Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

KIRDno-2017-59

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liitteet:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

2.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion sekä esittää sen edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Pekka Rehn esitti, että asia jätetään pöydälle ja tuodaan seuraavaan palvelutuotannon jaoston kokoukseen käsiteltäväksi. Piia Aallonharja, Noora Piili, Elina Utriainen ja Kim Åström kannattivat esitystä. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta ei kannatettu yksimielisesti, jolloin asiasta tulee äänestää.

Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka käsittelevät asian pöydälle jättämistä äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi, että äänestys on päättynyt ja JAA-ääniä oli yhteensä 2 kpl (Pekka Oksanen ja Jerri Kämpe-Hellenius) ja EI-ääniä yhteensä 5 kpl (Noora Piili, Pekka Rehn, Piia Aallonharja, Elina Utriainen ja Kim Åström), jolloin asia jätettiin pöydälle.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle ja tuodaan seuraavaan palvelutuotannon jaoston kokoukseen käsiteltäväksi.

_____

Todettiin, että jäsen Elina Utriainen saapui kokoukseen ennen tämän kokousasian käsittelyn alkamista klo 18.35.

Valmistelija

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.11.2015 § 116. Hyvinvointikeskuksen suunnittelijatiimi kilpailutettiin vuoden 2017 keväällä ja suunnittelijatiimin valinta tehtiin palvelutuotannon lautakunnassa 27.4.2017 § 52. Suunnittelijoiksi valittiin seuraavat palvelun tuottajat:

  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
  • Rakennesuunnittelu: A-insinöörit Suunnittelu Oy
  • LVIA-suunnittelu: Granlund Tampere Oy
  • Sähkösuunnittelu: Granlund Tampere Oy
  • Geosuunnittelu: A-insinöörit Oy

Suunnitelmat ovat edenneet L2-tason suunnitelmiksi. Kirkkonummen kunnan talonrakennuksen hankeohjeen mukaisesti L2 - tason suunnitelmat tuodaan palvelutuotannon jaoston hyväksyttäväksi. Samalla tarkastetaan ajantaisen kustannusarvio. Hyvinvointikeskuksen kustannusarvion on laatinut FMC laskentapalvelut Oy, päivitetty laskelma on tämän päätöksen oheismateriaalina. Edellinen kustannusarvio hyvinvointikeskuksen hankkeessa on tehty vuonna 2015 hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä. Kokonaishinnaksi hankkeelle kustannusarvion perusteella arvioidaan olevan 43 000 000 euroa.

Hyvinvointikeskuksen rahoitus on päätetty järjestää kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesta yksityisellä rahoituksella. Sijoittajakumppanin kilpailutus toteutetaan syksyllä 2018.

Pääsuunnittelijan katsaus suunnitelmien tämän hetkisestä tilanteesta:

"Suunnitteluvaihe 27.3.2018
Vuodenvaihteen 2017/2018 ehdotussuunnitteluvaiheen jälkeen hyvinvointikeskuksen suunnittelu on edennyt yleissuunnitteluvaiheeseen. Alkuvuoden aikana on pidetty rakennukseen sijoittuvien toiminnallisten yksiköiden henkilökunnan edustajien kanssa suunnittelupalavereja pohjapiirustus-luonnoksista.  Käyttäjäpalautteen ja käytyjen keskustelujen pohjalta on muokattu ja jatkotyöstetty suunnitelmia. Toiminnallisten tila-alueiden sisäinen suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Yksiköiden sijainnit rakennuksessa ovat varmistuneet ja talotekniikan pääreitit ja rakennuksen runko on sovitettu yhteen toiminnallisuuden kanssa.

Hyvinvointikeskuksen piha-alueiden pääkulkureitit ja sisäänkäyntien paikat ovat varmistuneet. Piha-alueesta on tehty kolme luonnosta, joista yksi tullaan valitsemaan rakennuslupavaiheeseen ja toteutussuunnitelmien pohjaksi.
Rakennuksen kellarin laajuus on kasvanut Paloviranoimaisen vaatimat henkilömäärämitoitteisen väestönsuojatarpeen myötä.

Rakennuksen julkisivujen suunnittelu on edennyt siten, että väritys ja materiaalit ovat tarkentuneet sekä Rakennusosien korkeusasemat ja kattomuodot vakiintuneet. Rakennuksen pääsisäänkäyntiä tullaan korostamaan julkisivun värityksellä, sisääntulokatoksella ja pimeän aikaan valaistuksella.

