Kuntatekniikan lautakunta, kokous 19.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja Kirkkonummen kunnan välinen sopimus jätteiden kierrätyspisteverkostosta

KIRDno-2018-599

Valmistelija

  • Eero Vartiainen, kuntatekniikkapäällikkö, eero.vartiainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

HSY-alueelle ja Kirkkonummelle on rakennettu vuodesta 2006 alkaen yhtenäistä HSY:n ylläpitämää kierrätyspisteverkostoa. YTV on tehnyt jäsenkaupunkiensa kanssa sopimukset kierrätyspisteiden sijoittamisesta kaupunkien alueelle sekä sopinut toiminnan yleisistä periaatteista. Sopimuksen perusteella YTV, sittemmin HSY, on antanut pisteiden sijoittamista koskevat asemakaavalausunnot, hankkinut kierrätyspisteisiin tarvittavat luvat kaupungeilta ja maanomistajilta ja rakentanut pisteet. Verkosto käsittää reilut 130 suurta pistettä, joissa kerätään kartonki- ja lasipakkauksia, pienmetallia, paperia sekä osassa muovipakkauksia ja vaatteita sekä useita satoja pienempiä pisteitä, joissa kerätään vain paperia. Kierrätyspisteitä on myös yksityismailla esim. kauppojen yhteydessä.

Vuoden 2016 alusta vastuu pakkausjätteiden jätehuollosta siirtyi jätelain mukaan pakkausten tuottajille eli valmistajille ja maahantuojille. Lain mukaan lasi-, metalli, kartonki- ja muovipakkausten tuottajien tulee järjestää pakkausten keräyspisteet ja kierrätys sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Pakkausjäteasetuksen mukaan tuottajien tulee järjestää maanlaajuisesti yhteensä 1850 keräyspistettä kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille ja 500 keräyspistettä muovipakkauksille.

Pakkausten tuottajat ovat solmineet yhteistyösopimuksen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa, joka koordinoi ja järjestää kierrätyspisteverkoston tuottajille vuosien 2016-2020 aikana. Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö.

HSY on solminut määräaikaisen yhteistyösopimuksen nykyisien isojen useamman jakeen kierrätyspisteiden osalta Rinki Oy:n kanssa. Sopimuksella Rinki Oy saa käyttöönsä pakkausjätteillä käytössä olleet säiliöt. Rinki vastaa myös pakkausjätteiden säiliöiden tyhjennyksistä. HSY on vastannut pisteiden luvista sekä pisteen siivouksista ja kunnossapidosta. HSY on vastannut myös kierrätyspisteiden asiakaspalvelusta. Tästä syystä pistellä on edelleen kyltit, joissa on HSY:n yhteystiedot. HSY on velottanut kerääjiltä (Rinki, paperin- ja vaatteiden kerääjät) pisteen kunnossapidosta ja siivoamisesta syntyneet kustannukset.

HSY:n ja Rinki Oy:n yhteistyösopimus on kolmivuotinen 1.1.2016-31.12.2018. HSY tulee luopumaan kierrätyspisteisiin liittyvistä toiminnoista sopimuskauden päätteeksi, sillä vastuu on siirtynyt jätelainsäädännön muutoksen vuoksi pakkausjätteiden tuottajille.

Kierrätyspisteillä kerätään pakkausjätteiden lisäksi myös paperia ja vaatteita. Yhteistyökumppanina paperinkeräyksessä ovat olleet Paperinkeräys Oy ja Suomen Keräystuote Oy. Käyttökelpoisia vaatteita pisteillä ovat keränneet HSY:n sopimuskumppaneina hyväntekeväisyysjärjestöt UFF ja Fida.

Myös paperituotteilla on tuottajavastuu eli paperin valmistajat ja maahantuojat vastaavat paperin jätehuollon järjestämisestä. Suomessa on kaksi hyväksyttyä keräyspaperin tuottajayhteisöä, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy ja Suomen Keräystuote Oy. Paperinkeräys Oy hoitaa Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:n tuottajavastuuseen liittyviä velvoitteita. Isojen kierrätyspisteiden lisäksi HSY on luvittanut paperinkerääjille yhden säiliön paperipisteitä. HSY haluaa siirtää hakemansa paperipisteluvat paperinkerääjille vuoden 2018 aikana. Paperinkerääjät omistavat ko. astiat ja koska HSY luopuu koko kierrätyspistetoiminnasta, on tarkoituksen mukaista, että myös luvat siirtyvät astioiden omistajille ja tyhjennyksistä / asiakaspalvelusta vastaavalle taholle. Yksittäisiä paperinkeräyspisteitä on noin 210 kappaletta alueella.

HSY:n tarkoitus ei ole jäädä täydentämään verkostoa, vaan tämä nykyinen kattava verkosto siirtyy sellaisenaan uudelle toimijalle. Kahden rinnakkaisen verkoston (kunnan oma ja tuottajien) ylläpito on HSY:n aiempien kokemusten perusteella toimimaton malli.

HSY:n tarkoitus on, että kierrätyspisteitä koskevat voimassa olevat maanvuokra- ja sijoitusluvat siirretään uudelle toimijalle. Jotta myyntineuvotteluissa olisi selvää, miten toimitaan, HSY tarvitsee jäsen kunnilta kannanotot, voiko nykyiset luvat siirtää uudelle toimijalle ja onko kierrätyspisteillä HSY:n kaltainen ”isäntä”, joka koordinoi toimintaa ja toimijoita pisteellä sekä vastaa pisteen hoidosta. Toinen vaihtoehto on, että pisteellä ei ole yhtä ”isäntää” vaan, eri toimijat voivat hakea samalle paikalle omat lupansa. 

Kirkkonummen kunta ja muut HSY:n toiminta-alueen kunnat ovat yhteistyössä laatineet sopimusluonnoksen, jota esitetään kunkin kunnan hyväksyttäväksi.


Oheismateriaali: Kierrätyspistesopimus

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
hyväksyä esitetyn kunnan ja HSY:n välisen yhteistyösopimuksen jätteiden kierrätyspisteverkostosta ja niiden ylläpidosta.

2.
oikeuttaa kuntatekniikan toimialajohtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Oikaisuvaatimusohje kuntatekniikan lautakunnalle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään kuntatekniikan lautakunnalle.
 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana  tai kolmantena päivänä sähköpostiviestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kuntatekniikan lautakunnalle, on ilmoitettava

       - päätös, johon haetaan muutosta
       - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
       - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
       - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
       - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.
 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta, kirjaamo
Käyntiosoite: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Puhelin 09 29671
Sähköposti: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Virka-aika: ma 8.30-17.00, ti - pe 8.30-16.00

_____