Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kaavoitusohjelma vuosille 2019-2023

KIRDno-2018-582

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yleistä
Viisivuotinen kaavoitusohjelma ohjaa Kirkkonummen kunnan maankäytön, liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan suunnittelua. Tavoitteena on johdonmukainen maankäyttö- ja kaavoituspolitiikka, joka kertoo kuntalaisille, päättäjille, muille viranomaistahoille sekä eri toteuttajatahoille kunnan maankäytön lähivuosien tavoitetilasta.

Keskeisiä kaavoitukseen kytkeytyviä tahoja ovat Kirkkonummen Vesi ja kunnallistekninen suunnittelu sekä muut toimialat, jotka vastaavat mm. palvelujen järjestämisestä. Kyseisille toimijoille on tärkeää tietää kaavahankkeiden aikataulut sekä milloin niiden toteuttamiseen käytännössä päästään ja milloin muu tarvittava yksityiskohtainen suunnittelu tulisi panna vireille. Ohjelman toivotaan edistävän kunnan maanhankintaa.

Kunnan keskimääräinen väestönkasvu 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on ollut 2,5 %:n tuntumassa eli vuosittain asukasluku on kasvanut noin 700 - 800 asukkaalla. Talouden laskusuhdanteen aikana 2010 -luvulla väestönkasvu on taittunut: vuosittainen väestönkasvu on ollut noin 300 asukasta. Vuonna 2017 asukasmäärä kasvoi huomattavan vähän. Asuntotuotannon kaavavaranto on edelleen hyvä: asemakaavoissa on asuinrakennusoikeutta noin 6000 asukkaalle, tosin osa varannosta saattaa olla haasteellista toteuttaa. Asumisen kaavavaranto oli vuoden 2018 alussa hieman yli 290 000 k-m2. Verrattuna vuoteen 2016, jolloin edellinen kaavoitusohjelma oli käsittelyssä, on kaavavaranto kasvanut noin 30 000 k-m2. Edellisen lisäksi asuntovarantoa on myös hajarakentamisalueilla.

Kaavoitusohjelman periaatteiden mukaisesti suunnitelmakauden sitovien vuosien kaavahankkeiden määrää pyritään sopeuttamaan henkilöresursseihin. Ohjelmassa mukana olevien hankkeiden määrä ei ole vähentynyt, sillä vuosina 2019 ja 2020 on vireillä liki 30 asemakaavahanketta. Hankkeiden määrä on edelleen merkittävän suuri ja tehtävänä haastava. Ne mahdollistaisivat nykyisen kaavavarannon sisältäen noin 10 000 asukkaan kasvun. Keskeisimpiä kehitettäviä alueita ovat lähivuosina kuntakeskus, Masala, Kantvik ja Jorvaksen asemanseutu.

Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 on päivitettävä vastaamaan Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018 - 2021 asetettua väestön kasvutavoitetta, joka on vuositasolla 1,5 - 2,0 %.

Kaavoitusohjelman sisältö

Kaavoitusohjelma on laadittu kaksivuotisena sitovaksi ja pääpaino on vuosien 2019 - 2020 hankkeissa.

Kaavoitusohjelman 2019 - 2023 tärkein asia on saada tasapaino vireillä olevien hankkeiden määrän ja kaavoitusresurssien kesken. Ohjelman sitovina vuosina aloitetaan kuusi uutta asemakaavahanketta. Alustava oletus on, ettei uusia osayleiskaavoja ei panna vireille, mutta jos vireillä olevat hankkeet saadaan hyvin eteenpäin, voidaan yksi hanke nostaa toteutukseen aikaisintaan vuonna 2020.

Kunnan on huolehdittava, että uutta asuinrakennusoikeutta syntyy MAL-sopimuksen mukaisesti (n. 40 000 k-m2 / v.). Niin ikään tavoitteena on saada vuosittain valmiiksi liki 400 uutta asuntoa. Kaavoitusohjelman asuinrakennusoikeus kahdelle seuraavalle vuodelle toteutuu lisäämättä uusia asumisen kaavahankkeitta ohjelmaan.
Uusina hankkeina kahdelle sitovalle suunnittelukauden vuodelle on osoitettu seuraavasti:
- Munkinmäenpuisto (aloitus v. 2019)
- Munkinmäen kortteli 203 (aloitus v. 2019)
- Masalan asemanseutu (aloitus v. 2020)
- Tolsanjärvi (aloitus v. 2020)
- Jorvaksenmylly I (aloitus v. 2020)
- Jorvaksenmylly II (aloitus v. 2020)
- Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2050 (aloitus v. 2020).

Oheisaineistosta 1 ilmenee vuosina 2018 - 2021 lainvoimaiseksi tulleiden sekä kunnanvaltuustossa hyväksyttyjen asemakaavojen uusi asuinrakennusoikeus tai arvio siitä.

Merkittävistä asemakaavahankkeista on laadittu hankekortit.
Ranta-asemakaavoja ei käsitellä kaavoitusohjelmassa. Niitä koskevat kaavoitusaloitteet käsitellään tapauskohtaisesti ja siitä tiedotetaan kaavoitusta käsitteleviä toimielimiä.

Kirkkonummen liikekeskuksen kehittäminen jatkuu

Keväällä 2016 ratkaistiin kunnan toimeksianto, joka koski Kirkkonummen liikekeskustan kehittämistä. Alueelle laaditaan Tallinmäen ja Keskustan urheilupuiston asemakaavat, jotka koskevat mm. Kirkkotoria ja sen lähialuetta. Lähtökohtana on hyödyntää laadittuja suunnitelma ja ennen kaikkea voittaneen ehdotuksen mukaista maankäyttövisiota. Urheilupuiston toiminnat päivitetään. Nykyisen kaavoitusohjelman mukaisesti syksyllä 2018 käynnistyy myös nykyisten terveyskeskuskorttelien (k 101) asemakaavamuutos. Uudessa ohjelmassa hanke on nimetty Villa Hagan puiston asemakaavaksi.  
    
Asuinpientalotuotanto

Perinteisesti kunnan tavoitteena on myydä tai vuokrata uusia pientalotontteja vuosittain noin 50. Tavoite on haastava. Kunnalla on lainvoimisissa asemakaavoissa vain muutamia myymättömiä pientalotonttia. Uutta pientaloasumista on seuraavissa kaavoitusohjelman hankkeissa (suluissa kaavan arvioitu hyväksymisvuosi):
- Juhlakallio (hyväksyminen v. 2018)
- Tolsanmäki (hyväksyminen v. 2018)
- Tolsanjärvi (hyväksyminen v. 2020 jälkeen)
- Prikiranta (hyväksyminen v. 2019)
- Kvis (hyväksyminen v. 2019)
- Pohjois-Jorvas (hyväksyminen v. 2019)
- Veikkolanpuro II (hyväksyminen v. 2019).

Kunnan maille sijoittuu uutta pientalorakentamista edellä manituista hankkeista kaikille muille paitsi Veikkolanpuroon.

Oheisaineistossa 2 on arvio kunnan omistamalle maalle sijoittuvista pientalotonteista. Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaavat tontit saataneen myyntiin aikaisintaan vuonna 2020. Vastaavasti Prikirannan, Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen saadaan myyntiin aikaisintaan vuonna 2021. Tolsanjärven tontit lienevät myynnissä aikaisintaan vuonna 2023.

Yritystontit

Vuonna 2018 hyväksymiskäsittelyyn tulee Riistametsän asemakaava, jossa Sarvvikinportin eritasoliittymän tuntumaan Länsiväylälle syntyy uusille yrityksille rakennusoikeutta noin 30 000 k-m2.

