Kuntatekniikan lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Banvägen-Ratatie oikaisuvaatimus

KIRDno-2018-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yksityistieavustusten myöntämisehdot on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnan tiejaostossa 29.9.2016 § 32 ja tiejaostossa 24.8.2017 § 4, 16.11.2017 § 15 sekä vahvistettu palvelutuotannon lautakunnassa 15.12.2016 § 122 ja kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71.

Avustuksien haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Sähköistä avustuslomaketta on muutettu vastaamaan täsmennettyjä avustusehtoja. Lomakkeessa kysytään mm. tiekunnan kesä- ja talvikunnossapitoon liittyvien töiden sekä muiden tienpitoon kunnostustöiden kustannuksia sekä tiekunnan kunnossapitoluokkaa.

Uuien avustusehtojen mukaisesti jo aloitettuja tai lopetettuja perusparannushankkeita ei avusteta.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Yksityistieavustusten haku alkaa viikolla 6.

Tiejaosto ilmoittaa avustusten hakuajan alkamisesta viikolla 6 ja viikolla 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake tulee kunnan internet-sivulle. Avustusten hakuaika päättyy viikolla 18 maanantaina 30.4.2018 klo 16.00 ja samalla hakulomake sulkeutuu.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Lisäksi tiejaosto korosti, että vain sähköisesti tulleet hakemukset käsitellään ja että pakolliset liitteet, tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus (tai pöytäkirja, jossa tilitys on hyväksytty) tulee toimittaa määräaikaan 30.6.2018 mennessä, muuten avustuspäätös raukeaa.

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kuuluttanut yksityisteiden kunnossapitoavustukset haettavaksi viikolla 6 ja 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake on ollut kunnan internet -sivuilla. Hakulomakkeen täytössä on tarvittaessa avustanut kunnan palvelupiste.

Avustusten hakuaika päättyi maanantaina 30.4.2018 klo 16.00. 

Avustusta hakevien tiekuntien tulee toimittaa pakolliset liitteet, tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus, määräaikaan 30.6.2018 mennessä, muuten avustuspäätös raukeaa.

Esityslistan liite jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kunnossapitoavustukset hyväksytään tiejaoston kokouksessa.

Päätös

Yleistä

Kunnossapitoavustuksia tuli määräaikaan mennessä 151 kpl. Haettu avustussumma oli 477 319,57 euroa. Avustusta hakeneiden tiekuntien yhteispituus on noin 249 km. Lyhyin avustettava tie on 117 ja pisin 7066 metriä pitkä.

Avustusehtojen mukaisesti avustettaviksi kunnossapitomenoiksi hyväksytään normaalit tien kunnossapitoon kuuluvat hoito- ja kunnostustyöt kuten sorastus, ojien ja rumpujen kunnossapito, auraus, liukkaudentorjunta, lanaus, tienvarsien niitto, pölynsidonta, vesakonraivaus sekä siltojen osalta tarkistus, hoito ja kunnostus.

Avustushakemuksista kerätyn tiedon perusteella tiekuntien keskimääräiset talvikunnossapitomenot ovat olleet noin 950 euroa/km. Vuoteen 2017 verrattaessa kustannustaso on noussut lähes 20 %.

Avustusta hakeneiden tiekuntien kunnossapitomenot olivat yhteensä 1 128 470,49 euroa, joista avustuskelpoiset kunnossapitomenot olivat yhteensä 692 170,08 euroa. Kunnossapitomenoihin sisältyi talkootyötä 14 280,00 euroa. Kunnossapitoavustusta myönnetään yhteensä 169 113,00 euroa.

Avustus

Kunnossapitoluokkaan 3 kuuluvia tiekuntia avustetaan 18 %:lla.

Kunnossapitoluokkaan 2 kuuluvat tiekunnat saavat tämän lisäksi lisäavustusta 12 % ja kunnossapitoluokkaan 1 kuuluvat vielä lisäavustusta 2 % :ia.

Avustusta myönnetään enintään haettu avustussumma.

Pakolliset liitteet

Tiekuntien tulee toimittaa avustushakemuksen pakolliset liitteet 30.6.2018 mennessä kunnan kirjaamoon. Liitteisiin tulee merkitä selvästi tiekunnan nimi.

Pakolliset liitteet ovat tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkistuskertomus tai tiekunnan yleisen kokouksen pöytäkirja, josta selviää, että tilitys on hyväksytty. Mikäli tiekunta ei ole toimittanut pakollisia liitteitä määräaikaan mennessä, avustuspäätös tiekunnan osalta raukeaa.

Muut avustusehdot

Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää avustuksen saantivuonna (Laki yksityisistä teistä 96. §). Avustusta saavien tiekuntien tulee poistaa ajokieltoa osoittavat liikennemerkit. Muussa tapauksessa avustus raukeaa ja mahdollisesti maksettu avustus peritään takaisin.

Yksityistieavustuksen vastaanottaminen ei estä tiekuntia keräämästä käyttömaksua muilta kuin tieosakkailta.

Liite 1. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018

Liite 2. Luettelo tiekunnista, joilta vielä puuttuu liitteitä.

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Banvägen-Ratatie enskilda väglag on 13.6.2018 jättänyt oikaisuvaatimuksen tiejaoston 31.5.2018 § 33 päätöksestä, joka koskee tiekunnalle myönnettyä kunnossapitoavustusta.

Oikaisuvaatimuksessaan tiekunta ilmoittaa seuraavat tienpidon kustannukset:

  • liukkaudentorjunta 1000 euroa
  • lumenauraus 2430 euroa
  • tienvarsien niitto 170 euroa

Kustannukset ovat yhteensä 3430 euroa. Oikaisuvaatimuksessaan tiekunta vaatii, että tiejaoston avustuksen tulee perustua näihin summiin.

Vastine

Tiekunta on 29.4.2018 jättämässään hakemuksessa ilmoittanut tienpidon kustannuksissa vain liukkaudentorjunnan ja tienvarsien niiton eli yhteensä 1170 euron kunnossapitokustannukset. Hakemuksen yhteensä-sarakkessa olivat ilmoitetut kustannukset yhteensä 2430,00 euroa.

Tiejaoston avustuspäätöksen mukaan kunnossapitoluokkaan 3 kuuluvaa tielle myönnettiin avustusta 1170,00 euron kunnossapitokustannuksien mukaan 18 % eli 211 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

  1. hyväksyä valituksen
  2. kumota tiejaoston päätöksen 31.5.2018 § 33 koskien Banvägen - Ratatie enskilda väglag avustusta
  3. maksaa tiekunnalle yksityisteiden kunnossapitoavustusta 618,00 euroa

Perustelut

Yksityistieavustushakemuksen lomakeessa oli mahdollista ilmoittaa kustannuksissa kokonaissumma. Liukkaudentorjunnan ja tienvarsien niiton kokonaissumma on alempi kuin yhteensä sarakkeessa ollut summa. Koska kyse on osittain lomakeessa olevasta virheestä, päätös oikaistaan.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Banvägen-Ratatie enskilda väglag

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus
 

Kunnallisvalitusohje kunnanhallituksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle
Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Muutosta päätökseen haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun muutoksenhakuaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kunnallisvalituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 - päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 - päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Tuomioistuimet-talo
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Puhelin: 029 56 42000 (vaihde), Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Telekopio: 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Virastoaika: 8.00 - 16.15.

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla peritään muutoksenhakijalta hallinto-oikeudessa 250 euron käsittelymaksu. Oikeudenkäyntimaksu ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.

Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat.