Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kaavoituksen mahdollisuudet ohjata talo- ja ympäristörakentamista

KIRDno-2017-1058

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Asemakaavan varsinainen tarkoitus on järjestää maankäyttö suunnittelualueella. Se käsittää mm. korttelialueiden toiminnallisen määrittämisen, riittävät virkistysalueet, toimivat pysäköintijärjestelyt sekä liikenteen järjestämisen alueen kortteleihin sekä suunnittelualueen kytkennän lähialueisiin esimerkiksi liikenneyhteyksien, virkistysalueiden ja muun maankäytön kautta. Kortteleille ja tonteille osoitetaan mm. rakennusoikeus ja -rakennusala sekä rakennuksen kerrosluku. Keskeisillä sijainneilla ja muutoin merkittävissä kaavahankkeissa on syytä määrätä ja ohjeistaa fyysisen ympäristön toteuttamisesta kaavamääräyksin. Kaavamääräyksillä voidaan täsmentää rakentamisen toteuttamisesta tai sen vaiheittaisuudesta.

Kunnalla on mahdollisuus ohjata talo- ja ympäristörakentamisen laatua ja tapaa erilaisten ohjausmetodien avulla. Tavoiteltua alueen rakentamisen laatua voidaan ohjata pääsääntöisesti seuraavilla eri suunnittelun tasoilla:

  • strateginen maankäytön suunnittelu ja Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017

  • keskusta-alueiden laatu- ja ympäristösuunnitelmat sekä niiden laatukäsikirjat

  • alueiden kehittämishankkeet ja ideasuunnitelmat

  • tontinluovutuskilpailut

  • asemakaavojen lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet (LYRO)

  • kaavamääräykset

Edellä lueteltujen lisäksi kunnan rakennushankkeissa ja tontinluovutusehdoissa voidaan antaa asemakaavojen kaavamääräyksiä vaativampia rakentamiseen laatuun liittyviä vaateita. Tämän tyyppinen menettely lienee kuitenkin harvinaista, sillä periaatteessa alue on rakennettava kaavamääräysten mukaisesti. Rakentamisen laatua koskevista poikkeamisista kaavamääräyksistä on neuvoteltava aina vähintäänkin rakennusvalvonnan kanssa ja eri tahot, joilta pyydetään lausuntoa lupa-asioita, voivat tuolloin tuoda lausunnossaan näkemyksensä esille. 

Elinympäristön laatuvaatimukset tulevat entisestään korostumaan maankäytön suunnittelussa mm. yhdyskuntarakenteen tiivistyessä ja kaupunkimaisen asumistavan yleistyessä myös Kirkkonummella. Niinpä asemakaavat ja niiden toteuttaminen on tehtävä siten, että Kirkkonummi on haluttu ja kiinnostava toiminnan ja asumisen paikka. Kunnan hyvä seudullinen saavutettavuus, joukkoliikenteen verraten hyvä palvelutaso sekä kuuluminen HSL-alueeseen vahvistavat käsitystä Kirkkonummesta aktiivisesta kehittämishalukkuudesta. Asumisen näkökulmasta mm. KUUMA-asuminen 2040 -hanke tarkistelee niin ikään asumisen tulevaisuuskehitystä ja miten Kirkkonummen tulisi kehitykseen varautua. Raportti valmistui alkusyksyllä 2017. Kaupunkimaiseen asumiseen liittyy vahva yhteisöällisyyden trendi, joka ilmenee mm. niin että asukkaat ottavat yhä enemmän käyttöön julkisia tiloja ja puistoja.

Kunnan on omassa toiminnassa syytä virittää kehittämistavoitteet riittävän korkealle, jotta se tunnistettaisiin myös tulevaisuudessa yhtenä Helsingin seudun vetovoimaisimmista kunnista. Laadukas elinympäristö on yksi kilpailutekijä seudun kunnissa. Ennusteet Helsingin seudun kasvusta ovat myönteiset ja seudun kuntien on hyvä tiedostaa, että kansalaiset ovat entistä valistuneempia ja ymmärtävät laadun fyysistä ympäristöä laajemmin esimerkiksi niin, miten kunta on asemoinut itsensä palvelujen tuottajana sekä talous- ja ympäristöasioiden vastuullisena hoitajana. Lisäksi kunnan kyky ymmärtää ja ennakoida ihmisten arvojen muutokset, yleisesti yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset sekä taito omaksua maankäytönsuunnittelussa kestävän kehityksen edellyttämiä toimenpiteitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnässä tulevat nousemaa yhä voimakkaammin esille päätöksenteossa.

Parhaiten kunnan maankäytön suunnittelun etenee, jos sitä koskevat strategiset linjaukset on tehty vuorovaikutteisesti, syvällisellä harkinnalla sekä tulevaisuusnäkökulma huomioon ottaen. Kuntapäättäjien vastuulla on linjata kunnan pitkä aikavälin tavoiteasettelu ja siksi kunnassa tulisi sisäistää strategisuuden merkitys kunnan kehittämisen voimavarana, sillä tavoitteisiin sitoutuneisuus antaa hyvät lähtökohdat rakentaa laadukas tulevaisuus kuntalaisille. Toimintaympäristössämme Uudenmaan liiton ja Helsingin seudun kehittäminen pohjautuu paitsi nykytiedon analyysiin, mutta myös tulevaisuuden analysointiin, vallitseviin megatrendeihin sekä yhteiskunnan arvostusten muutoksiin.

Tämän asian liiteaineisto koostuu korteista, joissa on kuvattu kuntatekniikan käyttämiä ohjausmetodeja asemakaavojen toteuttamisessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta kirjaa asian tiedoksi.

Käsittely:
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi esitteli asian lautakunnalle.

Keskustelun aikana asia päätettiin jättää pöydälle yksimielisesti siihen asti kunnes Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on käsitelty valtuustossa.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle siihen asti kunnes Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on käsitelty valtuustossa.

 

 

Valmistelija

  • Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.5.2017 (§ 37). Ohjelman jatkotyöstämisen yhteydessä laaditaan konkreettisia toimenpiteitä ohjelman periaatteiden toteuttamiseksi. Tämän johdosta tämän asian liitteenä olevaa Kaavoituksen mahdollisuudet ohjata talo- ja ympäristörakentamista -asiakirjaa on tarkistettu em. ohjelman mukaiseksi (s. 2). Lisäksi tekstiä, joka koskee tontinluovutuskilpailua on vähäisesti päivitetty (s. 8).

Oheismateriaali:
- Kaavoituksen mahdollisuudet ohjata talo- ja ympäristörakentamista

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat