Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kunnan lausunto HSL -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunitelmasta vuosille 2019-2021

KIRDno-2017-433

Valmistelija

  • Marko Suni, Liikennesuunnittelija, marko.suni@kirkkonummi.fi

Perustelut

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä (HSL) pyytää perussopimuksen mukaisesti lausuntoa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021 31.8 mennessä. Lausunnon antamiseen on Kirkkonummen kunnalle myönnetty lisäaikaa 14.9.2018 saakka.

Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteista TTS-kaudella, tarkastusmaksun korottamisesta ja kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2019-2021. Lisäksi HSL on aiemmin Kirkkonummen kunnanhallitukselle (kokous 11.6.2018) toimitetussa vastauksessaan toivonut Kirkkonummen kunnan lausuvan TTS-lausunnossaan HSL:lle selvästi bussiyhteyksien kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit liittyen mm. Länsimetron liityntäliikenteeseen.

Kunnan lausunnossa keskeisiä asioita ovat uuden vyöhykehinnoittelumallin lippujen hinnat ja niiden vaikutukset kuntaosuuksiin sekä joukkoliikenteen palvelutaso ja Länsimetron liityntäliikenteen toimenpiteisiin varattava määräraha. Lausunnossa otetaan myös kantaa Kirkkonummen aseman alikulun peruskorjauksen kustannusten sisällyttämiseksi infrasopimukseen niiltä osin kuin kunnan kustannukset katsotaan kuuluvaksi infrasopimuksen piiriin.

HSL:n toimintamenot v. 2019 ovat talousarvion mukaan 747,3 milj. €. Menot kasvavat 6,0 % (42,5 milj €) vuodesta 2018. Vuonna 2020 toimintamenojen arvioidaan olevan 766,6 milj. € ja 772,9 milj.€ vuonna 2021. Kirkkonummen kuntaosuudet vuosina 2019-2021 ovat noin 5 milj. € vuodessa huomioituna suurten kaupunkiseutujen valtion tuki.

Kirkkonummen kuntaosuudet ilman edellisvuosien yli- / alijäämää ovat (vertailutietona TP2017 ja TA2018):

TP 2017        4,385 milj. €                                                
TA 2018        5,091 milj. €                                            
2019              4,924 milj. €                                                                        
2020              4,951 milj. €                                                  
2021              4,872 milj. €

HSL:n taseeseen tilikauden 2017 loppuun mennessä (31.12.2017) on kertynyt aiemmista Kirkkonummen kuntaosuuksista ylijäämää 5,857 milj. €. Ylijäämä vähennetään suunnitellusti tulevista kuntaosuuksista kolmen vuoden aikana vuosina 2019-2021, jolloin vuosittain vähennetään 1,952 milj. € Kirkkonummen kuntaosuudesta. Tästä syystä reaalisesti maksettavat kuntaosuudet ovat poikkeuksellisen pienet noin 3 milj. € vuosina 2019-2021.

Kirkkonummen kuntaosuudet vuosille 2019-2021 huomioituna edellisvuosien ylijäämä ovat:

2019              2,972 milj. €                                                                        
2020              2,999 milj. €                                                  
2021              2,920 milj. €

Vyöhyketariffin mukaisten lipputulojen arvioidaan olevan 371,3 milj. euroa vuonna 2019. Ne kattavat 50,0 % HSL:n toimintatuloista. Talousarviossa kuntaosuudet vuonna 2019 ovat yhteensä 356,0 milj. €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaisesti Kirkkonummi edellyttää että HSL selvittää yhdessä kunnan kanssa Kirkkonummen linjaston säästömahdollisuuksia mm. vähäliikenteisten yhteyksien kriittisellä tarkastelulla tai muilla toimenpiteillä, joilla voidaan aikaansaada tehokkuutta liikenteen järjestämiseen ja saada pienennettyä lisäkustannuksia.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Viveca Lahti teki lisäysehdotuksen. Etelä-Espooseen on tulossa muutamia suoria linjoja Helsinkiin. Niihin tulisi linkitä Kirkkonummen ns nopeat linjat Matinkylään siten että Kirkkonummelaiset voisivat vaihtaa Espoon pikalinjaan esim Suomenojalla.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pekka Jäppinen teki evästysehdotuksen, että lautakunnalle esitetään vuoden loppuun mennessä nousutilastot ja niiden kehitys muutaman vuoden ajalta.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi evästysesityksen yksimielisesti.

Pekka Jäppinen esitti, että lausunnosta poistetaan maininta Siikarannasta.
Esitystä kannatettiin ja kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päättää
1) esittää kunnanhallitukselle, että kunta antaa esityslistan liitteenä olevan lausunnon seuraavine muutoksineen HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019 – 2021.

2) Kirkkonummi edellyttää, että HSL selvittää yhdessä kunnan kanssa Kirkkonummen linjaston säästömahdollisuuksia mm. vähäliikenteisten yhteyksien kriittisellä tarkastelulla tai muilla toimenpiteillä, joilla voidaan aikaansaada tehokkuutta liikenteen järjestämiseen ja saada pienennettyä lisäkustannuksia.

3) Etelä-Espooseen on tulossa muutamia suoria linjoja Helsinkiin. Niihin tulisi linkitä Kirkkonummen ns nopeat linjat Matinkylään siten että Kirkkonummelaiset voisivat vaihtaa Espoon pikalinjaan esim Suomenojalla.

4) lausunnosta poistetaan maininta Siikarannasta

 

Lisäksi kuntatekniikan lautakunta evästi, että lautakunnalle esitetään vuoden loppuun mennessä nousutilastot ja niiden kehitys muutaman vuoden ajalta.

Tiedoksi

Jatkokäsittelyyn kunnanhallitus.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____