Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Veikkolanpuro II asemakaavaehdotuksen (hanke 40400) asettaminen julkisesti nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti (kh)

KIRDno-2017-1350

Valmistelija

  • Mikael Pettersson, kaavoitusteknikko, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Perustelut

Veikkolanpuro II nimetty kaavahanke (40400) sijaitsee Veikkolassa, Kalljärven itärannalla, Veikkolanpuron asuinalueen eteläpuolella, Veikkolan keskuksesta noin 0,5 kilometriä lounaaseen. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukaan alueen luonnos laaditaan vuonna 2015. Asemakaava on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan mukainen hanke. Alueen koko on noin 38 ha.

Käynnistämissopimus

Asemakaavatyö on käynnistetty alueen maanomistajien aloitteesta. Kunnanhallitus hyväksyi 23.6.2014 (§ 270) Veikkolanpuro II asemakaavan käynnistämissopimuksen. Samalla kunnanhallitus päätti, että jatkosuunnittelussa tulee huomioida Veikkolan Urheilupuiston yleissuunnitelmaa (16.12.2010), laajemmin toteutunut frisbeegolfrata sekä Urheilupuiston ja Kalljärven rannan välinen virkistysyhteystarve. Lisäksi on tutkittava, onko mahdollista hoitaa työmaaliikenne muualta kuin Veikkolanpuro I -alueen kautta.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pientaloalueen rakentaminen. Kyseessä on olemassa olevan pientaloalueen jatkorakentamiskohde, josta suunnitellaan tiivistä pientaloaluetta. Lisäksi kaava-alueen eteläosassa urheilupuiston kaavaa yhtenäistetään ja ajanmukaistetaan. Urheilupuiston alueelle ei ole tarkoitus kaavoittaa uusia toimintoja. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamaton. Urheilupuiston alueella on joillain osin myös voimassaolevia asemakaavoja.

Asemakaavaluonnos

Asemakaavan muutoksella nykyisen Veikkolanpuron asuinalueen eteläpuolinen metsäalue otetaan asuinrakentamisen käyttöön. Alueelle toteutettava Puukontien jatke yhdistää Veikkolanpuron toteutuvat rakentamisvaiheet toisiinsa. Katu toimii alueen kokoojakatuna. Uuden asuinalueen ydinosan muodostavat tiiviit, loiville rinnealueille sijoittuvat erillispientalokorttelit (AO), joille ajoyhteys on järjestetty Puukontien poikkikaduilla. Alueen pohjoisosaan ja keskeisesti Puukontien varteen sijoittuville alueille on sijoitettu asuinpientalojen korttelialueita (AP). Alueen läpi kulkee nykyisen ojan linjausta myötäilevä hulevesireitti. Urheilupuiston alue on jätetty rakentamattomaksi, eikä sinne sijoiteta kaavamuutoksen yhteydessä uusia toimintoja, ohjeellisia reittiyhteyksiä lukuun ottamatta. Urheilupuiston läpi on osoitettu ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu reittiyhteys asuntoalueelta Eerikinkartanontielle. Reittiyhteyttä voidaan harkita käytettäväksi myös alueen rakennusaikaisena tilapäisenä ajoyhteytenä työmaiden huoltoliikenteelle. Reitin yli on osoitettu rakennettavaksi silta, jota käytetään ulkoiluun.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli kaavaluonnosta 22.10.2015 ja antoi mm. seuraavat evästykset jatkosuunnitteluun.

kaava-aineistoon lisätään Veikkolan urheilupuiston yleissuunnitelma

tehdään kaavaehdotus, joka perustuu siihen, että urheilupuiston alueelle ei tule uusia toimintoja ja kaavaehdotus on selvästi väljempi. Samalla jätetään alueen eteläiselle osuudelle enemmän virkistysaluetta ja mahdollisuus tasaisemman virkistys/latureittiyhteyden sijoittamiseen urheilupuistosta Kalljärvelle sekä varmistetaan rannan yleinen käyttö, milloin ei ole suoraa rantarakennusta.
 
Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 23.11 – 13.12.2015 ja 4 – 15.1.2016 välisinä aikoina ja luonnos esiteltiin asukastiaisuudessa 9.12.2015. Luonnoksesta jätettiin 31 mielipidettä ja viranomaisilta ja yhteisöiltä saatiin 25 lausuntoa.

Asemakaavaehdotus

Lausuntojen ja mielipiteiden sekä lautakunnan evästysten pohjalta on laadittu ehdotus, jossa kokonaisrakennusoikeutta on vähennetty 16% ja virkistysalueet on laajennettu mm. Kalljärven rannalla. Alueen kokoojakadun Puukontien linjausta on siirretty kulkemaan, maaston ja maaperän kannalta suotuisampaan paikkaan.

Loivapiirteiset rinteet on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Korttelialueilla kaavassa annettu tonttijako on ohjeellinen. Kaavassa esitetyllä tonttijaolla alueelle muodostuu 49 AO-tonttia (luonnoksessa 66 tonttia). Tontille saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi erillisen talousrakennuksen. AO -korttelialueiden kokonaisrakennusoikeus on noin 9000 k-m2 (luonnoksessa noin 12 000 k-m2).

Kaava-alueen pohjoisosassa ja Puukontien varteen on osoitettu asuinpientalojen korttelialueita (AP). Korttelialueiden tehokkuusluvut ovat e=0,25 – 0,30. Alueille on mahdollista toteuttaa kaksikerroksisia kytkettyjä pientaloja ja paritaloja. AP -korttelialueiden kokonaisrakennusoikeus on, kuten luonnoksessakin. noin 5 300 k-m2.

Asemakaavaehdotuksen aikaisempi käsittely

Kuntatekniikan lautakunta 23.11.2017

Kuntatekniikan lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Veikkolanpuro II asemakaava asetetaan julkisesti nähtäville sekä, että jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuuksien mukaan seuraavaa:

-  kaavassa huomioidaan paremmin mm. liikuntalautakunnan kannanotto tavalliselle kuntohiihtäjälle soveltuvasta latuyhteydestä Kalljärvelle, joka on lähempänä VL-alueella olevaa puroa ja vanhusneuvoston toivomusta siitä, että uusista reiteistä tehtäisiin helppokulkuisempia. Jotta hyväksytyssä Veikkolan urheilupuiston yleissuunnitelmassa esitetty virkistysyhteys toteutuisi edellä mainitusti, on sille varattava tasaisempi kohta, joka on nyt esitettyä kohtaa pohjoisempana korttelien 293 ja 294 kohdilla. Kortteli 294 tulee muuttaa VL-alueeksi ja korttelia 293 tulee siirtää riittävästi pohjoiseen. Kaava-alueen pohjoisosalla tulee tutkia Kortteleiden 274 ja 271 rakentamismahdollisuutta korkean kallion kohdalla ja kallion lakea tulee jättää rakentamatta ehdotusta laajemmin. Urheilupuistoon sijoitettavan uuden kevyenliikenteenväylän vaikutukset alueella olevaan frisbeegolfrataan tulee selvittää ja suunnitella korvaavat reitit yhdessä Veikkola Disc Golf Club yhdistyksen kanssa. Esitettyjen latusiltojen suunnitteluun tulee kiinnittää enemmän huomioita. Suunnittelu tulee tehdä latusiltojen yleisten ohjeiden mukaisesti ja siltojen tulopenkereiden tulee olla huomattavasti esitettyä 1:3 loivempia. Kaavan rakennusoikeus määrässä tulee huomioida asemakaavoituksen käynnistämissopimuksessa esitetyt seikat.
- Varmistetaan, ettei rakentamisesta seuraa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä tai heikentämistä kortteleissa 270 ja 271.
- Huomioidaan liikenneturvallisuus yhdessä alueen asukkaiden kanssa. 
- Puukontien liikennejärjestelyjen ja liikenneturvallisuuden parantaminen koko kadun osalta. Lisäksi lautakunta päätti, että
kaavoitusyksikkö tarkentaa vastausta vastineiden kohtaan 23.11. liikenneturvallisuuden ja kunnallisteknisten asioiden osalta, ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Kunnanhallitus 8.1.2018

