten Tiehallinnon julkaisuun ”Hidasteiden käyttö ja mitoitus” sekä Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuun ”Liikenteen rauhoittaminen, ohjeita ja esimerkkejä”. Julkaisuissa on otettu kantaa mm. ajohidasteiden välisiin etäisyyksiin, jotka 30 km/h nopeusrajoituksella tulisi olla julkaisusta riippuen joko 50-75 m tai 75-100 m.

Lait, asetukset ja ohjeet eivät määrää hidasteiden käytöstä, käyttökohteista tai mitoituksesta. Suomessa hidasteista on julkaistu ohjeita ja suosituksia, jotka eivät sido kaupunkeja tai kuntia. Isoissa kaupungeissa on erilaiset käytännöt ja julkaisussa ”Hidasteiden käyttö ja mitoitus” (Tiehallinto /2003) on esimerkkinä mainittu Espoo kaupungin käyttämä pisteytysjärjestelmä. Julkaisussa on todettu, että keskisuurissa kaupungeissa hidasteet suunnitellaan yleensä tapauskohtaisesti. Kunnilla ja kaupungeilla on omia ohjeistuksia sekä selvityksiä liikenteen rauhoittamisen ratkaisuihin sekä periaatteisiin.

Kirkkonummen kunnassa hidasteiden tarpeet käsitellään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Perusteita Kirkkonummella rakennettaviin hidasteisiin on mm. tarpeeton läpiajoliikenne, liikennemäärät (ajon/vrk), kadun varrella on koulu tai päiväkoti, liikenneonnettomuuksien määrä. Pääsääntöisesti nykykäytännön mukaan hidasteiden sijaan pyritään ensisijaisesti rakentamaan korotettuja suojateitä.

Kaskelantie on tonttikatu, jossa nopeusrajoitus on 30 km/h. Kadulle on rakennettu kaksi hidastetta, jotka voidaan katsoa riittäväksi, jotta autoilijat havaitsevat, mikäli sallittu ajonopeus epähuomiossa ylittyy.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta
1. päättää hylätä esitetyn oikaisuvaatimuksen

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaisesti kuntatekniikan lautakunta 1. päättää hylätä esitetyn oikaisuvaatimuksen 2. Päättää, että tutkitaan mahdollisuutta muuttaa Kaskelantien pihakaduksi. Tähän lautakunta ottaa kantaa kun se päättää vuoden 2019 liikenneturvallisuustoimenpiteistä.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti

  1. hylätä esitetyn oikaisuvaatimuksen
  2. että tutkitaan mahdollisuutta muuttaa Kaskelantien pihakaduksi. Tähän lautakunta ottaa kantaa kun se päättää vuoden 2019 liikenneturvallisuustoimenpiteistä

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.