Kuntakehitysjaosto, kokous 29.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kiilakallion korttelin 3041 tontin 5 myynti Pretec Finland Oy Ab:lle

KIRDno-2017-389

Valmistelija

  • Otso Kärkkäinen, Kunnangeodeetti, otso.karkkainen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Pretec Finland Oy Ab on vuonna 2013 perustettu pohjoismaiseen Pretec Group -konserniin kuuluva yritys, joka maahantuo ja toimittaa kierretankoja, vetotankojärjestelmiä, kallionlujitustuotteita ja erilaisia asennus- ja kiinnitysosia ja elementtiteollisuuden tuotteita. Yritys on hakenut tonttia, jolle se aikoo rakentaa nykyisiä tuotanto- ja toimitiloja korvaavat tilat.

Tonttipalvelut on neuvotellut Pretec Finland Oy Ab:n kanssa Kiilakallion korttelin 3041 tontin nro 5 (osoite Kiilatie 12) kaupasta. Tontin pinta-ala on noin 7358 m2 ja rakennusoikeus 2943 k-m2.

Kunnanvaltuusto on 14.3.2016 (§ 21) hyväksynyt Kiilakallion yritystonttien luovutusperusteet, jonka mukaan vuokra määrytyy pääoma-arvon 85 euroa per k-m2 (rakennusoikeus) mukaan. Kiilakallion tontit ovat olleet kunnan internetsivuilla myytävänä em. rakennusoikeuden hinnalla. Kunta on myynyt 5.2.2018 Kiilakalliosta tontin em. rakennusoikeuden hinnalla.

Valtuuston hyväksymiin luovutusperusteisiin sisältyy mm. sanktioitu luovutusrajoitus koskien tontin luovuttamista rakentamattomana edelleen. Neuvotteluiden perusteella valtuuston hyväksymien luovutusperusteiden mukaista tontin rakentamisvelvoitetta (60% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta kolmen vuoden kuluessa) on lievennetty 55%:iin, koska yrityksellä on tarve käyttää tontin piha-alue tehokkaasti hyödyksi. Yrityksellä on tarve säilyttää väliaikaisesti myyntituotteita piha-alueella. Tuotteita säilytetään kuormalavoilla siisteissä nipuissa.

Esityslistan liitteet:

  • Kauppakirja (ruotsiksi)

Esityslistan oheismateriaali:

  • Kartta myytävästä tontista

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Nikunlaakso, risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi

Kuntakehitysjaosto

1

päättää, että Kiilakallion asemakaavan korttelin 3041 tontti 5, joka on K3041T5 -niminen kiinteistö 257-438-1-97, myydään Pretec Finland Oy Ab:lle, y-tunnus 2530060-8, 250.155 euron kauppahinnasta siten, ja että kauppakirja on allekirjoitettava neljän kuukauden kuluessa myyntipäätöksen saatua lainvoiman.

2

oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä tarkistuksia ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pretec Finland Oy Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

 

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite

- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 

Yhteystiedot:

Kirkkonummen kunta

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi

 

Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

 

puh.vaihde 09-29671, faksi  (09) 8786 053

s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.