Inkilänportin asemakaavoitus on ollut kunnan merkittävin elinkeinopoliittinen hanke. Vuoden 2015 lopussa, yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsiteltyä asemakaavaehdotuksen (22.10.2015, § 66) hankkeen vastuutaho ilmoitti luopuvansa asemakaavan laadinnasta. Kunta on käynyt neuvotteluja rakennusliikkeiden kanssa hankkeen loppuunsaattamisesta tuloksetta. Kaavanlaadintaa ei ole kuitenkaan keskeytetty ja hanke säilyy kaavoitusohjelmassa.

Veikkolanportin asemakaavaehdotus laaditaan, kun Turunväylän eritasoliittymän tiesuunnitelma on edennyt riittävän pitkälle. Uusi työpaikka-alue voidaan ottaa käyttöön ainoastaan jos em. liittymä on parannettu. Alustavasti uutta yritystilaa on tulossa noin 35 000 k-m2.

Jorvaksenkolmion asemakaavan laatiminen jatkuu vaikka Helsingin seudun outlet-keskus toteutuu Kirkkonummen sijaan Vantaalle. Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan mukaisesti alueelle voidaan sijoittaa mm. vähittäiskaupan suuryksikkö. Kunta jatkaa yhteistyötä alueen tontinluovutuskilpailun voittaneen tahon kanssa.

Pikkalanlahden teollisuusalueen asemakaavan tarkistaminen ja mahdollinen laajentaminen on vireillä.

Kunnanhallitus on päättänyt (11.1.2016, § 6), että elinkeinopoliittiset tai muutoin kunnan kannalta tärkeät kaavoitusaloitteet toimitetaan kunnanhallitukselle niiden saavuttua. Päätös mahdollistaa esimerkiksi yrityshankkeita koskevan asemakaavoituksen käynnistämisen kunnanvaltuuston hyväksymästä kaavoitusohjelmasta huolimatta. Tavoitteena on mm. parantaa kunnan ja kaavoituksen ketteryyttä tärkeiden yrityshankkeiden saamiseksi Kirkkonummelle.
 
Elinkeinoelämä edellyttää, että työvoiman saatavuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Se tarkoittaa, että kohtuuhintaisia asuntoja sekä asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja on oltava markkinoilla. Kunnan kilpailukyvyn ja yritysten vahvistaminen kytkeytyy täten myös maankäytön suunnitteluun.

Arvio kunnan yritystonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2023 ilmenee tämän asian oheisaineistosta 3.

Yleiskaavoitus

Osayleiskaavahankkeita on vireillä vuoden 2018 alussa viisi.

Kuntakeskuksen, Kantvikin, Masalan ja Luoman osayleiskaavoituksen lähtötiedoksi on laadittu paikalliset kehityskuvat.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotus valmistellaan päättäjäkäsittelyyn hankkeen kaavatalousselvityksen valmistuttua. Niin ikään Masalan osayleiskaavahankkeen kaavatalousselvitys laaditaan ennen kaavaehdotuksen valmistelua.

Kylmälä osayleiskaavaehdotus oli ehdotuksena nähtävillä vuonna 2015. Kunnanhallitus (22.8.2016, § 241) on hyväksynyt osayleiskaavan jatkosuunnitteluperiaatteet. Tosin maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt muutokset on kuitenkin otettava huomioon jatkosuunnittelussa ja tarkistettu kaavaehdotus on määrä asettaa nähtäville vuonna 2018.

Kuntatekniikan lautakunta palautti (26.10.2017, § 53) Kantvikin osayleiskaavan valmisteluaineiston uudelleen valmisteluun sekä antoi evästyksen jatkosuunnittelulle. Koska evästys edellytti suunnittelualueen taloudellisuuteen liittyvää selvittämistä, valmistellaan uusi valmisteluaineisto, kun sitä koskevat kaavatalousselvitykset on käsitelty kunnassa. Luoman osayleiskaavan valmisteluaineisto tulee päättäjäkäsittelyyn vuonna 2018.

Uusia osayleiskaavoja ei esitetä kaavoitusohjelmassa aloitettaviksi, mutta siinä varaudutaan laatimaan seuraavalla suunnittelukaudella Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavaan liittyvä kahta kiinteistöä koskeva laajennus.

