Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Veikkolan meluesteen rakentamisen aiesopimuksen hyväksyminen

KIRDno-2018-624

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Aiesopimus käsittää hankkeen, jossa parannetaan Vt1:n melusuojausta Veikkolan kohdalla. Tämän aiesopimuksen mukainen melusuojauksen parannushanke on pituudeltaan n. 2,5 km. Hanke sisältää meluesteiden rakentamisen sekä mahdolliset muutokset liittyviin katuihin ja kevyen liikenteen järjestelyihin. Hankkeen laajuus perustuu 1.12.2015 hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Valtatie sekä muut katu- ja tiejärjestelyt säilyvät ennallaan. Valtatie kulkee Veikkolan taajaman kohdalla Perälänjärven ja Lamminjärven välissä, joiden rannoilla on paljon asutusta. Liikenne on valtatien rakentamisen jälkeen moninkertaistunut, kuten myös taajaman asukasmääräkin. Vuoden 2010 KVL oli 34700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä vielä 60 %. Valtatien melualueella asuu ennustevuonna noin 450 asukasta. Nykyiset meluntorjuntatoimet koostuvat Lamminpääntien kohdalla olevista meluvalleista ja rakenteilla olevasta meluvallista lähellä Veikkolan liittymää. 

Hyväksytyn tiesuunnitelman lähtökohtana on käytetty suunnitelmaa ”Turunväylän (V1) varustaminen meluesteillä, Veikkolan kohta, Kirkkonummi, Tiesuunnitelma, Uudenmaan tiepiiri 1999” sekä ”Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 – 2012, Tiehallinto, 2008. Hankkeen pohjoispuolelle on alustavasti suunniteltu Espoo – Lohja rautatievaraus. Hankkeen rakennussuunnitelma on tarkoitus käynnistää kesällä 2018.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 8.000.000 €. Kustannusarvio perustuu vuonna 2018 laadittuun hankkeen tiesuunnitelman tarkennukseen, jolloin maarakennuskustannusindeksin kokonaisindeksin helmikuunlukema oli 113,2 (MAKU 2010=100). Vaiheen 1 kustannusarvio on 4.000.000 €. Kustannukset jaetaan siten, että Liikenneviraston osuus on 75 % ja Kirkkonummen kunnan 25 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Liikenneviraston esitys on, että investointi toteutetaan kahdessa vaiheessa ja että ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan kunnan ja Liikenneviraston kesken tasan 50/50. Liikennevirasto rakentaa hankkeen 2. vaiheen kustannuksellaan, kunnan osuuden ollessa 0 %. Rakennusvaihe 2 toteutetaan myöhemmin yhdessä erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti.

Liite:
- sopimus

Oheismateriaali:
- opaskarttaote toiminta-alueesta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen aiesopimuksen Veikkolan meluesteen rakentamisesta.

2.
esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että hankkeelle varataan vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 2.000.000 €.

3.
hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____