Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2017: Kirkkonummelle ohjelma paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi

KIRDno-2018-844

Valmistelija

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa 1/2017 ”Kirkkonummelle ohjelma paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi” valtuutetut ovat todenneet seuraavaa: ”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummi lähtee suunnitelmalliseen työhön paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi ja talouden vahvistamiseksi ja valmistelee aiheesta ohjelman huomioiden mm. seuraavat asiat:

 

1) Pk-yritykset helpommin mukaan hankintoihin

- Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alusta niin, että pk-yritykset pääsevät helpommin mukaan hankintoihin kun kilpailutettavia kokonaisuuksia jaetaan pienempiin osiin. Kunta tutustuu muiden kuntien hyviin käytäntöihin ja kehittää hankintaosaamistaan kouluttaen toimialoja kilpailutusten järjestämisestä niin, että paikallisille pk-yrityksille aukeavat paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.

- Pienhankintojen osalta kunta tutustuu joissain kunnissa käytössä oleviin pienhankintojen

työkaluihin kuten Hankintasampoon, jonka avulla hyvin pienetkin yritykset pääsevät helposti tarjoamaan.

- Kunta kehittää yrittäjien ja hankintatoimen vuoropuhelua yhteisillä säännöllisillä tapaamisilla.

 

2) Lähiruokaa kunnan kouluihin, päiväkoteihin ja muihin laitoksiin

- Lähiruoalla tarkoitetaan yleensä sellaista elintarviketuotantoa, joka käyttää oman lähialueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua ruokaa, joka säästää ympäristöä ja tukee kestävää kehitystä.

- Lähiruoan suosiminen vahvistaa myös seudun elinvoimaisuutta. Julkisen sektorin ostot edistävät paikallista yritystoimintaa, mahdollistavat tuottajien yhteistoimintaa ja parantavat näin logistiikkaa ja toimitusvarmuutta. Kun eurot jäävät alueelle, hyvinvointi kertautuu.

- Kilpailutuksessa ei voida korostaa lähialueen taloutta ja työllisyyttä, mutta arviointiperusteena voivat olla esimerkiksi laatu, kotimaisuus, tuoreus, elinkaarikustannukset ja hankinnan aiheuttamat ympäristövaikutukset.

- Huomioiden myös Anders Adlercreutzin ym. 13.3.2017 jättämässä valtuustoaloitteessa esitetyt vastuullisuutta ja kestävyyttä koskevat näkökohdat, kunnan hankintojen laatukriteereissä on korostettava ruoan alkuperää ja kotimaisuutta. Tämä saattaa merkitä suurempia kuluja, mutta lähiruokaan panostaminen on nähtävä investointina paikallisen yritystoiminnan hyväksi.

 

3) Paikallisten yrittäjien tukeminen toimitiloja koskevalla yhteistyöllä

-Selvitetään mahdollisuudet tukea toimintaansa aloittelevia yrittäjiä ja pieniä yrityksiä edistämällä toimitilojen saatavuutta, tarjoamalla pienyrittäjille co-working tilaa ja helpottamalla kunnan tilojen vuokrausta yritysten käyttöön.

- Kuullaan yrittäjiä kunnan uusissa talonrakennusinvestoinneissa kartoittaen jo tilojen suunnitteluvaiheessa yrittäjien kiinnostusta tiloja ja niiden vuokraamista kohtaan.”

 

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 Kirkkonummen kuntastrategian vuosille 2018–2021. Kuntastrategiassa on linjattu tässä valtuustoaloitteessa esiin nostettuja asioita seuraavasti:

 

Tavoitteena elinvoimainen ja erottuva Kirkkonummi:

  • Mahdollistamme maaseutuelinkeinojen ja lähituotannon kehittymisen.
  • Lisäämme yritystonttien ja toimitilojen tarjontaa, parannamme pkyritysten neuvonta- ja tukipalveluita sekä toimimme vuorovaikutuksessa yrityselämän kanssa.
  • Luomme edellytykset menestyvälle yritystoiminnalle.

 

Kuntastrategian käytännön toteuttamista ohjaamaan kunnassa on valmisteltu kevään 2018 kuluessa elinvoimaohjelmaa sekä hyvinvointiohjelmaa strategiakauden ajaksi. Ohjelmat konkretisoivat strategian linjauksia: ne kertovat, millä tavoin strategian tavoitteita tulee vuosien 2018–2021 aikana toteuttaa, ja siten ohjaavat kunnan vuosittaista talousarviovalmistelua. Elinvoimaohjelma ja hyvinvointiohjelma on tarkoitus hyväksyä kunnanvaltuustossa 18.6.2018.