 Osayleiskaavahankkeet ovat haastavia ja edellyttävät merkittäviä lähtötietoselvityksiä, lisäksi suunnittelun edetessä on tehtävä mm. yleissuunnitelmia ja tarvittavia arviointeja. Osayleiskaavojen edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat ovat suuri kustannuserä, sillä ne tehdään pääsääntöisesti konsulttien toimesta. Näin ollen ei ole taloudellisestikaan perusteltua suunnitella liian montaa yleiskaavatasoista hanketta samaan aikaan. Tavoitteena on saada suunnittelukaudella valmiiksi vireillä olevista osayleiskaavahankkeista vähintään kolme eikä ohjelmassa esitetä uusien käynnistämistä. Kuitenkin ohjelman odotuskoriin on nostettu Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavahanke. 

Kunnassa on pyrittävä kaavoitusohjelman yhden tärkeän periaatteen toteuttamiseen: osayleiskaavoja voi olla vireillä enimmillään kaksi. Se tarkoittaa, että ohjelman odotuskoriin nostettu Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavahanke voidaan käynnistää aikaisintaan siinä vaiheessa, kun edellä kuvattu periaate sen mahdollistaa. Alustavasti seuraavina suunnittelukauden sitovina vuosina oletetaan saatavan valmiiksi Kylmälän, Kuntakeskuksen 2. vaiheen sekä Masalan osayleiskaavat. On kuitenkin mahdollista, että myös Kantvikin osayleiskaava saadaan hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2020. Luoman osayleiskaava saataneen hyväksymiskäsittelyyn vasta vuoden 2020 jälkeen. Mikäli Kantvikin osayleiskaava onnistutaan saamaan valmiiksi, voitaisiin Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavahanke saada vireille vuoteen 2021 mennessä.

Kaavoitusaloitteet

Kaavoitusohjelman uudistamiseen on kuulunut myös kuntaan toimitettujen kaavoitusaloitteiden arviointi. Kuhunkin uuteen aloitteeseen on laadittu arviointikortti, jonka johtopäätöksestä ilmenee hankkeen toteuttamiskelpoisuus.

Kaavoitusohjelman poliittinen käsittely

Suunnittelukauden 2019 - 2023 kaavoitusohjelma käsitellään kuntakehityslautakunnassa 17.4.2018 ja kuntatekniikan lautakunnassa 19.4.2018 ja tarkoituksena on jättää asia pöydälle valtuustoryhmien kannanottoja varten. Ryhmien kannanotot on toimitettava viimeistään 9.5.2018, jotta ne voidaan toimittaa kuntatekniikan lautakunnan jäsenille seuraavan lautakunnan kokouksen (17.5.2018) kokousaineiston yhteydessä.

Ryhmien kannanotot käsitellään kuntatekniikan lautakunnassa ja niiden pohjalta valmisteltua kaavoitusohjelmaa voidaan muuttaa. Tämän jälkeen lautakunnan hyväksymä kaavoitusohjelma käsitellään kunnanhallituksessa ja edelleen kunnanvaltuustossa, joka viimekädessä hyväksyy ohjelman.


Asiakirjat:
- Kaavoitus- tai kaavamuutosaloitteet, arviointikortit (toimitetaan myöhemmin)
- Arvio asemakaavojen asuinrakennusoikeuden toteutumisesta vuosina 2018 - 2021
- Arvio kunnan erillispientalotonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2022
- Arvio kunnan yritystonttitarjonnasta vuosille 2018 - 2022
- Kaavoitusohjelma 2019 - 2023

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
merkitä tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle valmistellun kaavoitusohjelman 2019 - 2023

2.
toimittaa kuntatekniikan lautakunnalle valmistellun kaavoitusohjelman 2019 - 2023 siihen liittyvine aineistoineen valtuustoryhmille kannanottoja varten siten, että valtuustoryhmien kannanotot on toimitettu 9.5.2018 mennessä.

