Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Vahingonkorvausvaatimukset Kirkkonummen keskusta-alueella

KIRDno-2018-90

Valmistelija

 • Ylva Wahlström, kunnossapitopäällikkö, ylva.wahlstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden ja RTA-Yhtiöt Oy:n urakkasopimuksen mukaisesti urakka-aika Kirkkonummen keskusta-alueen talvihoitourakassa alkoi 1.12.2017. Urakka-alueella oli tiistaina 12.12.2017 ja keskiviikkona 13.12.2017 välisenä aikana runsaasti lumi- ja räntäsadetta. Yöpakkasen vaikutuksesta märkä lumi jäätyi kaduille ja kevyenliikenteenväylille aiheuttaen runsaasti haittaa ja vaaratilanteita alueella liikkuville henkilöille ja ajoneuvoille.

Kunta oli urakoitsijaan yhteydessä tiistaina 12.12.2017 iltapäivällä, jolloin saatiin tieto, että urakoitsija on ryhtynyt tarvittaviin talvikunnossapitotoimenpiteisiin. Tiistaina 12.12.2017 alkaneet toimenpiteet olivat riittämättömiä. Keskiviikkona 13.12.2017 mm. Kirkkonummen keskustan, Munkinmäen, Ravalsin, Lindalin, Finnsbackan ja Neidonkallion alueet olivat täysin hoitamatta. Alueiden kunnossapitotöihin ryhdyttiin vasta keskiviikkona 13.12.2017 iltapäivällä. Urakka-alueen kadut oli kokonaisuudessaan aurattu ja hiekoitettu torstaina 14.12.2017 mennessä.

RTA-Yhtiöt Oy on myöntänyt, että urakka-alueen talvikunnossapito oli puutteellista ja toimenpiteissä myöhästyttiin. RTA-Yhtiöt Oy on ilmoittanut, että hoitaa tapahtuman johdosta kunnalle toimitetut aineelliset vahingonkorvausvaatimukset. Sittemmin RTA-Yhtiöt Oy on tehnyt vahinkoilmoituksen oman toiminnan vastuuvahingon perusteella. Tilaajalle selvisi RTA-Yhtiöt Oy:n vastuuvahingonkorvauspäätöksen perusteella 21.5.2018, ettei RTA-Yhtiöt Oy ole vastannut kaikkiin vahingonkorvausvaatimuksiin.

Tapahtuma aikana tapahtui seuraavat aineelliset vahingot:

 • hakija A: vahinkoilmoitus (KIRDno_2018/90/03.06.02):
  13.12.2017 Ravalsintie / Nummitie. Korvausvaatimus 534,00 euroa.
 • hakija B: vahinkoilmoitus (KIRDno_2018/37/03.06.02):
  14.12.2017 Luostarinrinne. Korvausvaatimus tarkentuu myöhemmin.
 • hakija C: vahinkoilmoitus (KIRDno_2018/100/03.06.02):
  13.12.2017 Hevoshaka. Urakoitsija on luvannut korjata vauriot 16.6.2018 mennessä.
 • hakija D: vahinkoilmoitus (KIRDno_2017/1641/03.06.02):
  15.12.2017 Luostarinrinne. Korvausvaatimus 110,00 euroa.
 • hakija E: vahinkoilmoitus (KIRDno_2017/1660/03.06.02):
  13.12.2017 Munkinmäentie. Vahinko onkorvattu urakoitsijan toimesta, ei korvausvaatimusta.
 • hakija F: vahinkoilmoitus (KIRDno_2017/1661/03.06.02):
  13.12.2017 Ravalsintie. Korvausvaatimus 1060,21 euroa.
 • hakija G: vahinkoilmoitus (KIRDno_2017/1663/03.06.02):
  14.12.2017 Luostarinrinne. Korvausvaatimus tarkentuu myöhemmin.
 • hakija H: vahinkoilmoitus (KIRDno_2017/1652/03.06.02):
  14.12.2017 Munkinmäentien risteys. Korvausvaatimus 945,50 euroa.
 • hakija I: vahinkoilmoitus (KIRDno_2017/1634/03.06.02):
  14.12.2017 Luostarinrinne. Korvausvaatimus 1489,00 euroa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 3 § mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden arvion mukaan urakka-alueen kadut eivät tapahtumahetkellä kaikilta osin täyttäneet lain asettamaa vaatimusta.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4 §:n mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Kunnan lainmukainen vastuu ei siirry kunnossapidon suorittavalle ulkopuoliselle taholle.

