Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Hulevesien hallinnan järjestäminen Kirkkonummella

KIRDno-2017-295

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen ja vastuisiin kunnissa. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella ja lain tavoitteena on ehkäistä hulevesien tulvimista ja suojella vesistöjen tilaa. Hulevesien hallinnan sääntely onkin sisällytetty pääosin maankäyttö- ja rakennuslakiin, vesihuoltolaissa säädetään ainoastaan huleveden viemäröinnistä silloin kun vesihuoltolaitos siitä huolehtii.

Hulevesien hallinnan nykytila

Nykytilanteessa kunnan hulevesijärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat kunnallistekniikkapalvelut ja Kirkkonummen Vesi. Nykyisen vastuujaon mukaan kunnallistekniikkapalvelut vastaa yleisten alueiden hulevesien hallinnasta ja kuivatuksesta sekä kunnan vastuulla olevien hulevesikaivojen, avo-ojien ja muiden yleisten alueiden huleveden hallintarakenteiden kunnossapidosta. Kirkkonummen Vesi vastaa hulevesiviemäriverkostosta ja kiinteistöjen liitosasioista hulevesiverkoston toiminta-alueella. Hulevesialtaiden investointikustannukset on jaettu Kirkkonummen Veden ja kunnallistekniikkapalveluiden kesken ja lisäksi kunta on osallistunut uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä hulevesiviemäriverkoston rakentamiskustannuksiin noin 30%:lla. Kirkkonummen Vesi on perinyt hulevesiviemärin liittymismaksuja kiinteistöiltä 1.4.2002 lähtien. Maksulla katetaan verkostoinvestointeja. Hulevesiviemäröinnin järjestäminen on Kirkkonummen Vedelle tappiollista toimintaa. Sitä on kompensoitu jätevesimaksutuloilla aiheuttamisperiaatteen vastaisesti.

Kunnallistekniikan investoinneista uusien hulevesijärjestelmien keskimääräiset kustannukset ovat 200-300.000 euroa vuodessa ja kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut käyttävät vuosittain hulevesijärjestelmien yllä- ja kunnossapitotehtäviin 40-50.000 euroa vuodessa. Kirkkonummen Vesi on viime vuosina investoinut uusien hulevesiviemäreiden rakentamiseen sekä vanhojen saneeraukseen 300-800.000 euroa vuodessa. Investointien määrä vaihtelee eri vuosina sen mukaan, miten uusien asemakaava-alueiden rakentaminen on käynnistynyt. Suunnitelmavuosina 2019-2020 hulevesiverkoston investointien määrä tulee kasvamaan Kirkkonummen Vedellä yli 1 milj. euroon. Hulevesiviemäreiden käyttö- ja kunnossapitokustannukset Kirkkonummen Vedellä on vuosittain noin 20.000 euroa.

Hulevesien hallinnan vastuut lainsäädännössä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan kokonaisuuden järjestämisestä asemakaava-alueella. Huleveden viemäröinti on yksi osa hulevesien hallintajärjestelmää. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Mikäli niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä, on hulevedet johdettava kunnan hulevesijärjestelmään.

Hulevesien hallinnassa merkittävä keino on maankäyttö ja kaavoitus, jonka avulla voidaan kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa. Näistä syistä lakimuutosten yhteydessä hulevesiä koskevat pykälät sijoitettiin maankäyttö- ja rakennuslakiin, johon lisättiin uusi luku hulevesille. Tavoitteena on ehkäistä hulevesien tulvimista käsittelemällä hulevesiä niiden syntypaikalla ja suosimalla mm. hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä pelkän hulevesiviemäröinnin sijaan.