3.
jättää asian muilta osin pöydälle.

Käsittely

Esittelijä antoi muutetun päätösesityksen, jonka mukaan kuntatekniikan lautakunta jättää asian pöydälle odottamaan kuntakehitysjaoston päätöstä.

Puheenjohtaja rajasi käsittelyn suuriin linjoihin eikä yksityiskohtaisia alueita tarkastella tässä käsittelyssä.

Matti Kaurila teki palautusesityksen evästyksellä. Esityksen mukaan lautakunta päättää palauttaa kaavoitusohjelman uudelleen valmisteluun seuraavin evästyksin;
- Kunnanvaltuusto on aikaisemmin päättänyt, että kunta luovuttaa vuosittain 50 omakotitalotonttia. Esityksessä vuosina 2019-2021 luovutetaan 22 omakotitalotonttia kun määrän tulisi olla 150 kpl:tta. Kaavoitusohjelma palautetaan siten, että kaavojen toteutusjärjestystä sekä kaavojen sisältötavoitteita muutetaan siten, että kunnanvaltuuston tahtotila toteutuu.
- Veikkolanportin asemakaavoitus tulee olla nopeampaa, jotta yritystontteja saadaan myyntiin.
- osayleiskaavojen tekstit tulisi olla kehityskuvien ja päätösten mukaisia kuten Keskustan urheilupuisto.

Matti Kaurila muutti ehdotustaan. Muutetussa ehdotuksessa lautakunta päättää palauttaa kaavoitusohjelman uudelleen valmisteluun seuraavin evästyksin; 
Kunnanvaltuusto on aikaisemmin päättänyt, että kunta luovuttaa vuosittain 50 omakotitalotonttia. Esityksessä vuosina 2019-2021 luovutetaan 22 omakotitalotonttia kun määrän tulisi olla 150 kpl:tta. Kaavoitusohjelma palautetaan siten, että kaavojen toteutusjärjestystä sekä kaavojen sisältötavoitteita muutetaan siten, että kunnanvaltuuston tahtotila toteutuu mahdollisimman hyvin. Veikkolanportin asemakaavoitus ja yritystonttien myynti tulee olla nopeampaa. Osayleis- ja asemakaavojen tekstien tulee olla kehityskuvien ja päätösten mukaisia kuten Keskustan urheilupuiston osalta.

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: ensin äänestetään palautusesityksestä ja toiseksi äänestetään evästyksestä. Äänestystapa hyväksyttiin. 

Palautusesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Evästyksestä puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA ja Kaurilan evästys EI, mikä hyväksyttiin. Esitteljän pohjaehdotusta äänesti neljä; Kim Männikkö, Bodil Lindholm, Carl-Johan Kajanti ja Viveca Lahti. Matti Kaurilan evästystä kannatti kuusi jäsentä; Pekka Rehn, Santtu Vainionpää, Matti Kaurila, Kati Kettunen, Pekka Jäppinen ja Miisa Jeremejew. Matti Kaurilan esittämä evästys hyväksyttiin äänin kuusi (6) - neljä (4).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päättää palauttaa kaavoitusohjelman yksimielisesti valmisteltavaksi.

Kuntatekniikan lautakunta evästää valmistelua seuraavasti;
Kunnanvaltuusto on aikaisemmin päättänyt, että kunta luovuttaa vuosittain 50 omakotitalotonttia. Esityksessä vuosina 2019-2021 luovutetaan 22 omakotitalotonttia kun määrän tulisi olla 150 kpl:tta. Kaavoitusohjelma palautetaan siten, että kaavojen toteutusjärjestystä sekä kaavojen sisältötavoitteita muutetaan siten, että kunnanvaltuuston tahtotila toteutuu mahdollisimman hyvin. Veikkolanportin asemakaavoitus ja yritystonttien myynti tulee olla nopeampaa. Osayleis- ja asemakaavojen tekstien tulee olla kehityskuvien ja päätösten mukaisia kuten Keskustan urheilupuiston osalta.

 

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____