Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Keskusta, korttelin 108 asemakaava (hanke 10110), osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

KIRDno-2018-569

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavan tavoitteet ja tausta
Kortteli 108 kuuluu vireillä olevaan Keskustan urheilupuiston asemakaavahankkeeseen, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma käsiteltiin kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017 (§ 75). Ennen em. asemakaavaehdotuksen laatimista päivitetään liikekeskustan liikennejärjestelyjen yleissuunnitelma, joka valmistunee vuoden 2018 loppupuolella. Kaupunkikuvan kannalta olisi kuitenkin hyvä saada korttelin 108 rakentaminen vireille mahdollisimman nopeasti, koska se sijaitsee keskeisellä paikalla liikekeskustassa. Myös korttelin rakennuttajataho haluaa käynnistää talorakentamisen mahdollisimman nopeasti kaavan tultua lainvoimaiseksi. Näiden syiden takia on päädytty muodostamaan korttelista oma kaavahanke.

Suunnittelun lähtökohtana on Kirkkonummen liikekeskustassa sijaitsevan Ervastintien asemakaavassa osoitettu maankäyttö, Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040, Kuntakeskuksen kehityskuva 2040, kuntastrategia sekä kuntakeskuksen ja liikekeskustan vahvistaminen seudullisten maankäyttösuunnitelmien ja asuntostrategioiden mukaisesti. Tavoitteena on edistää liikekeskustan kehittämistä ja vetovoiman parantamista osana laajempaa kuntakeskuksen kehittämisprosessia.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan (19.1.2017, § 5) päätös asemanseutujen autopaikkamitoituksesta oli tärkeä syy kaavamuutoksen tehneelle taholle uudistaa kaavaa. Tällä hetkellä muutettavan kaavan edellyttämistä asuinkerrostalojen asukkaita varten toteutuneista autopaikoista on vain noin puolet käytössä.

Sijainti matkakeskuksen läheisyydessä sekä kunnan sisäisen bussirunkoverkon solmukohdassa tekevät korttelista hyvin saavutettavan. Matkakeskus ja bussipysäkit ovat kävelyetäisyydellä. Muutettavan kaavan mukainen ajoneuvoliittymä Ervastintieltä kortteliin säilyy.

Suunnittelutilanne
Kuntakeskuksen 1. vaiheen vuonna 2009 lainvoimaiseksi tulleessa osayleiskaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta (C) ja koskee Ervastintie asemakaavan korttelia 108 (lainvoimainen 2007). Suunnittelualueen kunnallistekniikka on rakennettu, mutta korttelin hulevesiselvitys on laadittava ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Olemassa olevat katu- ja kulkuyhteydet säilyvät nykyisillä paikoilla.

Sopimukset
Korttelista 108 on muodostettu oma asemakaavahanke ja suunnittelun lähtökohtana on nykyisen asemakaavan rakennusoikeus sekä maankäyttö. Näin ollen ei ole tarpeen tehdä kaavoituksen käynnistämissopimuksia eikä maankäyttösopimuksia.
Skanska Talonrakennus Oy sitoutuu maksamaan korttelin 108 suunnittelusta kaavoitusohjausmaksun, jonka maksuluokka on III. Tätä koskeva päätös on tehty kuntatekniikan lautakunnassa 14.12.2017
(§ 75).

Alustava aikataulu ja osallistuminen
Hankkeelle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa alustava rajaus.
Kaavaehdotus on tavoitteena käsitellä syksyllä 2018 ja kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana järjestetään nk. vastaavan kaavoittajan vastaanottopäivät.
 
Asiakirja:
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Käsittely
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.30.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee Keskusta, kortteli 108 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta merkitsi Keskusta, kortteli 108 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____