 

Elinvoimaohjelman on tarkoitus olla valtuustoaloitteessa ehdotettu paikallista yrittäjyyttä ja kunnan taloutta vahvistava ohjelma. Elinvoimaohjelmasta ei ole tarkoitus tehdä tarkkuustasoltaan sellaista, että se vastaisi suoraan valtuustoaloitteessa asetettuihin toiveisiin. Siinä käsitellään kuitenkin – strategian mukaisesti – eri kohdissa valtuustoaloitteessa esiin nostettuihin asioihin.

 

Elinvoimaohjelman kohdassa 4 linjataan maaseutuelinkeinojen ja lähituotannon kehittämisestä. Kirkkonummen kunnan kannattaa tukea lähiruoan tuotantoa ja paikallisia maatalousyrittäjiä kunnan käytettävissä olevilla resursseilla ja keinoilla. Lähituottajatoria ja lähituottajien markkinoinnin kehittymistä pilotoidaan kesäkaudella 2018. Tavoitteena on tehdä lähituottajista näkyvämpiä ja kiinnostavampia, ja saada toiminta kannattamaan omillaan jatkossa. Kunnan koulujen, päiväkotien ja muiden laitosten lähiruoan käyttämisestä on annettu vastaus toisen valtuustoaloitteen (4/2017) yhteydessä, ja se hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.4.2018 (§ 27). Tuohon valtuustoaloitteeseen annettu vastaus pätee myös tämän valtuustoaloitteen kohdalla.

 

Elinvoimaohjelman kohdassa 6 linjataan yritystonttien ja toimitilojen tarjonnan lisäämisestä, pk-yritysten neuvonta- ja tukipalveluiden parantamisesta sekä yrityselämän kanssa vuorovaikutuksessa toimimisesta. Kunta voi vaikuttaa yritysten toimitilatarjontaan pääsääntöisesti kaavoituksen kautta. Kaavoitusohjelmassa asetetaan tavoitteet tulevien vuosien työpaikkatonttien kaavoittamiselle. Elinkeinopoliittisesti merkittävien kaavoitushankkeiden yhteydessä järjestetään nimenomaisesti yrittäjille suunnattuja yleisötilaisuuksia. Tätä toimintatapaa on syytä harkita käytettäväksi myös kunnan merkittäviä toimitilainvestointeja tehdessä.

 

Pienten toimitilojen saatavuutta kunnassa edistetään jatkossa kunnan internet-sivuille lisättävän tontti- ja toimitilapalvelun kautta. Toimitilat.kirkkonummi.fi -sivuston kautta toimitilojen tarjoajat ja etsijät tulevat kohtaamaan toisensa jatkossa entistä paremmin. Lisäksi elinkeinoyksikössä on käyty keskusteluja Jorvas High Tech Centerin kanssa co-working -tilojen käyttöönotosta ja markkinoinnista. Kunnan tavoitteena on edistää pienyrittäjyyttä tila-asioissa kunnan resurssien puitteissa, ja erilaisia co-working -tilojen saamista pyritään edesauttamaan kumppaneiden kanssa. Kunnan omat toimitilat ovat kunnan omien toimintojen käytössä, eikä kunnan ole tarkoituksenmukaista ryhtyä ainakaan isossa mittakaavassa yritysten toimitilojen hallinnoijaksi.

 

Elinvoimaohjelman kohdassa 10 linjataan edellytysten luomisesta menestyvälle yritystoiminnalle. Kirkkonummen hankintaohjetta päivitetään parhaillaan, ja se tehdään vallitsevan lainsäädännön puitteissa. Kunta ei voi esimerkiksi jakaa kilpailutettavia kokonaisuuksia pienempiin osiin. Hankintaohjeessa neuvotaan esimerkiksi markkinakartoituksen tekemisestä ja teknisen vuoropuhelun käymisestä tarjoajien kanssa, mitkä lisäävät erilaisten yritysten mahdollisuutta osallistua kilpailuun. Varsinaista hankintastrategiaa kunnassa ei kuitenkaan ole, mikä on tarpeellinen kehityskohde tulevaisuudessa. Hankintastrategiassa voitaisiin linjata esimerkiksi puitesopimuksien käyttämisestä, millä voi olla vaikutuksia paikallisten yrittäjien mahdollisuuksiin osallistua kilpailutuksiin. Valtuustoaloitteen mukaisesti Kirkkonummen kunnan kannattaa jatkossa myös käydä keskustelua yrittäjien kanssa toimitilainvestointeja tehdessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto päättää hyväksyä oheisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Käsittely

Esittelijä veti pykälän pois esityslistalta.

 

Päätös

Esittelijä veti pykälän pois esityslistalta.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.