Kunnalle laadittiin hulevesiohjelma yhteistyössä Sito Oy:n konsulttien kanssa vuoden 2017 aikana. Sen tavoitteena on parantaa hulevesien hallintaa ja selkeyttää vastuita. Hulevesiohjelma valmistui marraskuussa 2017 ja on liitteineen esityksen oheismateriaalina. Hulevesiohjelmassa esitetään tavoitetila siitä, miten hulevedet tulee huomioida kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja alueiden ylläpidossa ja miten vastuu jaetaan kunnan eri yksiköiden välillä.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet huomioiden, Kirkkonummen Vedellä ei ole edellytyksiä toimia hulevesien hallinnan päävastuullisena toimijana. Nykyisen kaltaisessa jaetun vastuun mallissa jouduttaisiin noudattamaan kahta lakia, vesihuoltolakia Kirkkonummen Veden järjestämän hulevesiviemäröinnin osalta ja maankäyttö- ja rakennuslakia kunnan järjestämän hulevesien hallinnan osalta. Lisäksi kunnan alueelle jouduttaisiin muodostamaan erilaisia toiminta-alueita huleveden hallinnan järjestämisvastuun mukaisesti ja kuntalaiset asettuisivat eriarvoiseen asemaan liittymisvelvollisuuden ja maksujen suhteen.

Toiminnan selkeyden ja tasapuolisuuden kannalta paras malli on, että kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta on yhdellä toimijalla, jolloin koko prosessi yleissuunnittelusta toteutukseen ja rahoituksen järjestäminen olisi yhden tahon käsissä. Katujen, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavana toimijana kunnallistekniikkapalveluilla on parhaat edellytykset tuottaa kokonaistaloudellisia ja kestäviä huleveden hallinnan ratkaisuja. Tämän ratkaisun edellytyksenä on, että myös vastuu huleveden viemäriverkostosta siirrettäisiin Kirkkonummen Vedeltä kunnallistekniikkapalveluille. Tällöin hulevesien hallinnan kokonaisuus järjestettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain perusteella, vesihuoltolakia ei enää noudatettaisi ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin toiminta-alue purettaisiin.

Kunnalla on kaksi vaihtoehtoa rahoittaa hulevesiin liittyvä rakentaminen ja ylläpito: verovaroin tai asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. Toimintaa verovaroin rahoitettaessa kustannuksiin joutuvat osallistumaan kiinteistöt myös asemakaava-alueiden ulkopuolella. Huleveden viemäröinti palvelee myös niitä kiinteistöjä, joilla ei ole konkreettista liitosta hulevesiviemäriin. Mikäli Kirkkonummen Vesi jatkaisi huleveden viemäröintiä, kohdistuisivat hulevesimaksut vain hulevesiviemäriin liittyneille kiinteistöille. Näin ollen julkisoikeudellinen hulevesimaksu on oikeudenmukaisin ja tasapuolisin tapa rahoittaa huleveden viemäröinti ja kokonaishallinta.

Tilanteen edelleen selkeyttämiseksi olisi järkevintä, että kokonaisvastuullinen toimija omistaa myös koko järjestelmän ja vastaa kaikista investoinneista. Tämä tarkoittaisi sitä, että hulevesiviemäriverkosto-omaisuus pitäisi siirtää Kirkkonummen Veden taseesta kunnan taseeseen. Käytännön järjestelyiden toteuttaminen edellyttää selvitystä omaisuuden siirtämisen ehdoista ja asiasta on päätettävä kunnanhallituksessa.

Oheismateriaali:

Hulevesiohjelma Kirkkonummi

Ehdotus

Esittelijä

Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää:

1.
merkitä hulevesiohjelman tiedokseen 

2.
esittää kuntatekniikan lautakunnalle jatkotoimenpiteiden käynnistämistä huleveden viemäriverkoston siirtämisestä kunnallistekniikkapalveluiden vastuulle

Päätös

 

Vesiliikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti keskustelun jälkeen.