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun seuraavalla evästyksellä: Kh päättää, että palautuksen yhteydessä selvitetään alueen uusi katuyhteys Eerikinkartanontien kautta yleiseen tieverkostoon. Uuden kadun ja sen kevyenliikenteen väylien yli on suunniteltava tarvittavat sillat ja muut järjestelyt, joilla turvataan urheilupuiston toimintojen, polkujen, latujen sekä virkistys- ja luontoyhteyksien turvallinen käyttö. Jo nykyinen ehdotus pitää sisällään kevyenliikenteen ja hälytysajoneuvojen tieyhteyden suoraan Eerikinkartanontieltä, joten muutos ei oleellisesti muuta urheilupuiston yhteyksiä ja jo nyt ehdotettu yhteys vaatii kunnollisen suunnittelun ja toteutuksen urheilupuiston tarpeita varten. Uuden tieyhteyden ja sen ylitysten kustannukset sisällytetään maankäyttösopimukseen. Palautuksen aikana selvitetään mahdollisen uuden tieliikenneyhteyden kustannukset suhteessa pelastustie/kevyenliikenneväylä (sillat, leveys yms.). Lisäksi kunnanhallitus päätti, että lausunnonantajien joukkoon lisätään Suomen Metsäkeskus.

Edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset

Lautakunnan ja kunnanhallituksen päätösten johdosta on selvitetty kaksi vaihtoehtoista katuyhteyttä Eerikinkartanontielle. Esityslistan liitteenä olevan selvityksen mukaan katuyhteys Eerikinkartanontielle olisi 184 000 euroa kalliimpi rakentaa kuin Puukontien vaihtoehto.

Ehdotuksessa alueen katuyhteyttä ei ole muutettu. Puukontien katualueen suunnittelussa ja rakentamisessa on otettettu huomioon, että Veikkolanpuro II alueelle rakennetaan pientaloalue. Katuyhteys Eerikinkartanontielle aiheuttaisi huomattavasti enemmän haittaa Veikkolan urheilupuiston kehittämiselle kun kaavassa ehdotettu kevyen liikenteen väylä.

Puukontiestä on laadittu liikenneturvallisuuslausunto, jossa esitetään mahdollisia parannustoimenpiteitä Puukontien liikenneturvallisuuteen.

Korttelia 270 on pienennetty siten, että korttelin länsipuolella olevan mäen lakialue jää lähivirkistysalueelle.

Puukonkujan kadun liittymän sijaintia Puukontielle on muutettu, jotta syntyisi luontevampi kevyen liikenteen yhteys Puukontielle pohjoiseen.

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje

Kaava-alueelle on laadittu Veikkolanpuro II lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, jonka avulla varmennetaan alueen tavoitellun ilmeen toteutuminen.

Alueen maanomistajien kanssa on tehtävä maankäyttösopimus ennen kaavamuutoksen lopullista hyväksymistä.

Arkkitehti Arja Sippola FCG arkkitehdit Oy:stä on kutsuttu esittelemään kaavaehdotusta.

 

Asiakirjat:
- Veikkolanpuro II asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen selostus, sisältäen kaavamuutoskartan, piir. nro 3343.
- kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
- Veikkolanpuro II lähiympäristö- ja rakentamistapaohje
- Veikkolanpuro II asemakaava-alueen katuliitos Eerikinkartanontien kautta, vaikutusselvitys
- Veikkolanpuro II, liikenneturvallisuuslausunto

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että

1.
se hyväksyy tämän asian liitteen mukaiset kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

2.
se asettaa Veikkolanpuro II asemakaavaehdotuksen, piir.nro 3343, ja siihen liittyvät asiakirjat julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

3.
se pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Kirkkonummen vesi
Nimistötoimikunta
Liikuntatoimi
Sivistystoimi
Perusturva
Vammaisneuvosto
Vanhuusneuvosto
Uudenmaan liitto
Uudenmaan ELY-keskus
Museovirasto
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Espoon seudun ympäristöterveys
Helsingin seudun liikenne (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Fortum Power and Heat Oy
Caruna Espoo Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
DNA Oy
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Veikkolan kyläyhdistys r.y.
Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES r.y.
Pohjois-Kirkkonummen yhteisen vesialueen osakaskunta
Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
Kyrkslätts Natur och Miljö rf.
Kyrkslätts Hembygdsförening rf.
Veikkolanpuron asukasyhdistys ry.
Veikkolan Veikot ry.
Kirkkonummen hiihtoseura ry.
Veikkola Disc Golf Club ry.
Suomen Metsäkeskus

4.
ennen asemakaavan hyväksymistä kunnan ja kaavoitusaloitteen tehneiden maanomistajien kesken on oltava hyväksytty ja allekirjoitettu maankäyttösopimus.

