Kuntatekniikan lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Axboda-Tolls tiekunnan oikaisuvaatimus, yksityisteiden tievalaistus

KIRDno-2018-207

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Nykyinen käytäntö

Kirkkonummen kunta on myöntänyt yksityistieavustusta valaistukseen kokouksessaan 10.6.1974 § 4. Myönnetty avustus on ollut 20-30 % valaistuksen rakentamisesta. Tievalaistuksen käyttökustannuksista on vastannut tiekunta.

Kirkkonummen kunnahallitus päätti kokouksessaan 12.1.1976 § 53 Teknisen lautakunnan 11.12.1975 § 374 esityksestä seuraavaa:

 1. Kunta periaatteessa ottaa vastattavakseen kaikkien yksityistiekuntien valaistuksien kunnossapidon sekä käyttökustannukset sen jälkeen, kun valaistuslinjat on hyväksytty kunnan puolesta.
 2. Siirtymisestä tehdään kirjallinen sopimus, joka laatii rakennustoimito ja hyväksyy tekninen lautakunta.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

 • Energiakustannukset esiintyvät tien kunnossapitokustannuksissa ja sitä kautta kunta osallistuu niihin avustuksien muodossa.
 • Espoon Sähkö Oy on edellyttänyt, että kunta on sopiskumppani.
 • tiekunnat ovat rakentaneet tarpeettomasti energianmittauspisteitä ja kytkimiä, vaikka kunnan tievalaistus on välittömässä läheisyydessä.

Seuraavaksi asiaa on käsitelty kunnanhallituksessa 13.1.1994 § 108. Tekninen lautakunta ehdotti kunnanhallitukselle, että päätös yksityistievalaistuksen maksamisesta perutaan ja tiekuntien valaistuskustannukset vähennetään niille maksettavista avustuksista. Kunnanhallitus ilmoitti tekniselle lautakunnalle, että kunnanhallituksen päätös 12.1.1976 § 53 ei estä teknistä lautakuntaa sopeuttamasta tievalaistuksen määrää käytettävissä oleviin resursseihin silloinkin, kun on kysymys kunnan rahoittamasta yksityistien tievalaistuksesta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto on 15.1.2007 § 3 tehnyt päätöksen, jonka mukaan sähköurakoitsijan mahdollisesti perimä liittymismaksu ei sisälly kunnan myöntämään tievalaistusavustukseen.

Yhteenveto

Yksityistievalaistusavustusta saaneita tiekuntia on 1.1.1963 - 31.12.2017  yhteensä 62 kpl ja valaistus kattaa noin 80 km yksityistietä. Avustuksia on myönnetty nykyrahassa noin 455 000 euroa.

Nykyiset avustusehdot

Yksityistievalaistusta koskevat avustusehdot on viimeksi hyväksytty kuntatekniikan lautakunnassa 23.11.2017 § 71. Avustusehtojen 5. §:n mukaan:

 • Tievalaistusavustusta myönnetään tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti perimää tievalaistuksen liittymismaksua.
 • Hankkeen suunnitelmat sekä vähintään kahden sähköurakoitsijan antama tarjous tulee toimittaa avustushakemuksen yhteydessä kunnalle.
 • Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja avustettava summa määräytyy kohdekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
 • Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin kytketään erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta mittaava sähkönkulutusmittari.

Avustusehtojen 3. §:n mukaan kunta avustaa ainoastaan normaaleja tien kunnossapitoon kuuluvia hoito- ja kunnostustöitä. Tievalaistuksen energiakustannukset eivät siten kuulu avustuksen piiriin.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Tiejaosto ottaa asian valmisteluun.

Päätös

Tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset.

