Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Öfvergårdin ranta-asemakaava (hanke 25300), ranta-asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

KIRDno-2018-592

Valmistelija

  • Anna Hakamäki, kaavoitusarkkitehti, anna.hakamaki@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hankkeen käynnistyminen ja tavoitteet

Kaavahanke sisältyy Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2016 – 2020. Kaavoitusohjelmassa 2017 – 2021 ranta-asemakaavoja ei ole enää nimetty. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 20.5.2015 ja ranta-asemakaava tuli vireille 26.6.2015. Kaava-alueen laajennuksen vuoksi päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.6.2016.

Ranta-asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueella toimivan leirikeskuksen laajentaminen ja kehittäminen. Lisäksi alueen kaakkoisosan kiinteistöjä on tavoitteena kehittää Keskon kokous– ja virkistyskäyttöön.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Porkkalanniemellä noin 20 kilometrin päässä Kirkkonummen kuntakeskuksesta. Suunnittelualue koko on n. 19 ha. Alueen länsiosa ulottuu Dragesvikenin lahden rantaan ja alueen halki kulkee Västeruddintien yksityistie. Alueella sijaitsevat Helsingin seurakuntayhtymän leirikeskus sekä Kesko Oyj:n kokous- ja vapaa-ajanviettopaikka. Leirikeskuksen toiminnot painottuvat alueen länsiosaan rannan tuntumaan. Rakennusoikeutta alueella on käytetty huoltorakennuksineen yhteensä noin 1100 k-m2. Leirikeskus työllistää muutamia työntekijöitä lähinnä kesäkaudella. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Kaavoitettavan alueen länsipuolella olevalla Porkkalantien kääntöpaikalla on linja-autopysäkki, johon saapuu arkipäivisin yhdeksän linja-autovuoroa (linja 902).

Suunnittelutilanne ja voimassa olevat kaavat

Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja on suunnattava tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä (2017) suunnittelualueen koillisosa on esitetty virkistysalueeksi ja Porkkalan niemi on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Alue on merkitty Kirkkonummen saaristo-  ja rannikkoalueiden osayleiskaavassa pääosin kyläkeskuksen alueeksi (AT).  Kaavamääräyksen mukaan alue varataan kyläasutukselle ja sen tarvitsemille työ- ja palvelutiloille. Suunnittelualueen kaakkoisosa on luonnonsuojelualuetta (SL). Alueen lounaisosaan on osoitettu vesiliikenteen alue (LV). Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan osoittama laskennallinen rakennusoikeus on tilalle 2:125 kaksi rakennuspaikkaa sekä tiloille 2:8, 2:94 ja 3:34 kullekin yksi rakennuspaikka.

Alueella ei ole voimassa olevia asema- tai ranta-asemakaavoja.

Ranta-asemakaavan suunnittelun vaiheet

Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävänä 23.11. – 18.12.2015 ja 4. – 15.1.2016. Luonnoksesta saatiin 8 lausuntoa sekä 4 mielipidettä, joista yhdessä oli useita allekirjoittaneita. Lausuntojen johdosta tarkennettiin mm. aluerajauksia ja täydennettiin kaavamääräyksiä. Mielipiteiden johdosta tarkistettiin majoitusrakennuksen rakennusalaa siten, että rakennus aukeaa poispäin mereltä.

Luonnosvaiheen jälkeen eteläpuoliset kiinteistöt 2:8, 2:94 sekä 3:34 liitettiin Öfvergårdin ranta-asemakaavaan, sillä maanomistajalla on tarve alueen maankäytön järjestämiseen.

Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 6.3 – 7.4.2017. Ehdotuksesta saatiin 8 lausuntoa sekä 4 huomautusta, joista yhdessä oli useita allekirjoittaneita. Lausuntojen perusteella kaavan selvityksiä täydennettiin vesihuoltoselvityksillä. Mitoitusosiota täydennettiin perusteluilla muodostuvan rakennusoikeuden osalta, vaikutusarviota ja perusteluja yleiskaavassa osoitetun veneliikenteen alueen (LV) pois jäämisen osalta. Lisäksi tarkistettiin mm. tulvariskiä, jätevesiä sekä RM-, R-1-, VL-, S- ja MY -alueita koskevia määräyksiä. Maa- ja metsätalousalueet on muutettu MY-alueiksi ja täydennetty aluetta koskevia määräyksiä. Lintuluoto on muutettu S-alueeksi. Korttelin 2 tontin 5 alue muutettiin R-1- korttelin yhteiskäyttöiseksi lähivirkistysalueeksi (VL/yk).

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan kokonaisrakennusoikeus on 3520 k-m². Aluetehokkuudeksi muodostuu ea=0,02. Alueen läpi kulkeva yksityistie, Västeruddintie, on merkitty kaavatieksi. 

Seurakunnan leiritoiminnot sijoittuvat kaava-alueen länsiosaan ja ne on osoitettu matkailupalvelujen korttelialueeksi (RM), jonka kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 1750 k-m². RM-korttelialueen lounaisosassa on muinaisjäännös (sm). Pohjoiselle ranta-alueelle on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue (luo) luontoselvityksen mukaisesti. Rannan puustoinen vyöhyke on osoitettu alueen osaksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (s-2) maiseman, näkösuojan ja ekologisen yhteyden säilymiseksi. Västeruddintien varrella on olemassa oleva isännöitsijän asuinrakennus osoitettu erillispientaloksi (AO), jonka kokonaisrakennusoikeus on 150 k-m².

Keskon omistamien kiinteistöjen alue osoitetaan loma-alueeksi (R-1), joka on merkitty yleiseen ja yhteisöjen käyttöön. Tontin 4 päärakennukseen sijoittuvat kokous- ja majoitus- sekä saunatilat noin 20 hengelle. Tontilla 3 on erillinen majoitus- ja saunakokonaisuus. R-1-korttelin käyttöön on osoitettu yhteiskäyttöinen lähivirkistysalue (VL/yk), jolle saa rakentaa enintään 80 k-m² grillikatoksen tai huvimajan.

Alueen kaakkoisosan vanha metsä on osoitettu luontoselvityksen rajauksen mukaisesti suojelualueeksi (S) ja sen pohjoispuolinen metsäalue maa- ja metsätalous alueeksi (MY). Eteläosassa sijaitseva luoto on osoitettu linnuston takia suojelualueeksi (S).

Laaditut selvitykset

Alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna (Faunatica Oy 2011), vesihuoltoselvitys (Vahanen Oy 2011), maisemaselvitys (Tengbom 2015), muinaismuistolain mukainen muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2015), jossa on myös kartoitettu sota- ja kulttuurihistorialliset jäännökset. Edellä mainittuja selvityksiä on päivitetty vuonna 2016 ja 2018 kaava-alueen laajentumisen vuoksi. Lisäksi Keskon alueelle on laadittu vesihuoltoselvitys (2018). 

Muuta

MRL 66 §:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 9.4.2015. 
Kaavahanke kuuluu kaavoitusohjausmaksun maksuluokkaan III.  Kaavoitusohjausmaksun lisäksi maanomistaja vastaa myös kaavan laatimisen muista kustannuksista.
Ranta-asemakaavan laatijana toimiva projektipäällikkö Maarit Suomenkorpi Tengbom Oy:stä on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaavaa.
 

Asiakirjat:
- Öfvergårdin ranta-asemakaavan selostus, sisältäen ranta-asemakaavakartan, piir.nro. 3332
- kaavoittajan vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

 

Käsittely

kaavoitusarkkitehti Anna Hakamäki ja Maarit Suomenkorpi Tengbom Oy:stä olivat läsnä asian käsittelyn ajan klo 18.01 - 18.23.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy kaavoittajan vastineet Öfvergårdin ranta-asemakaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

2.
se hyväksyy Öfvergårdin ranta-asemakaavan, piir.nro 3332 mukaisena, ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi MRL:n 52 §:n mukaisesti

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kunnanhallitus jatkotoimenpiteitä varten

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____