Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava (hanke 18000), tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle

KIRDno-2017-1418

Valmistelija

  • Anniina Lehtonen, kaavoitusarkkitehti, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kaavan tausta ja suunnittelutilanne

Osayleiskaava-alue sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksen liikealueen pohjoispuolella. Alue rajautuu etelässä Lindalin asuinalueeseen ja pohjoisessa Humaljärveen, lännessä alue rajautuu Meikon luonnonsuojelualueeseen ja idässä Gesterbyntiehen.

Kaava-alueen laajuus on noin 10 km². Se muodostuu maatalous- ja metsäalueista, luonnonsuojelualueista, vesialueista, maaseutumaisista asuinalueista ja Neidonkallion sekä Gesterbyn tiiviimmin rakentuneista pientaloalueista.

Kaava-alue liittyy etelässä Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaan (lainvoim. 2010) ja idässä Gesterbyn ja Sepänkylän osayleiskaavaan (lainvoim. 2015). Neidonkallion ja Gesterbyn asuinalueet on asemakaavoitettu.

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava kuuluu Kirkkonummen kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2017-2021. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 15.12.2011 § 116 ja osayleiskaavan vireilletulosta kuulutettiin 24.2.2012. Osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 18.1.-19.2.2016 (Yt-lautakunta 19.11.2015 § 78).

Alueen suunnittelun lähtötiedoksi laadittiin vuonna 2016 Kuntakeskuksen kehityskuva (kv, 6/19.12.2016 § 127). Lisäksi nähtävilläoloajan jälkeen osayleiskaava-alueelle on tehty tarkentavia selvityksiä:

- Hulevesiselvitys (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018)
- Natura tarvearvio (FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018)
- Vesihuollon yleissuunnitelma (Ramboll Finland Oy, 2018)
- Kaavataloudellinen arviointi (Ramboll Finland Oy, 2018)

Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan tarkoituksena on luoda edellytykset Kirkkonummen kuntakeskuksen pohjoisosien monipuoliselle kehittämiselle. Suunnittelun tavoitteena on muun muassa uuden rakentamisen ohjaaminen yhdyskuntarakenteellisesti kannattaville alueille, ekologisen verkoston ja muiden suojeluarvojen turvaaminen sekä tieverkoston kehittäminen. Osayleiskaavassa osoitetaan ne alueet, joiden maankäytön kehittäminen tulee ratkaista yksityiskohtaisemmin asemakaavoituksella, sekä ne, joiden rakentamista ja maankäyttöä ohjataan suoraan osayleiskaavalla.

Osayleiskaavan toteutumisen myötä kuntakeskuksen maankäyttö tehostuu Uudenmaan maakuntakaavan, Kirkkonummen kuntastrategia 2018-2021, Kirkkonummen maankäytönkehityskuva 2040 ja Kuntakeskuksen kehityskuva 2040 mukaisesti. Alueen kehittäminen vahvistaa koko kuntakeskusta edistäen Kirkko­nummen kun­nan asettamaa tavoitetta vetovoimaisesta ja palveluiltaan monipuolisesta keskuksesta. Uudet asukkaat tukevat tavoitetta nostaa kunnassa työpaikka­oma­varai­suutta, monipuolistaa elinkeino­raken­netta ja vah­vis­taa kunnan seu­dul­lista ase­maa.

Osayleiskaavan tarkistetuksi tavoitevuodeksi on asetettu vuosi 2050. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman uudistamisen tarve

Koska osayleiskaavan aikataulu sekä kaavoitusta ohjaavien ylemmän tason kaavojen ja maankäyttösuunnitelmien ohjausvaikutuksessa, samoin kuin lainsäädännössä, on tapahtunut kaavan laadinnan aikana lukuisia muutoksia, on osallistumis- ja arviointisuunnitelma perusteltua laatia uudestaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteena on tiedottaa alueen asukkaita ja muita osallisia kaavan taustasta ja tarkoituksesta, tarkentuneista lähtötiedoista sekä tavoitellusta aikataulusta.

Osayleiskaavan valmistelun jatkotoimenpiteet

Kaavaluonnoksesta saatujen mielipiteiden (115 kpl) ja lausuntojen (27 kpl) sekä tehtyjen selvitysten perusteella kaavaratkaisua tarkistetaan ja valmistellaan kaavaehdotusta.

Osayleiskaavaehdotus on määrä asettaa nähtäville syksyllä 2018 ja kaavan hyväksyminen ajoittunee vuodelle 2019.

 

Oheismateriaali:
- Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelyn tiedoksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kaavoitusarkkitehti Anniina Lehtonen poistui esittelyn jälkeen klo 18.50.


Käsitellyt asiat