 

Käsittely:

Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki asiaan seuraavan muutosehdotuksen. Kuntatekniikan lautakunta palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun sillä evästyksellä, että kaavaehdotuksessa huomioidaan paremmin mm. liikuntalautakunnan kannanotto tavalliselle kuntohiihtäjälle soveltuvasta latuyhteydestä Kalljärvelle, joka on lähempänä VL-alueella olevaa puroa ja vanhusneuvoston toivomusta siitä, että uusista reiteistä tehtäisiin helppokulkuisempia. Jotta hyväksytyssä Veikkolan urheilupuiston yleissuunnitelmassa esitetty virkistysyhteys toteutuisi edellä mainitusti, on sille varattava ehdotuksessa esitettyä tasaisempi kohta, joka on nyt esitettyä kohtaa pohjoisempana korttelien 293 ja 294 kohdilla. Kortteli 294 tulee muuttaa VL alueeksi ja korttelia 293 tulee siirtää riittävästi pohjoiseen.

Lisäksi alueen pohjoisosalla tulee tutkia Kortteleiden 274 ja 271 rakentamismahdollisuutta korkean kallion kohdalla ja kallion lakea tulee jättää rakentamatta ehdotusta laajemmin.

Urheilupuistoon sijoitettavan uuden kevyenliikenteenväylän vaikutukset alueella olevaan frisbeegolfrataan tulee esittää ja suunnitella korvaavat yhteydet yhdessä frisbeegolfrata yhdistyksen kanssa. Esitettyjen kevyen liikenteen ylittävien latusiltojen suunnitteluun tulee kiinnittää enemmän huomioita. Suunnittelu tulee tehdä latusiltojen yleisten ohjeiden mukaisesti ja siltojen tulopenkereiden tulee olla huomattavasti esitettyä 1:3 loivempia.

Rakennusoikeudessa tulee huomioida asemakaavoituksen käynnistämissopimus ja siihen kirjatut mm. maanomistajan tavoitteet sekä aikaisemmin kunnanvaltuuston tekemät päätökset.

Myös kunnanhallituksen edellyttämät kustannusarviot tulee laatia tarkemmalla tasolla huomioiden edellä mainitut seikat.

Miisa Jeremejev kannatti esitystä ja teki seuraavan täydennysesityksen. Tehdään tarvittavat muutokset, jotta rakentamisesta ei seuraa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä tai heikentämistä, etenkin kortteleiden 270, 271 ja 267.

 

Todettiin, että Matti Kaurilan palautusesitys sisältää Miisa Jeremejevin lisäykset. Lautakunta äänesti palautusesityksestä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA ja Matti Kaurilan palautusehdotus Miisa Jeremejevin täydennyksellä EI, mikä hyväksyttiin. Esittelijän pohjaehdotusta kannatti kolme (3) jäsentä; Kim Männikkö, Pekka Jäppinen ja Viveca Lahti. Matti Kaurilan palautusesitystä kannatti kuusi (6) jäsentä: Matti Kaurila, Miisa Jeremejev, Sanni Jäppinen, Kati Kettunen, Santtu Vainionpää ja Erkki Ahlsten. Matti Kaurilan palautusesitys Miisa Jeremejenin täydennyksellä voitti äänin kuusi - kolme.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti palauttaa asian valmisteltavaksi.

Arkkitehti Arja Sippola FCG arkkitehdit Oy:stä esitteli asiaa klo 17.14 - 17.56.
Kaavoitusteknikko Mikael Pettersson poistui kokouksesta klo 18.28.


Käsitellyt asiat