Arkkitehti-, rakenne- , geo-, talotekniikka- ja sähkösuunnittelu on edennyt tekniikan reittien, tilavarauksien ja rakenteiden osalta. Hyvinvointikeskuksesta on tehty eri suunnittelualojen yhdistelmätietomalli suunnitelmien yhteensovittamista varten.
Suunnitelmista on pyydetty ennakkolausuntoja käyttäjä ja viranomaistahoilta 19.3.2018 päivätyillä L2-suunnitelmilla.

Hyvinvointikeskuksen rakennuslupaa on tarkoitus hakea touko-kesäkuun vaihteessa 2018. Piha-alueelle sijoittuvalle Muuntamo- ja varavoimakonerakennukselle tullaan hakemaan erillinen rakennuslupa."

Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy esittelee suunnitelmat kokouksessa.


Liitteet: (toimitetaan myöhemmin)
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

2.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion sekä esittää sen edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely

Johanna Into, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, esitteli hyvinvointikeskuksen L2 suunnitelmat palvelutuotannon jaostolle.

Keskustelun jälkeen jäsen Kim Åström esitti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja totesi keskustelun jälkeen, että palvelutuotannon jaosto kannatti yksimielisesti asian pöydälle jättämistä ja asia tuodaan jaoston seuraavaan kokoukseen 17.4.2018 uudelleen käsiteltäväksi.

 

Päätös

Palvelutuotannon jaosto jätti asian pöydälle ja se tuodaan jaoston seuraavaan kokoukseen 17.4.2018 uudelleen päätettäväksi.

_____

Todettiin, että kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Minna Hakapää saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.37, Johanna Into, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, poistui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo 17.44 ja vt. perustoimenjohtaja Jaana Koskela sekä kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Minna Hakapää poistuivat tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 20.05.

Valmistelija

Jarno Köykkä, toimitilapäällikkö, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liitteet:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
ottaa asian käsiteltäväkseen lisälistalta

2.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

3.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen kustannusarvion sekä esittää sen edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Käsittely

Puheenjohtaja Pekka Rehn teki seuraavan esityksen:
Esitän pöydällepanoa kunnes sotemaku-lainsäädäntö on käsitelty eduskunnassa ja maakunnan kanssa on sen jälkeen käyty lisänneuvotteluja. Pöydälläpanon aikana voidaan suunnittelua jatkaa evästyksellä, että tarkasteluun otetaan monitoimijakäyttö maakunnalta saadun ennusteen / arvion mukaisessa oletetussa tulevaisuuskuvassa.

Elina Utriainen ja Kim Åström kannattivat Pekka Rehnin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asian jättämistä pöydälle ei kannatettu yksimielisesti ja asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen. JAA-ääniä tuli yhteensä 2 kappaletta (Pekka Oksanen ja Jerri Kämpe-Hellenius) ja EI-ääniä yhteensä 5 kappaletta (Pekka Rehn, Elina Utriainen, Noora Piili ja Kim Åström ja Piia Aallonharja), jolloin puheenjohtajan esitys oli voittanut äänestyksen.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti jättää asian pöydälle kunnes sotemaku-lainsäädäntö on käsitelty eduskunnassa ja maakunnan kanssa on sen jälkeen käyty lisänneuvotteluja. Pöydälläpanon aikana voidaan suunnittelua jatkaa evästyksellä, että tarkasteluun otetaan monitoimijakäyttö maakunnalta saadun ennusteen / arvion mukaisessa oletetussa tulevaisuuskuvassa.

Pekka Oksanen ja Jerri Kämpe-Hellenius jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen: Emme hyväksy ko. asian pöydällepanoa koska se hidastaa hyvinvointikeskuksen suunnitelmien eteenpäin viemistä.

_____

Todettiin, että toimitilapäällikkö Jarno Köykkä poistui tämän kokousasian keskustelun aikana klo 19.28 ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.42.

Valmistelija

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hankkeen suunnittelua on jatkettu, kuten palvelutuotannon jaosto päätti 17.4.2018 § 32. Kunnanhallitus käsitteli hyvinvointikeskushankkeen tilannekatsausta 11.6.2018 § 210. Kunnanhallitus päätti merkitä tiedokseen hyvinvointikeskushankkeen tilanteen ja että palvelutuotannon jaosto valmistelee tarpeelliset esitykset, joita mahdollisesti tarvitaan hankkeen toteuttamisen jatkamiseksi. Jatkosuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntauudistuksen valmistelijoiden kanssa.

Pääministeri Juha Sipilä antoi keskiviikkona 27.6.2018 eduskunnassa pääministerin ilmoituksen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulun siirtymisestä vuodella. Uudistuksen aiemmin annettu valmistelu- ja käsittelyaikataulu on osoittautunut liian kireäksi. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2021, jolloin myös palvelujen järjestäminen siirtyy niiden vastuulle. Valinnanvapauden aikataulu siirtyy myös vastaavasti vuodella eteenpäin. Hallituksen tavoitteena on sote- ja maakuntauudistusta koskevien lakiesitysten käsittely sellaisella aikataululla, että maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019.

Liitteet:
- hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat
- hyvinvointikeskuksen kustannusarvio

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Palvelutuotannon jaosto päättä:

1.
hyväksyä hyvinvointikeskuksen L2-tason suunnitelmat ja lähettää ne perusturvalautakunnalle tiedoksi.

2.
esittää hyvinvointikeskuksen kustannusarvion kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

3.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
 

Käsittely

Keskustelun aikana varapuheenjohtaja Noora Piili esitti seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotuksen kohtaan 1 ja 2:

Kohta 1: L2 suunnitelmat jätetään pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa.

Kohta 2: esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.

Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.

Perusteluna merkittävästi muuttunut kustannusarvio valtuuston aiempaan päätökseen nähden sekä kasvaneet kunnan investointipaineet.

Puheenjohtaja Pekka Rehn ja jäsenet Kim Åström ja Piia Aallonharja kannattivat Noora Piilin ehdotusta.

 

Lisäksi keskustelun aikana jäsen Kim Åström esitti seuraavan evästyksen:
Selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

Noora Piili, Piia Aallonharja, Elina Utriainen ja Pekka Rehn kannattivat Kim Åströmin evästystä.
 

Äänestykset

Äänestys 1:

Puheenjohtaja totesi, että Noora Piilin muutosehdotusta ei kannatettu yksimielisesti ja, että asiasta tulee äänestää.
Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Noora Piilin muutosehdotusta, äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja, että äänet jakautuivat seuraavasti: 1 JAA-ääni (Kämpe-Hellenius) ja 6 EI-ääntä (Rehn, Piili, Utriainen, Åström, Aallonharja ja Oksanen). Puheenjohtaja totesi, että Noora Piilin muutosehdotus voitti.

Äänestys 2:

Puheenjohtaja totesi, että Kim Åströmin evästystä ei kannatettu yksimielisesti ja, että asiasta tulee äänestää. Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kim Åströmin evästystä, äänestävät EI.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen päättyneen ja, että äänet jakautuivat seuraavasti: 2 kpl JAA-ääniä (Kämpe-Hellenius ja Oksanen) ja 5 kpl EI-ääntä (Rehn, Piili, Utriainen, Åström ja Aallonharja). Puheenjohtaja totesi, että Kim Åströmin evästysehdotus voitti.

Päätös

Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen:

1.
jättää L2 suunnitelmat pöydälle odottamaan valtuuston päätöstä määrärahasta. Suunnittelua saa jatkaa.

2.
esittää edelleen kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.

Palvelutuotannon jaosto esittää edelleen, että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.

3.
esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

4.
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

_____

Todettiin, että perusturvajohtaja Jaana Koskela poistui tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 18.27.

Valmistelija

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liite:

- Hyvinvointikeskuksen kustannusselvitys

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:
1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle kustannusarvion hylkäämistä.
2.
että valtuustoon tuodaan päätöksenteon tueksi vanhan pääterveysaseman perusparannuksen tai ylläpitävän kunnostuksen sekä osittaisen laajennuksen kustannusarviot. Lisäksi valtuustolle tuodaan uuden hyvinvointikeskuksen tilaohjelman vertailu nykyisiin tiloihin sekä tilatarpeeseen.
3.
esittää evästyksenä, että selvitetään jatkokäsittelyä silmälläpitäen nykyiselle terveyskeskuksen tontille sijoitettavan lisärakennuksen suurin mahdollinen koko.

 

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus jatkotoimenpiteitä varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____