Kirkkonummen keskusta-alueen talvihoitourakan urakkasopimuksen (kohta 10.4. Vastuu kolmannelle osapuolelle) todetaan, että tapauksissa, joissa kunta saattaa eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tai muuten laillisena kadunpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvaus­vaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrik­komuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja -päätöksistä. Tilaajalla on oikeus kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin.

Urakkasopimuksen mukaan (kohta 11.4. urakkahinnan maksaminen) tilaaja voi kuitata maksussa olevista urakkahinnan maksueristä urakoitsijan laiminlyönneistä aiheutuneet sanktiot tai tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvaukset.

Kirkkonummen kunnalla on Vakuutusyhtiö Fenniassa julkisyhteisön vastuuvakuutus, jonka omavastuuosuus on 1 700 euroa. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa kunnan toiminnasta toiselle osapuolelle aiheutuneet henkilö-, esine- ja taloudelliset vahingot, josta kunta voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvelvollinen. Kirkkonummen kunta teki 30.5.2018 vahingonkorvausilmoituksen oman vastuuvahingon perusteella.

Kunnan hallintosäännön 17 § mukaan lautakunnat päättävät vahingonkorvauksien myöntämisestä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa enintään 50 000 euron asti, jossa kunta on korvausvelvollinen tai jossa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi, jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty.

Ehdotus

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää:

1.
maksaa hakija A:lle vahingonkorvausvaatimuksen mukaisesti 534,00 euroa, hakija D:lle vahingonkorvausvaatimuksen mukaisesti 110,00 euroa, hakija F:lle vahingonkorvausvaatimuksen mukaisesti 1060,21 euroa, hakija H:lle vahingonkorvausvaatimuksen mukaisesti 945,50 euroa ja hakija I:lle vahingonkorvausvaatimuksen mukaisesti 1489,00 euroa.

2.
valtuuttaa kunnossapitopäällikkö maksamaan hakija B:lle ja hakija G:lle vahingonkorvausvaatimukseen perustuva myöhemmin tarkentuva korvaus.

3.
että Kirkkonummen kunta korjaa hakija C:lle aiheuttamat vauriot, mikäli urakoitsija ei korjaa vauriot 16.6.2018 mennessä.

4.
todeta, että hakija E:lle ei makseta vahingonkorvauksia, koska hakija on ilmoittanut 5.6.2018, ettei ole enää korvausvaatimusta asiassa.

5.
peritä urakoitsijan laiminlyönnistä aiheutuneet tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvausvaatimuksien mukaiset korvaukset urakkahinnan viimeisestä maksuerästä tai sopimusajan vakuudesta.

6.
todeta, että kunnan viranhaltijaan / työntekijään kohdistettavaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole.

7.
tarkistaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Lautakunnan § 97 Vahingonkorvausvaatimukset Kirkkonummen keskusta-alueella, esittelijän korjattu päätösehdotus:

1.
päättää todeta, että mahdolliset vahingonkorvaukset hakija A:lle, B:lle, D:lle, E:lle, F:lle G:lle; H:lle ja I:lle korvataan kunnan julkisyhteisön vastuuvakuuden perusteella (korvauspäätös 3.6.2018, käsittelytunnus 18003172)

2.
päättää, että Kirkkonummen kunta korjaa hakija C:lle aiheuttamat vauriot, mikäli urakoitsija ei korjaa vauriot 16.6.2018 mennessä ja, että kunta perii mahdolliset korjauskustannukset urakkahinnan viimeisestä maksuerästä tai sopimusajan vakuudesta

3.
päättää peritä urakoitsijan laiminlyönnistä aiheutuneet tilaajan kolmansille henkilöille ja osapuolille mahdollisesti suoritettavat vahingonkorvaukset sekä periä kunnan maksettavaksi jäävän vahingonkorvauksen omavastuuosuus urakkahinnan viimeisestä maksuerästä tai sopimusajan vakuudesta

4.
tarkistaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa

5.
todeta, että kunnan viranhaltijaan / työntekijään kohdistettavaa vahingonkorvausvaatimusta ei ole

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianomaiset, RTA-Yhtiöt Oy, Vakuutusyhtiö Fennia Oy

Käsitellyt asiat