Jotta tiekunnat saatettaisiin samanarvoiseen asemaan, tiejaosto esittää kuntatekniikan lautakunnalle seuraavaa:

 1. Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit, mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.
 2. Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.
 3. Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.
 4. Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Valmistelija

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Tiejaosto on kokouksessaan 29.3.2018 § 19 käsitellyt yksityisteiden tievalaistukseen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää seuraavasti:

1.
Kaikkiin yksityisteillä oleviin tievalaistuksiin määrätään asennettavaksi tiekunnan kustannuksella kulutusmittarit,​ mikäli niitä ei ole jo asennettu. Asennukset tulee tehdä vuoden 2018 loppuun mennessä.

2.
Tiekunta tekee sopimuksen suoraan sähkön toimittajan kanssa tai vaihtoehtoisesti kunta laskuttaa sähkönkulutuksen toteutuneen mukaan tiekunnalta.

3.
Kunta irtisanoo voimassaolevat valaistuksen kunnossapitosopimukset.

4.
Tiejaosto voi myöntää avustusta tiekunnalle valaistuksen uusimisesta energiataloudelliseen valaistukseen (led valot).

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Perustelut

Axboda-Tolls tiekunta ehdottaa, että Kirkkonummen kunta maksaa kaikkien yksityisteiden tievalaistuksen käyttökustannukset. Kunnan tulee maksaa ainakin niiden yksityisteiden käyttökustannukset, jotka sijaitsevat taajama-alueilla ja joita muutkin kuntalaiset kuin tiekuntien osakkaat käyttävät ulkoilureittinään.

Perustelu

Kuntatekniikan päätöstä on perusteltu sillä, että tiekunnat ovat eriarvoisessa asemassa sillä perusteella, että joillekin tiekunnille maksetaan tievalaistuksen käyttökustannukset. Jotta kaikki yksityisteiden varrella asuvat kuntalaiset olisivat samanarvoisessa asemassa, kun kunnan katujen varrella asuvat kuntalaiset, tulisi kunnan vastata kaikkien yksityisteiden tievalaistuksen käyttökustannuksista.

Axbodantie sijaitsee kuntakeskuksen lähellä, aivan Heikkilän ja Laajakallion asuntoalueiden vieressä, joten tietä käyttävät ulkoilureittinään muutkin kuntalaiset kuin tiekunnan osakkaat. Todennäköisesti tiellä liikkuu kävellen vuorokauden aikana enemmän muita ulkoilijoita ja koiran ulkoiluttajia kuin tiekunnan osakkaita.

Parhaillaan nähtävillä olevassa Tolsanmäen asemakaavaehdotuksessa osa Axbodantiestä on merkitty jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi ja asemakaavaehdotuksen mukaan koko Axbodantie olisi osa Tolsan/Laajakallion ja kuntakeskuksen välistä kevyenliikenteen yhteyttä.

 

Kunnan kannalta on tarkoituksenmukaista, että kunnan yllä- ja kunnossapidossa pidetään niiden yksityisteiden valaistukset, joissa on kuntalaisia palvelevaa läpiajoliikennettä tai tieosuudet muuten arvioidaan yhteydeksi, joka on yleisesti merkittävä.

Tolsanmäen ja Juhlakallion tarkistetut asemakaavaehtoukset ovat olleet nähtävillä 23.4. – 25.5.2018. Alustava aikataulu kaavojen hyväksymiskäsittelylle on loppuvuodesta 2018 – alkuvuodesta 2019. Kunnallistekniikan alustava arvio rakentamiselle on Juhlakallion kaava-alueelle 2021 – 2022. Tolsanmäen kaava-alueelle puolestaan 2022 – 2023.

Ehdotus

Esittelijä

 • Elina Kasteenpohja, toimistoinsinööri, elina.kasteenpohja@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää

1
hylätä oikaisuvaatimuksen siltä osin, kun se koskee kaikkia niitä tiekunta, joilla on tievalaistus.

2
hyväksyä oikaisuvaatimuksen Axboda-Tolls tiekunnan osalta.

 

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Axboda-Tolls tiekunta

Käsitellyt asiat