Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 8/2018: Kirkkonummen tiet kuntoon

KIRDno-2018-622

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummella valtion kunnossapidossa olevat tiet ovat monin paikoin luokattomassa kunnossa. Puutteellisen kunnossapidon johdosta teissä on laajalti halkeamia, patteja, kuoppia ja isoja reikiä. Teiden rappioitunut kunto aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin. Huomion keskittyessä kuoppien väistelyyn, muun liikenteen ja esim. riista-eläinten havainnointi heikkenee olennaisesti. Mopoilla, moottoripyörillä ja pyöräilijöille syvät kuopat ja epätasaisuudet ovat itsessäänkin hengenvaarallisia. Erityisen huonossa kunnossa ovat ainakin Kabanovintie, Lamminpääntie, Masalantie, Överbyntie ja Porkkalantie, joista viimeksi mainittu on muutenkin vaaralliseksi luokiteltu. Aiemmat paikkakorjaukset ovat olleet laaduttomia tai riittämättömiä, sillä kuopat uusiutuvat nopeasti.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet edellytämme kunnalta aktiivisempaa otetta valtion tieviranomaisen kanssa käytyihin neuvotteluihin ja vastaavien virkamiesten yhteydenottoa Ely-keskukseen, jotta tilanne saataisiin Kirkkonummella edes tyydyttävälle tasolle. Edellytämme, että vastauksena valtuustoaloitteeseen on esitetty ne toimenpiteet, joilla Kirkkonummella on edesautettu sitä, että tiet, joilla liikumme, olisivat paremmassa kunnossa ja niiden kunnossapito hyvällä tasolla. Edellytämme myös, että kunta julkaisee kartan tai listan siitä mille tasolle eri teiden ylläpito kuuluu, sekä ohjeet kuntalaisille miten teiden huonosta kunnosta tai aiheutuneista vahingoista voi reklamoida."

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Kim Åström, Erkki Majanen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Ulla Seppälä, Ari Harinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Matti Kaurila, Mikko Kara, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Noora Piili, Tero Suominen, Johanna Fleming, Reetta Hyvärinen, Minna Hakapää, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Raija Vahasalo, Elina Utriainen, Irja Bergholm, Anders Adlercreutz, Pirkko Lehtinen, Markus Myllyniemi, Saara Huhmarniemi, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Pekka M. Sinisalo, Rita Holopainen, Carl-Johan Kajanti, Patrik Lundell, Eero Lankia, Marjut Frantsi-Lankia, Tony Björk, Kim Männikkö, Anna Aintila, Bodil Lindholm, Linda Basilier, Outi Saloranta-Eriksson ja Katarina Helander.

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Liikenneviraston tuoreesta tienkäyttäjätyytyväistutkimuksesta ilmenee, että tienkäyttäjät ovat yhä tyytymättömämpiä valtion teiden talvihoitoon. Kulunut talvi oli tienpitäjän näkökulmasta vaikea ja runsasluminen. Syksy oli sateinen ja teiden rakenteisiin kulkeutui vettä, lämpötila liikkuessaan nollan molemmin puolin päällysteet rikkouituivat ja on ollut paha routakevät.

Tienpitäjä (valtio, kunta tai tiekunta / tieosakkaat) vastaavat teiden kunnosta. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katua liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liikennevirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta yhdessä alueellisten Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) kanssa. Palautteiden antamisessa maanteiden kunnosta tulee olla yhteydessä liikenteen asiakaspalveluun. Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100) voi ilmoittaa liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut vastaavat kunnan katujen kunnossapidosta. Palautetta katujen kunnossapidosta ja ilmenneistä vaurioista voi antaa kunnan palautejärjestelmän kautta https://www.kirkkonummi.fi/palaute-kadut-torit-tiet. Yksityistien tienpidosta vastaavat tiekunnat ja tieosakkaat tai kiinteistöjen omistajat.

Kunnossapitopalvelut ylläpitää katu-, yksityistie ja viherrekistereitä. Rekistereiden myötä on ollut mahdollista laatia kartta, josta ilmenee tienpitäjät katukohtaisesti. Kartta löytyy kunnan kotisivuilta osoitteesta https://www.kirkkonummi.fi/kunnossapito

Teiden kuntoon vaikuttaa liikennemäärät ja perustiedonpidon määrärahat. Kunta on tuonut perustienpidon riittämättömät määrärahat esille ELY:n ja kuntien viranomaisneuvotteluissa sekä ilmaissut huolensa alemman luokan maantieverkon kunnosta ”Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma” -lausunnoissaan. Tienpidon nykytilannetta on käsitelty seudullisen liikennejärjestelmäsuunnittelun projekteissa ja hankkeissa. Kunta välittää saapuneet palautteet ja tiedot yhteydenotoista Kirkkonummen maanteiden kunnossapidosta vastaaville.

Kunta on käyttänyt kaikki viralliset kanavat nostaakseen yleisten teiden kunnossapidon tasoa kunnan alueella. Asia on otettu esille myös epävirallisissa keskusteluissa ELY:n edustajien kanssa. Kunnalla ei ole käytössään taloudellisia tai muita painostuskeinoja asian edistämiseksi. Kannattaa pohtia, edistäisikö asiaa, jos kunnan luottamusmiehet ja poliittiset päättäjät viestisivät taustaryhmiensä kautta kansanedustajille ja edelleen valtakunnalliseen päätöksentekoon, että perustienpidon määrärahoja tulisi pikaisesti korottaa, ennen kuin rakenteelliset vauriot nostavat teiden korjausvelan moninkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että antaa edellä esitetyn vastauksena valtuustoaloitteeseen 8/2018: Kirkkonummen tiet kuntoon!

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus

Käsitellyt asiat