 

Valmistelija

Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lakimuutoksilla on merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen ja vastuisiin kunnissa. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella ja lain tavoitteena on ehkäistä hulevesien tulvimista ja suojella vesistöjen tilaa. Hulevesien hallinnan sääntely onkin sisällytetty pääosin maankäyttö- ja rakennuslakiin, vesihuoltolaissa säädetään ainoastaan huleveden viemäröinnistä silloin kun vesihuoltolaitos siitä huolehtii.

Nykytilanteessa kunnan hulevesijärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaavat kunnallistekniikkapalvelut ja Kirkkonummen Vesi. Nykyisen vastuujaon mukaan kunnallistekniikkapalvelut vastaa yleisten alueiden hulevesien hallinnasta ja kuivatuksesta sekä hulevesikaivojen, avo-ojien ja muiden yleisten alueiden huleveden hallintarakenteiden kunnossapidosta. Kirkkonummen Vesi vastaa hulevesiviemäriverkostosta ja kiinteistöjen liitosasioista hulevesiverkoston toiminta-alueella. Hulevesialtaiden investointikustannukset on jaettu Kirkkonummen Veden ja kunnallistekniikkapalveluiden kesken. Kunta on osallistunut uusien kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä hulevesiviemäriverkoston rakentamiskustannuksiin noin 30% osuudella. Kirkkonummen Vesi on perinyt hulevesiviemärin liittymismaksuja kiinteistöiltä 1.4.2002 lähtien. Maksulla katetaan verkostoinvestointeja. Hulevesiviemäröinnin järjestäminen on ollut Kirkkonummen Vedelle tappiollista toimintaa ja sitä on kompensoitu jätevesimaksutuloilla.

Kunnallistekniikkapalvelujen investoinneista uusien hulevesijärjestelmien keskimääräiset kustannukset ovat 200-300.000 euroa (30 %) vuodessa. Lisäksi kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut käyttävät vuosittain hulevesijärjestelmien yllä- ja kunnossapitotehtäviin 40-50.000 euroa.

Olemassa olevan hulevesijärjestelmän korjaustoimenpiteet ovat olleet vähäisiä ja rajoittuneet pääasiassa välittömiin kiireellisiin korjaus ja kunnossapitotoimenpiteisiin. Tämän vuoksi verkostolle on muodostunut huomattava korjausvelka, jonka suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa. Korjausvelan määrittämiseksi hulevesiverkostosta olisi laadittava kuntotutkimus ja verkoston korjaussuunnitelmaa kustannusarvioineen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa kokonaisvastuu huleveden käsittelystä on kunnan vastuulla. Koska Kirkkonummen Veden toimintaa määrittää vesihuoltolaki on tarkoituksen mukaista tutkia mahdollisuutta siirtää koko hulevesijärjestelmä kunnallistekniikkapalvelujen vastuulle.

Kirkkonummen Vesi ilmoittaa rahoittaneensa hulevesiverkoston ylläpitoa jätevesimaksuilla. Mikäli tämä vastuu siirretään kunnallistekniikkapalveluille, tulisi siirto toteuttaa niin, että yllä- ja kunnossapidon rahoitus on turvattu myös siirron jälkeen. Tulevaisuudessa huleveden investointi ja ylläpitokustannukset tulisi kattavaa esim. hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä perittävällä hulevesimaksulla. Vastaavasti nykyisen jätevesimaksun suuruutta tulisi tarkastella uudelleen ja huleveden liittymämaksusta kokonaan luopua.

Mikäli hulevesijärjestelmä päätetään siirtää Kirkkonummen Vedeltä kunnallistekniikkapalveluille, tulisi Kirkkonummen veden ja kunnallistekniikkapalvelujen yhteistyössä selvittää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä mm. seuraavia asioita:

 • miten hulevesiverkoston hallinnointi järjestetään
 • miten omaisuuden siirto hulevesiverkoston osalta hoidetaan
 • miten verkoston kunnossa- ja ylläpito järjestetään ja rahoitetaan mahdollisen siirron jälkeen

Valmistelija kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

 1. merkitä tiedoksi kuntatekniikan laatiman hulevesiohjelman, jonka tavoitteena on parantaa hulevesien hallintaa sekä selkeyttääkseen siihen liittyviä vastuita.
   
 2. merkitä tiedoksi Kirkkonummen Veden tekemän esityksen jatkotoimenpiteiden käynnistämisestä huleveden viemäriverkoston siirtämisestä kunnallistekniikkapalveluiden vastuulle
   
 3. että Kirkkonummen vesi ja kunnallistekniikkapalvelut ryhtyvät yhteistyössä selvittämään miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää, miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään.
   
 4. että selvitys hulevesiverkoston siirrosta tuodaan kuntatekniikan lautakunnan käsittelyyn heti sen valmistuttua.

 

Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen ja kuntatekniikkapäällikkö Eero Vartiainen esittelivät hulevesiohjelman lautakunnalle.

Vilkkaan keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila teki palautusehdotuksen:
Asia palautetaan uudestaan valmisteltavaksi.
Palautuksen evästys hulevesiohjelmaan liittyen; - poistetaan tonttikohtaiset hulevesi imeytysvaatimukset, koska tonttikohtainen hulevesien imeytys on riskirakenne kiinteistön sekä naapuritonttien rakenteille. Imeyttäminen voi johtaa hallitsemattomiin maanalaisiin hulevesivirtauksiin, jotka purkautuvat vasta naapuritontin puolella. - asetetaan ohjelmassa kiinteistölle minimikoko, joita suurempia tontteja mahdolliset hulevesien hidastusrakenteet koskevat. Kuten esimerkiksi suuret teollisuusalueet. Koulu- tai päiväkotitonteille ei tule asettaa hulevesien viivytysmääräyksiä, koska hulevesialtaat ovat riskirakenteita ko. tonteilla turvallisuuden sekä rakenteiden kuivatuksen kannalta. Pääsääntöisesti mahdolliset ja tarvittavat hulevesien viivytysrakenteet suunnitellaan yleisille alueille eikä kaava määräyksiin tule esittää suuria kiinteistöjä lukuun ottamatta ko. määräyksiä. Kaavoissa tule varata tarvittaessa alueita/viheralueita, joissa hulevesien viivytys tehdään keskitetysti ja suunnitelmallisesti tarvittavan mitoituksen perusteella. Palautuksen evästys madollisesta hulevesien siirtämisestä kunnallistekniikanpalvelujen vastuulle; Selvitetään onko mahdollinen kunnallistekniikanpalvelujen laskutus hulevesistä kalliimpaa kuin laskutettava summa. Jos näin on, ei selvitystä tule jatkaa.
Jäsen Carl-Johan Kajanti, puheenjohtaja Kati Kettunen ja jäsen Pekka Rehn kannattivat tätä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota on kannatettu, tulee asiasta äänestää. Hän ehdotti seuraavaa ännestysjärjestystä, joka hyväksyttiin: pohjaehdotus JAA ja palautusehdotus EI. Äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Pekka Jäppinen, Viveca Lahti, Sanni Jäppinen, Miisa Jeremejew, Bodil Lindholm) ja 4 EI ääntä (Matti Kaurila, Kati Kettunen, Carl-Johan Kajanti, Pekka Rehn). Puheenjohtaja totesi äänestystulokseen viitaten, että pohjaehdotus voitti.

Jäsen Matti Kaurila antoi jatkoevästysehdotuksen:
- poistetaan tonttikohtaiset hulevesi imeytysvaatimukset, koska tonttikohtainen hulevesien imeytys on riskirakenne kiinteistön sekä naapuritonttien rakenteille. Imeyttäminen voi johtaa hallitsemattomiin maanalaisiin hulevesivirtauksiin, jotka purkautuvat vasta naapuritontin puolella. - asetetaan ohjelmassa kiinteistölle minimikoko, joita suurempia tontteja mahdolliset hulevesien hidastusrakenteet koskevat. Kuten esimerkiksi suuret teollisuusalueet. Koulu- tai päiväkotitonteille ei tule asettaa hulevesien viivytysmääräyksiä, koska hulevesialtaat ovat riskirakenteita ko. tonteilla turvallisuuden sekä rakenteiden kuivatuksen kannalta. Pääsääntöisesti mahdolliset ja tarvittavat hulevesien viivytysrakenteet suunnitellaan yleisille alueille eikä kaava määräyksiin tule esittää suuria kiinteistöjä lukuun ottamatta ko. määräyksiä. Kaavoissa tule varata tarvittaessa alueita/viheralueita, joissa hulevesien viivytys tehdään keskitetysti ja suunnitelmallisesti tarvittavan mitoituksen perusteella. Puheenjohtaja Kati Kettunen kannatti tätä.

Vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle ja valmistella se uudelleen ottaen huomioon jäsen Matti  Kaurilan ehdottamat evästykset. Lisäksi pyydetään asiantuntija paikalle seuraavaan lautakunnan kokoukseen, jossa tätä asiaa käsitellään, esittelemään asiaa.
 

Eero Vartiainen poistu tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.30.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asia valmistellaan uudelleen ottaen huomioon jäsen Matti  Kaurilan ehdottamat evästykset. Lisäksi pyydetään asiantuntija paikalle seuraavaan lautakunnan kokoukseen, jossa tätä asiaa käsitellään, esittelemään asiaa.

Valmistelija

 • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Oheismateriaali:
Hulevesiohjelma Kirkkonummi

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
merkitä tiedoksi kuntatekniikan laatiman hulevesiohjelman, jonka tavoitteena on parantaa hulevesien hallintaa sekä selkeyttääkseen siihen liittyviä vastuita.
 
2.
merkitä tiedoksi Kirkkonummen Veden tekemän esityksen jatkotoimenpiteiden käynnistämisestä huleveden viemäriverkoston siirtämisestä kunnallistekniikkapalveluiden vastuulle
 
3.
että Kirkkonummen Vesi ja kunnallistekniikkapalvelut ryhtyvät yhteistyössä selvittämään miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää, miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään.
 
4.
että selvitys hulevesiverkoston siirrosta tuodaan kuntatekniikan lautakunnan käsittelyyn heti sen valmistuttua.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaisesti
Kuntatekniikan lautakunta päättää;
1.
ettei hulevesien hoitamisen kustannuksia aleta periä kiinteistönomistajilta
2.
- poistaa tonttikohtaiset hulevesi imeytysvaatimukset,​ koska tonttikohtainen hulevesien imeytys on riskirakenne kiinteistön sekä naapuritonttien rakenteille. Imeyttäminen voi johtaa hallitsemattomiin maanalaisiin pohjavesivirtauksiin,​ jotka purkautuvat vasta naapuritontin puolella.
-​ asettaa ohjelmassa kiinteistölle minimikoko,​ joita suurempia tontteja mahdolliset hulevesien hidastusrakenteet koskevat. Kuten esimerkiksi suuret teollisuusalueet.
- Koulu-​ tai päiväkotitonteille ei tule asettaa hulevesien viivytysmääräyksiä,​ koska hulevesialtaat ovat riskirakenteita ko. tonteilla turvallisuuden sekä rakenteiden kuivatuksen kannalta.
- Pääsääntöisesti mahdolliset ja tarvittavat hulevesien viivytysrakenteet suunnitellaan yleisille alueille eikä kaava määräyksiin tule esittää suuria kiinteistöjä lukuun ottamatta ko. määräyksiä. Kaavoissa tule varata tarvittaessa alueita/viheralueita,​ joissa hulevesien viivytys tehdään keskitetysti ja suunnitelmallisesti tarvittavan mitoituksen perusteella.

3.
että Kirkkonummen Vesi ja kunnallistekniikkapalvelut ryhtyvät yhteistyössä selvittämään miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää, miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään.

4.
että selvitys hulevesiverkoston siirrosta tuodaan kuntatekniikan lautakunnan käsittelyyn heti sen valmistuttua.

 

Kuntatekniikan lautakunta äänesti pohjaehdotuksen ja muutosehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Pj ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA ja muutosehdotus EI, mikä hyväksyttiin. Esittelijän pohjaehdotusta kannatti kolme jäsentä: Miisa Jeremejev, Pekka Jäppinen ja Viveca Lahti. Matti Kaurilan muutosesitystä kannatti seitsemän jäsentä: Matti Kaurila, Kim Männikkö, Pekka Rehn, Carl-Johan Kajanti, Bodil Lindholm, Santtu Vainionpää ja Kati Kettunen. Matti Kaurilan muutosesitys voitti äänin seitsemän  - kolme.

Konsultti Pertti Hyöty, Sitowise oli kokouksesa läsnä esittelyn ajan klo 17.10 - 17.37.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti;
1.
ettei hulevesien hoitamisen kustannuksia aleta periä kiinteistönomistajilta
2.
- poistaa tonttikohtaiset hulevesi imeytysvaatimukset,​ koska tonttikohtainen hulevesien imeytys on riskirakenne kiinteistön sekä naapuritonttien rakenteille. Imeyttäminen voi johtaa hallitsemattomiin maanalaisiin pohjavesivirtauksiin,​ jotka purkautuvat vasta naapuritontin puolella.
-​ asettaa ohjelmassa kiinteistölle minimikoko,​ joita suurempia tontteja mahdolliset hulevesien hidastusrakenteet koskevat. Kuten esimerkiksi suuret teollisuusalueet.
- Koulu-​ tai päiväkotitonteille ei tule asettaa hulevesien viivytysmääräyksiä,​ koska hulevesialtaat ovat riskirakenteita ko. tonteilla turvallisuuden sekä rakenteiden kuivatuksen kannalta.
- Pääsääntöisesti mahdolliset ja tarvittavat hulevesien viivytysrakenteet suunnitellaan yleisille alueille eikä kaava määräyksiin tule esittää suuria kiinteistöjä lukuun ottamatta ko. määräyksiä. Kaavoissa tule varata tarvittaessa alueita/viheralueita,​ joissa hulevesien viivytys tehdään keskitetysti ja suunnitelmallisesti tarvittavan mitoituksen perusteella.

3.
että Kirkkonummen Vesi ja kunnallistekniikkapalvelut ryhtyvät yhteistyössä selvittämään miten mahdollinen hulevesiverkoston siirto voidaan järjestää, miten siirretyn verkoston hallinnointi, kunnossa- ja ylläpito sekä niiden rahoitus järjestetään.

4.
että selvitys hulevesiverkoston siirrosta tuodaan kuntatekniikan lautakunnan käsittelyyn heti sen valmistuttua.

 

Pekka Jäppinen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Jätän eriävän mielipiteen kuntatekniikan lautakunnan päätökseen, jossa käsiteltiin hulevesien käsittelyä Kirkkonummella. Hulevesiohjelma on strateginen asiakirja, jossa kerrotaan miten hulevedet Kirkkonummella tulisi jatkossa käsitellä.

Lautakunta päätti useista rajauksista tähän ohjelmaan. Rajaukset voisivat olla ohjeita tai evästyksiä, mutta näin päätettynä poistamme työkalupakistamme keinoja ja menetelmiä, jotka oikein ja harkitusti käytettynä voisivat olla tarpeen ja hyödyllisiä. Samoin päätös, ettei kiinteistöille saa tulla maksuja on ennenaikainen, kun lautakunta samassa pykälässä päätti selvittää miten rahoitus on mahdollista järjestää.

 

 


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____