Kuntakehitysjaosto, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kuntakehitysjaoston syksyn kokousaikataulu

Valmistelija

 • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 162 §:n mukaisesti toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksensa pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 163 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Kokouskutsu lähetetään ennen kokousta toimielimen päättämänä ajankohtana. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, voidaan poikkeuksellisesti toimittaa myös puhelimitse tai tekstiviestinä. Kokouskutsu lähetetään jäsenten lisäksi sähköisesti muille, joilla on läsnäolo -oikeus tai –velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kunnanhallituksen, lautakuntien ja nuorisovaltuuston kokouskutsut ja esityslistat laaditaan käsittelykielellä ja käännetään toiselle kotimaiselle kielelle. Liitteitä ja oheismateriaalia ei käännetä.

Kuntakehitysjaoston kokouskutsut ja esityslistat laaditaan käsittelykielellä ja käännetään toiselle kotimaiselle kielelle. Liitteitä ja oheismateriaalia ei käännetä.

Hallintosäännön 167 §:n mukaan toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Poikkeustapauksessa puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jarkko Autero, Kuntakehityspäällikkö, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää

1. kokoontua kokoushuoneessa Kajanus klo 17:00, ellei ajasta ja paikasta toisin erikseen sovita, seuraavasti:

 • tiistaina 20.8.
 • tiistaina 10.9.
 • tiistaina 8.10.
 • tiistaina 5.11.
 • tiistaina 3.12.
   

2. että esityslista on nähtävillä sähköisesti jäsenille kokousta edeltävänä perjantaina sähköisessä kokousjärjestelmässä, johon varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet omat tunnukset. Kokouskutsu lähetetään tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen,


3. todeta, että mikäli jaoston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen itsensä ilmoitettava asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelleen sekä jaoston sihteerille.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti:

1. kokoontua kokoushuoneessa Kajanus klo 17:00, ellei ajasta ja paikasta toisin erikseen sovita, seuraavasti:

 • tiistaina 20.8.
 • tiistaina 10.9.
 • tiistaina 8.10.
 • tiistaina 12.11.
 • tiistaina 3.12.
   

2. että esityslista on nähtävillä sähköisesti jäsenille kokousta edeltävänä perjantaina sähköisessä kokousjärjestelmässä, johon varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet ovat saaneet omat tunnukset. Kokouskutsu tai tieto siitä, milloin ja mistä kutsu on sähköisesti noudettavissa, lähetetään kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen,


3. todeta, että mikäli jaoston varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen itsensä ilmoitettava asiasta henkilökohtaiselle varajäsenelleen sekä jaoston sihteerille.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.