Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kylmälän osayleiskaava (Hanke 41000), tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

KIRDno-2018-915

Valmistelija

  • Seppo Mäkinen, kaavoitusarkkitehti, seppo.makinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kaavan tausta ja suunnittelutilanne

Kylmälän osayleiskaava käynnistettiin kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman 2008-2012 mukaisesti vuoden 2008 aikana. Osayleiskaavan käynnistämisvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.6.2008 (§ 219) ja kaavan vireille tulosta kuulutettiin 13.7.2008. Kylmälän osayleiskaavan luonnos (valmisteluaineisto) hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 25.3.2010 (§ 22) ja luonnosaineisto oli nähtävillä 26.4.-28.5.2010. Osayleiskaavaehdotus oli käsittelyssä vuonna 2015 ja kunnanhallitus hyväksyi sen 1.6.2015 (§ 195) ja se oli nähtävillä 22.-30.6. ja 3.8.-4.9.2015. Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin 27 lausuntoa ja 72 muistutusta, joissa useissa oli useita allekirjoittajia.

Kaavan laadinta oli keskeytyksissä vuosien 2011 - 2014 välisenä aikana, jolloin odotettiin päätöksiä Vihdin Nummelasta Pohjois-Kirkkonummen ja Kylmälän kautta Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoon johtavasta siirtoviemärihankkeesta. Hankkeen avulla olisi voitu korvata Vihdin kirkonkylän ja Nummelan jätevedenpuhdistamot sekä järjestää jätevesihuoltoa myös siirtoviemärin linjalla sijaitseville asutuskeskittymille, kuten Kylmälälle. Vuoden 2015 alussa saatiin viimein varmistus siitä, ettei Vihdin jätevesien johtaminen Espoon Blominmäkeen ole Vihdin Vedelle eikä sen asiakkaille taloudellisesti mahdollista. Siirtoviemärihanke ei siis toteudu.

Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja MRA 18 §) pidettiin 17.4.2008 ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.2.2016. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa tuli erityisesti esiin mm. kaavasta saatuihin keskeisiin lausuntoihin perustuen, että ilman kaavaehdotukseen tehtäviä merkittäviä muutoksia erityisesti ympärivuotisen asumisen mitoitukseen ja ratkaisuihin kaavan saattaminen lainvoimaiseksi on epävarmaa. Kunnanhallitus päätti tämän johdosta 22.8.2016 (§ 241) kaavan jatkovalmistelun linjauksista, jonka mukaan osayleiskaavaehdotus valmistellaan uudestaan ja siinä sovelletaan osa-aluekohtaisia kaavamääräyksiä kokousasian liitteenä olleen piirroksen pääperiaatteen mukaisesti (tämän asian oheismateriaalina). Osa periaatteista vaati maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen voimaantuloa, joka on tapahtunut 1.5.2017. Tämän johdosta kaavahanketta ei voitu edistää yli vuoteen. Myöskään varsinaisia soveltamisohjeita esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain pykälän 44 osalta (yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ja siihen liittyvä asumisen mitoitus) ei ole mm. ympäristöministeriön puolesta laadittu.

Laaditut selvitykset

Osayleiskaavatyön edetessä ei ole ollut tarvetta laatia uusia selvityksiä, sillä kaavoituksen alkuvaiheessa on teetetty kattavat selvitykset luontoarvoista, muinaismuistoista, rakennushistoriasta sekä laadittu myös liikenteellinen tarkastelu.

Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Osayleiskaava-alue on laajuudeltaan n. 1500 ha. Alueella on ollut kaavoituksen alkaessa pysyviä asukkaita noin 730 henkeä, ympärivuotisiksi asuinrakennuksiksi luokiteltuja rakennuksia noin 290 kpl ja vapaa-ajan asunnoiksi luokiteltuja rakennuksia noin 260 kpl. Alueella on myös maatalouden harjoittamiseen liittyvää rakentamista ja mm. lukuisia hevostiloja.

Taustana suunnitteluhankkeelle on Kylmälän alueelle kohdistuva pitkään jatkunut rakentamispaine. Kaavoituksen alusta lähtien on lähtökohtana ollut kehittää aluetta kylämäisen asumisen, maatalouden ja loma-asumisen ehdoilla, mutta osoittaa myös alueita tiivistyvälle yhdyskuntarakenteelle. Alueen keskeiset ominaispiirteet pyritään turvaamaan alueella jatkossakin, samoin kuin yleiskaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteuttaminen. Osayleiskaavatyössä on tutkittu myös liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita ja alueen palvelutarpeen kasvua, joita ovat mm. keskitetyn vesihuollon järjestäminen ja alueiden osoittaminen erilaisille palveluille.

Osayleiskaava-alueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Sjökullan koulun (oppimiskeskus) aluetta koskeva asemakaava on saanut lainvoiman 24.5.2013 ja Lugnetin asemakaava kauppapuutarhan toimintoja varten 10.3.2017.

Suunnittelualue ja sen ominaispiirteet

Osayleiskaava-alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan pohjoisosassa Veikkolan taajaman ja Evitskogin kylän välissä. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Kalljärven rannan asutukseen, idässä Haapajärven kylään ja sen maanviljelysalueeseen, kaakossa Lapinkylän osayleiskaava-alueeseen, etelässä Kylmälän kylän etelärajaan, lounaassa Petäjärven vesialueeseen sekä lännessä ja luoteessa Vihdin kunnan rajaan.

Kylmälän osayleiskaava-alue jakautuu alueen länsipuoliseen suurelta osin maanviljelyskäytössä säilyneeseen haja-asutus- ja maatalousalueeseen sekä itäpuoliseen kylämäisempään erillispientalojen ja loma-asutuksen alueeseen. Osayleiskaava-alueen läntiselle osalle on ominaista sen itäistä puolta suuremmat tilakoot ja maisemassa selvästi erottuva maatalouden harjoittaminen, johon kuuluu joko liitännäis- tai itsenäisenä toimintana myös usein hevostalous. Osayleiskaava-alueen itäpuoli on rakenteeltaan tiiviimpää ja sen sijainti lähempänä Veikkolan taajamaa aiheuttaa tulevaisuudessa painetta asutuksen leviämiselle ja erityisesti jo käytössä olevien rakennuspaikkojen uudisrakentamiselle. Erityisenä haasteena itäpuolisella alueella on loma-asumiskäytössä olevien rakennusten suuri osuus rakennuskannasta, joka on lähes puolet (noin 260 kpl). Tästä johtuen pelkästään loma-asuntojen muuttaminen ympärivuotisiksi aiheuttaisi alueella lisärakentamista ja kiinteistöjen käyttöasteen nousua. Alueen tilat ovat osalla aluetta hyvinkin pieniä ja erityisesti liikenneverkko on mitoitukseltaan ja kunnoltaan alimitoitettu merkittävälle asumisen lisäykselle. Vapaa-ajanasuntojen uudisrakentamis- ja käyttöpotentiaalin lisäksi osayleiskaava-alueella on Kirkkonummen yleiskaavan 2020 mitoitusperiaatteen mukaisia hyödyntämättömiä rakennuspaikkoja noin 50 tilalla. Koko osayleiskaava-alueen vesihuolto on kiinteistökohtaisten ratkaisujen varassa.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus

Alueella on ollut osayleiskaavoituksen laatimisprosessin ajan rakennuskielto ja toimenpiderajoitus (MRL 38 § ja 128 §), jota on jatkettu kerran (kunnanvaltuusto 19.12.2013, § 155 ja tullut voimaan 23.1.2014). Rakennuskiellon uusimisen yhteydessä päätettiin, että se ei koske olemassa olevien rakennusten korjaus- ja muutostöitä, laajennuksia ja pihapiireihin toteutettavia talousrakennuksia, maatalouden kannalta välttämättömien talousrakennusten, tarvealueiden ja muiden välttämättömien hankkeiden rakentamista sekä hankkeita, joilla on voimassaoleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Muutoksista johtuen alueella on puollettu myös mm. lomarakennusten uudistamisia silloin, kuin niiden ei ole katsottu haittaavan osayleiskaavan laatimista. Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa 22.1.2019 saakka. Rakennuskielto ei koske kuitenkaan asemakaavoitettuja alueita.

OAS:n uudistamisen tarve

Koska osayleiskaavan aikataulu sekä kaavoitusta ohjaavien ylemmän tason kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien ohjausvaikutuksessa, samoin kuin lainsäädännössä, on tapahtunut kaavan laadinnan aikana lukuisia muutoksia, on osallistumis- ja arviointisuunnitelma perusteltua laatia uudestaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteena on tiedottaa alueen asukkaita ja muita osallisia kaavan taustasta ja tarkoituksesta, tarkentuneista lähtötiedoista sekä tavoitellusta aikataulusta.

Osayleiskaavan valmistelun jatkotoimenpiteet

Jatkovalmistelussa sovelletaan kunnanhallituksen päättämiä (22.8.2016, § 241) kaavan jatkovalmistelun linjauksia. Tämän mukaisesti osayleiskaavaehdotus valmistellaan uudestaan ja siinä sovelletaan osa-aluekohtaisia kaavamääräyksiä kunnanhallituksen kokouksen liitteenä olevan piirroksen pääperiaatteen mukaisesti (Kylmälän osayleiskaavan jatkovalmistelun pääperiaatteet -piirros, kunnanhallitus päätös 22.8.2016).

Tarkistettu osayleiskaavaehdotus on määrä asettaa nähtäville syksyllä 2018 ja kaavan hyväksyminen ajoittunee vuodelle 2019.

 

Oheismateriaali:
- Kylmälän osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Kylmälän osayleiskaava, tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen valmistelun periaatteista päättäminen (KH 22.8.2016, § 241)
- Kylmälän osayleiskaavan jatkovalmistelun pääperiaatteet -piirros, pöytäkirjan liite kunnanhallituksen päätökseen 22.8.2016

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee Kylmälän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat