Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Heparin tiekunnan oikaisuvaatimus (lisäpykälä)

KIRDno-2018-24

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Yksityistieavustusten myöntämisehdot on hyväksytty palvelutuotannon lautakunnan tiejaostossa 29.9.2016 § 32 ja tiejaostossa 24.8.2017 § 4, 16.11.2017 § 15 sekä vahvistettu palvelutuotannon lautakunnassa 15.12.2016 § 122 ja kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71.

Avustuksien haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Sähköistä avustuslomaketta on muutettu vastaamaan täsmennettyjä avustusehtoja. Lomakkeessa kysytään mm. tiekunnan kesä- ja talvikunnossapitoon liittyvien töiden sekä muiden tienpitoon kunnostustöiden kustannuksia sekä tiekunnan kunnossapitoluokkaa.

Uuien avustusehtojen mukaisesti jo aloitettuja tai lopetettuja perusparannushankkeita ei avusteta.

Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Yksityistieavustusten haku alkaa viikolla 6.

Tiejaosto ilmoittaa avustusten hakuajan alkamisesta viikolla 6 ja viikolla 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake tulee kunnan internet-sivulle. Avustusten hakuaika päättyy viikolla 18 maanantaina 30.4.2018 klo 16.00 ja samalla hakulomake sulkeutuu.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Lisäksi tiejaosto korosti, että vain sähköisesti tulleet hakemukset käsitellään ja että pakolliset liitteet, tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus (tai pöytäkirja, jossa tilitys on hyväksytty) tulee toimittaa määräaikaan 30.6.2018 mennessä, muuten avustuspäätös raukeaa.

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kuuluttanut yksityisteiden kunnossapitoavustukset haettavaksi viikolla 6 ja 14 ilmestyvissä Kirkkonummen Sanomissa, Västra Nylandissa ja Länsiväylässä.

Sähköinen hakulomake on ollut kunnan internet -sivuilla. Hakulomakkeen täytössä on tarvittaessa avustanut kunnan palvelupiste.

Avustusten hakuaika päättyi maanantaina 30.4.2018 klo 16.00. 

Avustusta hakevien tiekuntien tulee toimittaa pakolliset liitteet, tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkastuskertomus, määräaikaan 30.6.2018 mennessä, muuten avustuspäätös raukeaa.

Esityslistan liite jaetaan kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kunnossapitoavustukset hyväksytään tiejaoston kokouksessa.

Päätös

Yleistä

Kunnossapitoavustuksia tuli määräaikaan mennessä 151 kpl. Haettu avustussumma oli 477 319,57 euroa. Avustusta hakeneiden tiekuntien yhteispituus on noin 249 km. Lyhyin avustettava tie on 117 ja pisin 7066 metriä pitkä.

Avustusehtojen mukaisesti avustettaviksi kunnossapitomenoiksi hyväksytään normaalit tien kunnossapitoon kuuluvat hoito- ja kunnostustyöt kuten sorastus, ojien ja rumpujen kunnossapito, auraus, liukkaudentorjunta, lanaus, tienvarsien niitto, pölynsidonta, vesakonraivaus sekä siltojen osalta tarkistus, hoito ja kunnostus.

Avustushakemuksista kerätyn tiedon perusteella tiekuntien keskimääräiset talvikunnossapitomenot ovat olleet noin 950 euroa/km. Vuoteen 2017 verrattaessa kustannustaso on noussut lähes 20 %.

Avustusta hakeneiden tiekuntien kunnossapitomenot olivat yhteensä 1 128 470,49 euroa, joista avustuskelpoiset kunnossapitomenot olivat yhteensä 692 170,08 euroa. Kunnossapitomenoihin sisältyi talkootyötä 14 280,00 euroa. Kunnossapitoavustusta myönnetään yhteensä 169 113,00 euroa.

Avustus

Kunnossapitoluokkaan 3 kuuluvia tiekuntia avustetaan 18 %:lla.

Kunnossapitoluokkaan 2 kuuluvat tiekunnat saavat tämän lisäksi lisäavustusta 12 % ja kunnossapitoluokkaan 1 kuuluvat vielä lisäavustusta 2 % :ia.

Avustusta myönnetään enintään haettu avustussumma.

Pakolliset liitteet

Tiekuntien tulee toimittaa avustushakemuksen pakolliset liitteet 30.6.2018 mennessä kunnan kirjaamoon. Liitteisiin tulee merkitä selvästi tiekunnan nimi.

Pakolliset liitteet ovat tilinpäätöstiedot ja tilityksentarkistuskertomus tai tiekunnan yleisen kokouksen pöytäkirja, josta selviää, että tilitys on hyväksytty. Mikäli tiekunta ei ole toimittanut pakollisia liitteitä määräaikaan mennessä, avustuspäätös tiekunnan osalta raukeaa.

Muut avustusehdot

Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää avustuksen saantivuonna (Laki yksityisistä teistä 96. §). Avustusta saavien tiekuntien tulee poistaa ajokieltoa osoittavat liikennemerkit. Muussa tapauksessa avustus raukeaa ja mahdollisesti maksettu avustus peritään takaisin.

Yksityistieavustuksen vastaanottaminen ei estä tiekuntia keräämästä käyttömaksua muilta kuin tieosakkailta.

Liite 1. Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2018

Liite 2. Luettelo tiekunnista, joilta vielä puuttuu liitteitä.

Valmistelija

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Heparin tiekunta on tehnyt oikaisuvaatimuksen tiejaoston yksityistieavustusta koskevasta päätöksestä 31.5.2018 § 33.

Heparin tiekunta vetoaa oikaisuvaatimuksessaan seuraaviin seikkoihin:

  • Heparin tiekunta on jatkuvasti kuulunut ykkösluokkaan, mutta on nyt tänä vuonna pudotettu 2. kunnossapitoluokkaan
  • Heparintiellä on todella vilkas läpiajoliikenne johtuen Sjökullan oppimiskeskuksesta sekä koulu- ja työmatkaliikenteestä
  • Autoilijat, moottoripyörät ja mopot käyttävät Heparintietä oikoakseen ja säästääkseen polttoainetta, sen sijaan että kiertäisivät pidemmän matkan Heparinjärven ympäri
  • Läpiajoliikenne rasittaa tietä huomattavasti ja tästä syystä tiekunta katsoo edelleen kuuluvan 1. kunnossapitoluokan avustuksen piirin

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1.
ottaa asian käsiteltäväkseen erikseen toimitetulta lisälistalta

2.
hylätä valituksen

Perustelut

  • Tiejaoston 24.6.2008 § 3 päätöksellä Heparin tiekunnalle on myönnetty lupa rajoittaa lisäkilvin ulkopuolista liikennettä (kuva kyltin tekstistä liitteenä). Samalla tiejaosto on päättänyt, että Heparin tiekunta kuuluu jatkossa toiseksi ylimpään kunnan avustusten maksatusluokkaan. Tiejaosto perustellut avustusluokkaa koskevaa päätöstään silloin voimassaolleilla avustusehdoilla, joiden mukaan tiet, joiden läpiajoliikenne on kielletty merkein, eivät kuulu 1. kunnossapitoluokkaan.
  • Tiejaoston 24.6.2008 § 3 mukaista kunnossapitoluokkaa koskevaa päätöstä ei jostakin syystä aikaisempina vuosina ole huomattu panna täytäntöön. Näin ollen Heparin tiekunta on virheellisesti kuulunut 1. kunnossapitoluokkaan ja saanut korkeampaa avustusta kuin mitä sille olisi päätöksen mukaan kuulunut.
  • Voimassaolevien avustusehtojen 3. §:n mukaan tiet, joiden läpiajoliikenne on kielletty liikennemerkein, eivät kuulu 1. kunnossapitoluokkaan.

Todettakoon vielä, että Heparintielle on asennettu hidasteita sekä liikennemerkkejä ja lisäkilpiä (mm. 141 a Töyssyjä lisäkilvellä 814, 346 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 3 t), joihin ei ole myönnetty kunnan lupaa. 

Kuntatekniikan lautakunta kehoittaa tiekuntaa hakemaan asiaankuuluvat luvat tiejaostolta.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntatekniikan lautakunta päätti käsitellä tämän pykälän § 85 jälkeen.
Toimistoinsinööri Elina Kasteenpohja poistui kokoukseseta tämän pykälän esittelyn jälkeen klo 18.42.

Tiedoksi

Heparin tiekunta Hepari väglag

Käsitellyt asiat